DOPİNG

 

I. SPORCULAR TARAFINDAN KULLANIMI YASAK OLAN FARMAKOLOJİK MADDE GRUPLARI

Yasaklı maddeler aşağıdaki madde gruplarına ayrılır :

A. Uyarıcılar,
B. Narkotik analjezikler,
C. Anabolik maddeler,
D. İdrar söktürücüler,
E. Peptid hormonlar ile bunların etkilerini taklit eden maddeler ve benzerleri.

Kullanımı yasak olan madde gruplarındaki diğer tüm maddeler listede yazılı olmasa bile kullanılamazlar. Bu nedenle listenin sonuna "ve benzer bileşikler" ifadesi eklenmiştir. Bu ifade, listedeki maddelere farmakolojik etki ve/veya kimyasal yapı yönünden benzeyen ilaçları tanımlamaktadır. Doping kontrolüne alınan tüm sporcular, son yedi gün içerisinde aldıkları tüm ilaçları bildirmek zorundadır.

A. Uyarıcılar

Sporcular tarafından kullanımı yasak olan bu gruptaki ilaç etken maddelerine örnekler:

amfepramon, amfetamin*, amifenazol, amineptin, bambuterol, benzfetamin, bromantan, dimetamfetamin, efedrin***, etafedrin, etamivan, etilamfetamin, etilefrin, formoterol, fendimetrazin, fenetilin, fenfluramin, fenilefrin, fenilpropanolamin***, fenkamfamin, foledrin, fentermin, heptaminol, kafein**, karfedon, katin***, kokain, kropropamid, krotetamid, mefenoreks, mefentermin, metamfetamin, metilefedrin***, metilendioksiamfetamin, metilfenidat, metoksifenamin, niketamid, norfenfluramin, parahidroksiamfetamin, pemolin, pentetrazol, pipradrol, prolintan, propilhekzedrin, psödoefedrin***, reproterol, salbutamol****, salmeterol****, selegiline, terbutalin****, sitriknin ve benzer bileşikler

*Amfetamin ve benzerleri, sporda sorun çıkarmalarıyla bilinen bileşiklerdir. Ölen sporculardan bazılarının, maksimum fiziksel aktiviteyi gösterdikleri durumda da normal dozda amfetamin aldıkları belirlenmiştir. Sporda amfetamin kullanımının tıbbi açıdan herhangi bir haklı tarafı yoktur.
** İdrarda kafein miktarının 12 mikrogram/ml'nin üzerinde bulunması doping sayılmaktadır.
*** İdrarda katin miktarının 5 mikrogram/ml'nin üzerinde bulunması doping sayılmaktadır. Efedrin, ve metilefedrin miktarının 10 mikrogram/ml'nin üzerinde bulunması doping sayılmaktadır. psödoefedrin ve fenilpropanolamin miktarının 25 mikrogram/ml'nin üzerinde bulunması doping sayılmaktadır. Soğuk algınlığı ve nezle tedavisi için kullanılan ilaçlarda düşük dozlarda sempatomimetrik aminler (efedrin, psödoefedrin, fenilpropanolamin, norpsödoefedrin) bulunur. Bu ilaçlar, eczaneden reçetesiz de temin edilebilir. Sporcu, her zaman bu ilaçları kullanmadan önce yasaklılar listesinde yer alıp almadıklarını kontrol etmelidir.
****Astım ve egzersiz nedenli astımı engellemek ve/veya tedavi amaçlı nefes yolu ile alımına müsaade edilmektedir. Yarışmalarda bulunan ilgili tıbbi görevliler için, uzman veya takım doktorunun astım ve egzersiz nedenli astım için yazılı raporu gerekmektedir.

NOT : Örneğin; okzimetazolin gibi tüm imidazol içeren farmasotik preparatların topikal kullanımı kabul edilmektedir. Adrenalin gibi damar büzücüler (Vazokonstriktörler), lokal anesteziklerle birlikte verilebilirler. Örneğin; göze, buruna ve rectal uygulanan adrenalin ve fenilefrin içeren topikal preparatların kullanımı da serbesttir.

B. Narkotik analjezikler

Sporcular tarafından kullanımı yasak olan bu gruptaki ilaç etken maddelerine örnekler :

buprenorfin , dekstromoramid, diamorphin (heroin), hidrokodon, metadon, morfin, pentazosin, petidin ve benzer bileşikler

Narkotik analjezikler, morfin ve morfinin kimyasal ve/veya farmakolojik benzerleridir.
NOT : kodein, dekstrometorfan, dekstropropoksifen, dihidrokodein, difenoksilat, etilmorfin, folkodin, propoksifen ve tramadol'un kullanımı serbesttir.

C. Anabolik maddeler

Sporcularca kullanımı yasak olan bu gruptaki ilaç etken maddelerine örnekler:

1. Androjenik anabolik steroidler

a. bambuterol, boldenon, danazol, dehidroklormetiltestosteron, drostanolon, fenoterol, fluoksimesteron, formebolon, formoterol, gastrinon, klostebol, klenbüterol, mesterolon, metandienon, metenolon, metandriol, metiltestosteron, miboleron, nandrolon, 19-norandrostendiol, 19-norandrostendion, noretandrolon, oksandrolon oksimesteron, oksimetolon, reproterol, salbütamol, salmeterol, stanozolol, terbutalin, trenbolon ve benzer bileşikler

b. androstendiol, androstendion, dehidroepiandrosteron (DHEA), dihidrotestosteron, testosteron * ve benzer bileşikler

Kesin karar için metabolit profil ve/veya izotop oranı ölçümleri kullanılabilir.
*Düşük epitestosteron endojen üretimi, endojen oluşturan tümör, enzim eksikliği gibi fizyolojik ve patolojik koşullar ispat edilmemişse, sporcunun idrarında testosteron (T)'un epitestosteron (E)'a oranının 6'dan büyük bulunması doping sayılır. T/E' nin 6'dan büyük bulunduğu durumlarda, ilgili tıbbi kurulların, sonucun pozitif olarak ilan edilmesinden önce bir araştırma yapması zorunludur. Hazırlanacak raporda, sporcunun daha önce yapılan test sonuçları, sonraki testler ve endokrinolojik inceleme sonuçları bulunabilir. Önceki testlerin olmaması durumunda, üç ay boyunca ve ayda en az bir kez olmak üzere habersiz yarışma dışı numune alımı gerçekleştirilmelidir. Bu araştırma sonuçları rapora eklenmelidir. Bu tip araştırma yapmak için herhangi bir işbirliği yapılamaması sonucunda sporcunun doping yapmış olduğu kabul edilir.

2. Beta-2-agonistler
Ağız yolu ile (oral) veya enjeksiyon yolu ile alınan: Bambuterol, klenbuterol, fenoterol, formoterol, reproterol, salbutamol*, terbutalin* ve benzer bileşikler.

* İnhalasyon yoluyla alımı bildirim koşulu ile izinlidir.
Salbutamol'ün anabolik maddeler sınıfı içerisinde 500 nanogram/ml'nin üzerinde bulunması doping sayılmaktadır.

D. Diüretikler

Sporcular tarafından kullanımı yasak olan bu gruptaki ilaç etken maddelerine örnekler:

asetazolamid , bendroflumetiazid, bumetanid, etakrinik asit, furosemid, hidroklorotiazid, indapamide, kanrenon, klortalidon, mannitol*, mersalil, spironolakton, triamteren ve benzer bileşikler

*İntravenöz enjeksiyon yasaktır.
IOC Tıp Komisyonu, ağırlık sınıflarına giren sporlar için tartım öncesinde idrar örneklerini alma yetkisine sahiptir.

E. Peptid hormonları ile bunların etkilerini taklit eden maddeler ve benzerleri

Sporcular tarafından kullanımı yasak olan bu gruptaki maddeler ile bunların etkilerini taklit eden ve sadece erkeklerde yasaklı olan klomiphen, siklofenil ve tamoksifen gibi maddelere ve benzerlerine ayrıca aşağıdaki örnekler de verilebilir:

1. Kariyonik Gonadotropin (hCG)
hCG ve benzer aktivitedeki diğer bileşiklerin kullanımı, ekzojen (dışarıdan alınan) testosteron alımına eşdeğer olduğu kabul edilir ve sadece erkekler sporcularda kullanımı yasaktır.

2. Salgılanan ve sentetik gonadotropin (LH) sadece erkekler sporcularda kullanımı yasaktır

3. Kortikotropin (ACTH, tetrakosaktid)
Oral ACTH uygulamasının, kas içi veya damar içi kortikosteroid uygulamasına eşdeğer olduğu kabul edilir.

4. Büyüme hormonu (hGH)

5. İnsülin-benzeri Büyüme Faktörü (IGF-1) ve ilgili bütün salıverme faktörleri ve benzerleri.

6. Eritropoietin (EPO)

7. İnsülin; Sadece insüline bağımlı diabetik olduğu kanıtlanan sporcuların tedavisinde kullanımı serbesttir. Sporcunun insülin kullanması gerektiği, takım doktoru veya bir endokrinoloji uzmanı tarafından yazılı olarak bildirilmelidir.

Sporcunun idrarında anormal miktarda (E) sınıfından bir endojen hormonunun veya bunların tanınmasına yardımcı olan bileşiklerin bulunması, sadece fizyolojik veya patalojik nedenlere bağlı olduğu kanıtlanmadığı durumlarda, suç sayılmaktadır

 

II. SPORCULAR TARAFINDAN KULLANIMI YASAK OLAN YÖNTEMLER

1. Kan dopingi

Kan dopingi, meşru tıbbi tedavi dışında, kan, kırmızı kan hücreleri, yapay oksijen taşıyıcılar ve benzer kan ürünlerinin sporcu tarafından kullanımıdır.

2.Yapay oksijen taşıyıcılarının veya plasma genişleticilerinin alımı,

3. Farmakolojik, kimyasal ve fiziksel uygulamalar

Doping kontrollerinde kullanılacak numunelerin doğruluk ve geçerliliğini değiştiren, değiştirmeye yeltenen veya değiştirmeyi amaçlayan yöntem ve maddeler farmakolojik, kimyasal ve fiziksel uygulamalar olarak adlandırılır. Sınır koşulu olmaksızın verilebilecek örnekler; diüretik kullanımı, kateterizasyon, idrarı değiştirmek ve/veya hile karıştırmak, probenesid ve benzer bileşiklerle böbrekten atılımı yavaşlatmak, epitestosteron* veya bromantan alımı ile T/E oranında değişiklik yapmak.

*İdrarda 200 nanogram/ml'den daha çok epitestosteron bulunduğu zaman (I.C.1.b.) de belirtilen testosteron için uygulanan çalışmalar yapılmalıdır. Yasaklı yöntem veya madde-lerin kullanımında başarı veya başarısızlık önemli değildir. Madde veya yöntemin kullanılması veya kullanılmasına çalışılması, ceza için yeterlidir.

 

III. SPORCULAR TARAFINDAN BAZI DURUMLARDA KULLANIMI YASAKLI FARMAKOLOJİK MADDE GRUPLARI

A. Alkol
İlgili kurumların kuralları gereği, etanol için test uygulanacaktır.

B. Kannabinoidler
İlgili kurumların kuralları gereği kannabinoidler (marihuana, haşiş, esrar gibi) için test uygulanacaktır. Haşiş, yağ ve balla karıştırılan esrar bitkisi olup haşhaştan farklıdır. Haşhaş ise morfin ve benzeri alkaloitleri içeren bir bitkidir. Olimpik oyunlarda kannabinoidler için test yapılacaktır. İdrarda 11-nor-delta 9-tetrahidro-kannabinol-9-karboksilik asit (karboksi -THC)'in 15 nanogram/ml'den büyük bulunması doping oluşturur.

C. Lokal anestezikler
Enjekte edilebilen lokal anestezikler aşağıdaki koşullarda izinlidir:
a. Kokain dışında, bupivakain, lidokain, mepivakain, prokain, ve benzer bileşikler kullanılabilir. Damar büzücüler (adrenalin gibi) lokal anesteziklerle birlikte kullanılabilir.
b. Lokal ya da eklem içi enjeksiyonlar yapılabilir.
c. Sadece tıbbi geçerliliği olduğu durumlarda yapılabilir.
İlgili kurumların kuralları gereği, teşhis, doz ve ilacın veriliş şekli, yazılı olarak verilmesi gerekebilir.

D. Glukokortikosteroidler
Glukokortikosteroidler'in oral, rektal yolla alımı veya damar içi veya kas içine enjeksiyonu ile sistemik kullanımı sporcular için yasaklanmıştır.

E. Beta-blokörler
Sporcularca kullanımı yasak olan bu gruptaki ilaç etken maddelerine örnekler:

asebutolol, alprenolol, atenolol, betaksolol, bisoprolol, bunolol, esmolol, karteolol, labetalol, levobunolol, metipranolol, metoprolol, nadolol, oksprenolol, pindolol, propranolol, seliprolol, sotalol, timolol ve benzer bileşikler

IOC Tıp Komisyonu spor dalları için uygun görülen testleri belirler. Beta-blokörler için uluslararası federasyonlar (okçuluk, atıcılık, biatlon, modern pentatlon, yarış kızağı, dalgıçlık, kayakla atlama v.b.) IOC Tıp Komisyonunun dışında da karar verme yetkisine sahiptirler

Kaynak : Hacettepe Üniversitesi Doping Kontrol merkezi

 

DOPİNG SAYILAN İLAÇLAR:

 

TÜRKIYE PIYASASINDA SATILAN VE SPORCULAR IÇIN DOPING SAYILAN MÜSTAHZARLAR (ve içerdikleri doping etken maddeleri)

A.P.C Tablet (Kafein) 3
Actidem Surup (Psödoefedrin HCl) 3
Actifed Surup (Psödoefedrin HCl) 3
Actifed Tablet (Psödoefedrin HCl) 3
Actrapid-HM Flakon (Regüler Insülin) 2
Actrapid-HM Penfill Kartus (Regüler Insülin) 2
Adafen Tablet (Kafein) 3
A-ferin Forte Film Tablet (Fenilpropanolamin HCl) 3
A-ferin Kapsül (Fenilpropanolamin HCl) 3
A-ferin Pediatrik Surup (Fenilpropanolamin HCl) 3
Airomir Inhaler (Salbutamol) 4
Akuadon Tablet (Klortalidon)
Aldactazide 50 Tablet (Hidroklorotiazid, Spironolakton)
Aldactazide Tablet (Hidroklorotiazid, Spironolakton)
Aldacton A Tablet (Spironolakton)
Aldactone Tablet (Spironolakton)
Aldolan Ampul (Petidin HCl)
Alfarol Tablet (Fenilpropanolamin HCl) 3
Algopirin Draje (Kafein) 3
Aljil Tablet (Kafein) 3
Aminocardol Ampul (Teofilin Etilendiamin=Aminofililn)
Aminocardol Tablet (Teofilin Etilendiamin=Aminofililn)
Anamur Damla (Nafazolin Nitrat)
Anapolon Tablet (Oksimetolon)
Antiastim Tablet (Efedrin Hidroklorür, Kafein) 3
Antibeksin Surup (Efedrin Hidroklorür) 3
Apex Kapsül (Fenilpropanolamin HCl) 3
Apo-Atenolol Tablet (Atenolol)
Apo-Pindol Tablet (Pindolol)
Apo-Tamox Tablet 10 (Tamoksifen Sitrat) 1
Apo-Tamox Tablet 20 (Tamoksifen Sitrat) 1
Artex Tablet (Tertatotol HCl)
Artu Surup (Efedrin HCl) 3
Asko Tablet (Kafein)3
Asmafilin Fort Kapsül (Teofilin Etilendiamin=Aminofililn)
Aspirin Fort Tablet (Kafein) 3
Asthmadol Surup (Efedrin Hidroklorür, Lobelin, (Kafein) 3
Asthmadol Tablet (Efedrin Hidroklorür, Papaverin) 3
Astmerole Inhaler (Salbutamol) 4
Astmerole Maxihaler (Salbutamol) 4
Atropa Damla (Papaverin HCl)
Avmigran Film Tablet (Kafein) 3
B ioptan Draje (Kafein) 3
Babyrhinol Surup (Fenilpropanolamin HCl) 3
Beloc Ampul (Metoprolol Tartarat)
Beloc durules Tablet (Metoprolol Tartarat)
Beloc ZOK Kontrollü Salimli Tablet 100 (Metoprolol Tartarat)
Beloc ZOK Kontrollü Salimli Tablet 50 (Metoprolol Tartarat)
Benafed Surup (Psödoefedrin HCl) 3
Benical Cold Lak Tablet (Psödoefedrin HCl) 3
Benical Surup (Psödoefedrin HCl) 3
Betoptic Oftalmik Solusyon (Betaksolol HCl)
Betoptic S Oftalmik Süspansiyon (Betaksolol HCl)
Bricanyl Durules Tablet (Terbutalin Sülfat) 4
Bricanyl Inhaler (Terbutalin Sülfat) 4
Bricanyl Surup (Terbutalin Sülfat) 4
Bricanyl Tablet (Terbutalin Sülfat) 4
Bricanyl Turbuhaler Toz Inhalatör (Terbutalin Sülfat) 4
Brodil Surup (Efedrin Hidroklorür) 3
Broksin Surup (Efedrin Hidroklorür) 3
Bronkar Surup (Psödoefedrin HCl) 3
Bronkar-A Surup (Psödoefedrin HCl) 3
Bumid Tablet (Bumetanid)
Cafergot Tablet (Kafein) 3
Carena Ampul (Teofilin Etilendiamin=Aminofililn)
Carteol Göz Damlasi %1 (Carteolol HCl)
Carteol Göz Damlasi %2 (Carteolol HCl)
Choragon Ampul 1500 Ü.I (Koriyonik Gonadotropin=hCG)1
Choragon Ampul 5000 Ü.I (Koriyonik Gonadotropin=hCG) 1
Cibadrex Film Tablet (Hidroklorotiazid)
Cirrus Kapsül (Psödoefedrin HCl) 3
Cisplatyl Flakon (Mannitol)
Codasel Tablet (Kafein) 3
Codeinal Tablet (Efedrin HCl) 3
Coldeks Kapsül (Fenilefrin HCl)
Comax Fort Tablet (Kafein) 3
Combivent Aerosol (Salbutamol) 4
Combivent Flakon (Salbutamol) 4
Concor Lak Tablet (Bisoprolol Fumarat)
Contex Kapsül (Fenilpropanolamin HCl)
Corsal Kapsül (Fenilpropanolamin HCl) 3
Coryban-D Kapsül (Fenilpropanolamin HCl) 3
Cusimolol Damla 2.5 (Timolol Maleat)
Cusimolol Damla 5 (Timolol Maleat)
Danasin Kapsül 100 (Danazol)
Danasin Kapsül 200 (Danazol)
Danasin Kapsül 50 (Danazol)
Darob Tablet (Sotalol HCl)
Darvolin Tablet (Kafein) 3
Defeks Surup (Efedrin Hidroklorür) 3
Deflu Tablet (Fenilefrin HCl)
Deksan Surup (Psödoefedrin HCl)
Delix 2.5 Plus Tablet (Hidroklorotiazid)
Delix 5 Plus Tablet (Hidroklorotiazid)
Desal Ampul (Furosemid)
Desal Tablet (Furosemid)
Diazomid Tablet (Asetazolamid)
Dideral Tablet (Propranolol)
Difilin Ampul (Difilin=Dihidroksipropilteofilin)
Difilin Supozituar (Difilin=Dihidroksipropilteofilin)
Difilin Tablet (Difilin=Dihidroksipropilteofilin)
Dolantin Ampul (Petidin HCl)
Dolantin Damla (Petidin HCl)
Dolantin Tablet (Petidin HCl)
Dolviran Tablet (Kafein) 3
Dorfan Surup (Psödoefedrin Hidroklorür) 3
Dorfan-CF Tablet (Efedrin Hidroklorür) 3
Dristan Film Tablet (Fenilefrin HCl)
Duact Kapsül (Psödoefedrin HCl) 3
Durogesic Transdermal Flaster 50 (Fentanil)
Durogesic Transdermal Flaster 100 (Fentanil)
Durogesic Transdermal Flaster 25 (Fentanil)
Durogesic Transdermal Flaster 75 (Fentanil)
Efedrin Ampul (Efedrin Hidroklorür) 3
Efedrin-Arsan Tablet ( Efedrin Hidroklorür) 3
Efedrin-Gürsoy Tablet (Efedrin Hidroklorür) 3
Efedrin-Radium Tablet (Efedrin Hidroklorür) 3
Efetal Surup (Efedrin Hidroklorür) 3
Ekorinol Surup (Fenilpropanolamin HCl) 3
Enflucide Burun Sprey (Nafazolin HCl)
Ephedramide Burun Damlasi (Efedrin HCl) 3
Ephedrin Tablet (Efedrin Hidroklorür) 3
Eprex Flakon 10000 Ü/ml (Eritropoetin=EPO)
Eprex Flakon 2000 Ü/ml (Eritropoetin=EPO)
Eprex Flakon 4000 Ü/ml (Eritropoetin=EPO)
Eprex Kullanima Hazir Siringa 1000 I.Ü/0.5 ml (Eritropoetin=EPO)
Eprex Kullanima Hazir Siringa 10000 I.Ü/ml (Eritropoetin=EPO)
Eprex Kullanima Hazir Siringa 2000 I.Ü/0.5 ml (Eritropoetin=EPO)
Eprex Kullanima Hazir Siringa 3000 I.Ü/0.3 ml (Eritropoetin=EPO)
Eprex Kullanima Hazir Siringa 4000 I.Ü/0.4 ml (Eritropoetin=EPO)
Ergafein Tablet (Kafein) 3
Estandron Prolongatum Ampul (Testosteron Propionat, Testosteron Fenpropionat,
Testosteron Isokapriat) 3
Esteron Depo Ampul (Oksabolon Sipyonat)
Eupnase Surup (Efedrin HCl) 3
Fenasthma Surup (Efedrin HCl) 3
Fentanyl Ampul (Fentanil)
Fentanyl Citrate BP Antigen Ampul 100mcg (Fentanil)
Fentanyl Citrate BP Antigen Ampul 500mcg (Fentanil)
Fentanyl Citrate Ampul (Fentanil)
Fentanyl Citrate Flakon (Fentanil)
Fertadur Tablet (Siklofenil)1
Fertilin Tablet (Klomifen Sitrat) 1
Fluamid Draje (Indapamide)
Flubest Draje (Indapamide)
Fludex Draje (Indapamide)
Fludex SR Tablet (Indapamide)
Fludin Film Tablet (Indapamide)
Flutans Kapsül (Indapamide)
Foradil Inhaler (Formoterol Fumarat)
Foradil Kapsül (Formoterol Fumarat)
Forza Tablet (Fenilpropanolamin HCl) 3
Furomid Ampul (Furosemid)
Furomid Tablet (Furosemid)
Gastroguanil Tablet (Metadon HCl=Amidon HCl)
Genotropin Kartus (Büyüme Hormonu=Somatropin=hGH)
Gerakon Tablet (Fenilpropanolamin HCl) 3
Geralgine-K Tablet (Kafein) 3
Geralgin-P Tablet (Kafein) 3
Gonaphene Tablet (Klomifen Sitrat) 1
Griban Tablet (Efedrin HCl) 3
Gripin Kase (Kafein) 3
Hemoralgine Pomad (Efedrin HCl) 3
Humatrope Flakon (Büyüme Hormonu=Somatropin=hGH)
Humegon Ampul (LH) 1
Humulin-M 70/30 Flakon (NPH Insülin+Regüler Insülin)2
Humulin-M 70/30 Prefil Kartus (NPH Insülin+Regüler Insülin) 2
Humulin-M 80/20 Flakon (NPH Insülin+Regüler Insülin) 2
Humulin-M 80/20 Prefil Kartus (NPH Insülin+Regüler Insülin) 2
Humulin-M 90/10 Flakon (NPH Insülin+Regüler Insülin) 2
Humulin-N Flakon (NPH Insülin) 2
Humulin-N Prefil Kartus (NPH Insülin) 2
Humulin-R Prefil Kartus (Regüler Insülin) 2
Humulin-R Flakon (Regüler Insülin) 2
Hypertens Tablet (Klortalidon)
Hyzaar Film Tablet (Hidroklorotiazid)
Iliadin Damla (Oksimetazolin HCl)
Iliadin Sprey (Oksimetazolin HCl)
Indamid Kapsül (Indapamide)
Indapen Tablet (Indapamide)
Indurin Tablet (Indapamide)
Inhibace Plus Tablet (Hidroklorotiazid)
Insulatard-HM Flakon (NPH Insülin) 2
Insulatard-HM Penfill Kartus (NPH Insülin) 2
Kataljin-P Tablet (Kafein) 3
Katarin Kapsül (Fenilpropanolamin HCl) 3
Klomen Tablet (Klomifen Sitrat) 1
Kongest Tablet (Fenilpropanolamin HCl) 3
Konveril Plus Tablet (Hidroklorotiazid) 3
Küramol Tablet (Kafein) 3
Lasix Ampul (Furosemid)
Lasix Tablet (Furosemid)
Latusin Surup (Efedrin HCl) 3
Livial Tablet (Tibolon)
Lizik Tablet (Furosemid)
Lopresor Film Tablet (Metoprolol Tartarat)
Lopresor-SR Divitab (Metoprolol Tartarat)
Lucidril Draje (Meklofenoksat HCl)
Maliasin Draje 100 (Propilheksedrin=Barbeksaklon)
Maliasin Draje 25 (Propilheksedrin=Barbeksaklon)
Mediator Kapli Tablet(Benfluoreks)
Mellerettes Damla (Tiyoridazin HCl)
Mellerettes Draje (Tiyoridazin HCl)
Melleril Draje 100 (Tiyoridazin HCl)
Melleril Draje 25 (Tiyoridazin HCl)
Menogon Ampul (LH)1
M-Eslon Mikropellet Kapsül 10 (Morfin Sülfat) 3
M-Eslon Mikropellet Kapsül 100 (Morfin Sülfat) 3
M-Eslon Mikropellet Kapsül 30 (Morfin Sülfat) 3
M-Eslon Mikropellet Kapsül 60 (Morfin Sülfat) 3
Metorfan Draje (Efedrin HCl) 3
Minoset Plus Tablet (Kafein) 3
Mixtard 10 HM Penfill Kartus (NPH Insülin+Regüler Insülin) 2
Mixtard 20 HM Penfill Kartus (NPH Insülin+Regüler Insülin) 2
Mixtard 30 HM Penfill Kartus (NPH Insülin+Regüler Insülin) 2
Mixtard 40 HM Penfill Kartus (NPH Insülin+Regüler Insülin) 2
Mixtard 50 HM Penfill Kartus (NPH Insülin+Regüler Insülin) 2
Moduretic Tablet (Amilorid HCl, Hidroklorotiazid)
Monopril Plus 10 Tablet (Hidroklorotiazid)
Monopril Plus 20 Tablet (Hidroklorotiazid)
Morfin HCl Ampul 10(Morfin HCl) 3
Morfin HCl Ampul 20 (Morfin HCl) 3
Moverdin Tablet (Selegilin HCl)
Neo Recormon Kullanima Hazir Siringa 5000 I.Ü (Eritropoetin=EPO)
Neo Recormon Kullanima Hazir Siringa 1000 I.Ü (Eritropoetin=EPO)
Neo Recormon Kullanima Hazir Siringa 2000 I.Ü (Eritropoetin=EPO)
Neo Sedeks Surup (Efedrin HCl) 3
Neo-Jucodine Surup (Efedrin HCl) 3
Neomigran Nazal Sprey (Kafein) 3
Nolaten Tablet (Atenolol)
Nolvadex Tablet 10 (Tamoksifen Sitrat)1
Nolvadex Tablet 20 (Tamoksifen Sitrat) 1
Nolvafen Tablet 10 (Tamoksifen Sitrat) 1
Nolvafen Tablet 20 (Tamoksifen Sitrat) 1
Norditropin 12 I.Ü Flakon (Büyüme Hormonu=Somatropin=hGH)
Norditropin 24 I.Ü Flakon (Büyüme Hormonu=Somatropin=hGH)
Norditropin Penset (Büyüme Hormonu=Somatropin=hGH)
Nortan Tablet (Atenolol)
Nostil Burun Spreyi (Fenilefrin HCl)
Novadral Retard Draje (Norfenefrin)
Optalidon Draje (Kafein) 3
Orgasulin 30/70 Flakon (NPH Insülin+Regüler Insülin)2
Orgasulin 30/70 Kartus (NPH Insülin+Regüler Insülin) 2
Orgasulin-NPH Flakon (NPH Insülin)2
Orgasulin-NPH Kartus (NPH Insülin) 2
Orgasulin-R Flakon (Regüler Insülin) 2
Orgasulin-R Kartus (Regüler Insülin) 2
Oxis Turbuhaler-Kuru Toz Inhaler(Formoterol Fumarat)
Pacofen Tablet (Kafein) 3
Pacofen-S Tablet (Kafein) 3
Panalgine Tablet (Kafein) 3
Papaverin Ampul (Papaverin HCl)
Papaverin Tablet (Papaverin HCl)
Paramidon Tablet (Kafein) 3
Parol-Cold Kapsül (Fenilpropanolamin HCl) 3
Paver Fort Tablet (Papaverin HCl)
Peditus Surup (Fenilefrin HCl)
Pedrin Surup (Efedrin HCl) 3
Pektodin Surup (Efedrin HCl) 3
Penikin Tablet (Efedrin HCl, Kafein) 3
Peraljin Tablet (Kafein) 3
Pereks Surup (Efedrin HCl) 3
Pergonal-75 Ampul (LH)1
Pirosal Tablet (Kafein) 3
Pregnyl Ampul 1500 I.Ü (Koriyonik Gonadotropin=hCG) 1
Pregnyl Ampul 500 I.Ü (Koriyonik Gonadotropin=hCG) 1
Pregnyl Ampul 5000 I.Ü (Koriyonik Gonadotropin=hCG) 1
Prent Tablet (Asebutolol)
Preterax Tablet (Indapamide)
Primobolan Depot (Metenolon Enantat)
Problok Film Tablet (Metoprolol Tartarat)
Profasi Ampul 2000 I.Ü (Koriyonik Gonadotropin=hCG) 1
Profasi Ampul 5000 I.Ü (Koriyonik Gonadotropin=hCG) 1
Proviron Tablet (Mesterolon)
Pulnase Surup (Efedrin HCl) 3
Radyocodin Surup(Efedrin) 3
Rapifen Ampul (Alfentanil HCl)
Regroton Tablet (Klortalidon)
Remidon Tablet (Kafein) 3
Rhinopront Kapsül (Fenilefrin HCl)
Rhinopront Süspansiyon (Fenilpropanolamin HCl) 3
Rhinotussal Kapsül (Fenilefrin HCl)
Rhinotussal Süspansiyon (Fenilpropanolamin HCl) 3
Rilace Plus Tablet (Hidroklorotiazid)
Rinogest SR Mikropellet Kapsül (Psödoefedrin HCl) 3
Rinogest Surup (Psödoefedrin HCl) 3
Rinomisin Damla (Nafazolin)
Ritalin Tablet (Metilfenidat HCl)
Rytmonorm Ampul (Propafenon HCl)
Rytmonorm Film Tablet 150 (Propafenon HCl)
Rytmonorm Film Tablet 300 (Propafenon HCl)
S urvector Tablet(Amineptin Hidroklorür)
Saizen Flakon 24 I.Ü(Büyüme Hormonu=Somatropin=hGH)
Saizen Flakon 4 I.Ü (Büyüme Hormonu=Somatropin=hGH)
Salbulin Inhaler (Salbutamol) 4
Salbutam-SR Kapsül 4 (Salbutamol) 4
Salbutam-SR Kapsül 8 (Salbutamol) 4
Salbutol Aerosol (Salbutamol) 4
Salbutol Surup (Salbutamol) 4
Salbutol Tablet (Salbutamol) 4
Salfuran Tablet (Furosemid)
Sedonal Ampul (Papaverin HCl)
Sedonal Fort Ampul (Papaverin HCl)
Sedonal Tablet (Papaverin HCl)
Seldepar Tablet (Selegilin HCl)
Serevent Blister Disk (Salbutamol) 4
Serevent Inhaler (Salbutamol) 4
Serophene Tablet (Klomifen Sitrat)1
Setakaf Tablet (Kafein) 3
Sinoretik Fort Tablet (Hidroklorotiazid)
Sinoretik Tablet (Hidroklorotiazid)
Sistral Draje (Kafein) 3
Sotarit Tablet (Sotalol HCl)
Spalt Tablet (Kafein) 3
Steron Depo Ampul (Oksabolon Sipyonat)
Sudafed Ekspektoran Surup (Psödoefedrin HCl) 3
Sudafed Surup (Psödoefedrin HCl) 3
Sudafed Tablet (Psödoefedrin HCl) 3
Sulfarhin Burun Merhemi (Efedrin HCl) 3
Sulfarhin Burun Merhemi (Nafazolin HCl,Efedrin HCl) 3
Suprecur Nasal Sprey (Buserelin Asetat)
Suprefact Sprey (Buserelin Asetat)
Suprefact Flakon (Buserelin Asetat)
Sustanon-250 Ampul (Testosteron Propionat,Testosteron Fenpropionat,
Testosteron
Synacthen Ampul Depot (Tetrakosaktid=ACTH)
Syrocol Surup (Efedrin HCl) 3
Tadex Tablet (Tamoksifen Sitrat)1
Talozin Tablet (Sotalol HCl)
Tamodex Tablet (Tamoksifen Sitrat)1
Tamoplex Tablet (Tamoksifen Sitrat)1
Tamoxifeno Gador Tablet 10 (Tamoksifen Sitrat)1
Tamoxifeno Gador Tablet 20 (Tamoksifen Sitrat)1
Tamoxifen-Teva Tablet 10 (Tamoksifen Sitrat) 1
Temsaljin Tablet (Kafein) 3
Tensidif Tablet (Atenolol)
Tensinor Tablet (Atenolol)
Teofedrin Surup (Efedrin HCl) 3
Termaljin Plus Tablet (Kafein) 3
Theraflu C&C Draje (Kafein) 3
Theraflu Forte Film Tablet (Fenilpropanolamin HCl) 3
Theraflu P Poset (Psödoefedrin HCl) 3
Timoftal Damla (Timolol Maleat)
Timolol-POS Damla (Timolol Maleat)
Timoptic Damla 2.5 (Timolol Maleat)
Timoptic Damla 5 (Timolol Maleat)
Timosol Damla 0.25 (Timolol Maleat)
Timosol Damla 0.5 (Timolol Maleat)
Timotem Damla 0.25 (Timolol Maleat)
Timotem Damla 0.5 (Timolol Maleat)
Trandate Tablet (Labetalol HCl)
Triaminic Damla (Fenilpropanolamin HCl) 3
Triaminic Tablet (Fenilpropanolamin HCl) 3
Triamteril Kapsül (Hidroklorotiazid,Triamteren)
Turoptin Göz Damlasi %0.1 (Metipranolol)
Turoptin Göz Damlasi %0.3 (Metipranolol)
Tuseptil Surup (Fenilpropanolamin HCl) 3
Tussifed Surup (Psödoefedrin HCl) 3
Tylol Cold Surup (Psödoefedrin HCl) 3
Tylol Hot Efervesan Granül (Psödoefedrin HCl) 3
Tylol Plus Tablet (Kafein) 3
Urex Ampul (Furosemid)
Urex Tablet (Furosemid)
Vendal Retard Film Tablet 10 (Morfin HCl) 3
Vendal Retard Film Tablet 100 (Morfin HCl) 3
Vendal Retard Film Tablet 30 (Morfin HCl) 3
Vendal Retard Film Tablet 60 (Morfin HCl) 3
Ventide Aerosol (Salbutamol)4
Ventodisks Disk (Salbutamol) 4
Ventolin Ampul (Salbutamol) 4
Ventolin Diskus (Salbutamol) 4
Ventolin Inhaler (Salbutamol) 4
Ventolin Nebules (Salbutamol) 4
Ventolin Surup (Salbutamol) 4
Ventolin Tablet 2 (Salbutamol) 4
Ventolin Tablet 4 (Salbutamol) 4
Vermidon Tablet (Kafein) 3
Vicks Madinait Surup (Psödoefedrin HCl) 3
Vicks Vapodry Surup (Psödoefedrin HCl) 3
Virgen Kapsül (Testosteron Undekanoat) 3
Visken Tablet (Pindolol)
Vistagan Liquifilm (Levobunolol HCl)
Volmax Tablet 4 (Salbutamol) 4
Volmax Tablet 8 (Salbutamol) 4
Wintus Draje (Fenilefrin (HCl)
Zambo Surup (Efedrin HCl) 3
Zestoretik-10 Tablet (Hidroklorotiazid)
Zestoretik-20 Fort Tablet (Hidroklorotiazid)
Zitazonium Tablet 10 (Tamoksifen Sitrat) 1
Zitazonium Tablet 20 (Tamoksifen Sitrat) 1
Zomacton Flakon 12 I.Ü (Büyüme Hormonu=Somatropin=hGH)
Zomacton Flakon 4 I.Ü (Büyüme Hormonu=Somatropin=hGH)


1. Erkek sporcularda kullanımı yasak olan müstahzarlar
2. Diyabetik hasta olduğu hekim tarafinca rapor ile bildirilen sporcularda kullanımı serbest
3. Analiz sonunda idrarda derişimi aşağıdaki tabloda belirtilen değerlerin altında bulunursa doping sayılmamaktadır.
4. Egzersiz nedenli astim ve astim hastalari için oldugu hekim tarafinca rapor ile
bildirilen sporcularda kullanımı serbest

İDRAR İÇİNDEKİ DERİŞİMLERİ VERİLEN SINIRLARIN ÜZERİNDE BULUNDUĞUNDA DOPİNG OLAN MADDELER :
Kafein 12 mikrogram/mililitre
Karboksi-THC 15 nanogram/mililitre
Katin 5 mikrogram/mililitre
Efedrin 10 mikrogram/mililitre
Epitestosteron 200 nanogram/mililitre
Metilefedrin 10 mikrogram/mililitre
Morfin 1 mikrogram/mililitre
19-norandrosterone 2 nanogram/mililitre erkeklerde
19-norandrosterone 5 nanogram/mililitre bayanlarda
Fenilpropanolamin 25 mikrogram/mililitre
Psödoefedrin 25 mikrogram/mililitre
Salbutamol (yarisma disi analizde) 1000 nanogram/mililitre
T/E orani 6