GSGM'nin SPONSORLUK YÖNETMELİĞİ

Birinci Bölüm

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün gözetim ve denetiminde yapılan her türlü uluslararası resmi spor organizasyonları ile Genel Müdürlük tarafından yapımı ve/veya onarımı uygun görülen tesisler ile yarım kalan spor tesislerinin tamamlanması için özel ve tüzel kişiler tarafından sponsorluk yapılması ve bu amaçla yapılan harcamaların 193 sıyıl Gelir Vergisi Kanunu ile 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununa göre gider kaydedilmesi hakkında uyulacak usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2 - Bu Yönetmelik, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün gözetim ve denetiminde yapılan her türlü uluslararası resmi spor organizasyonları ile Genel Müdürlük tarafından yapımı ve/veya onarımı uygun görülen tesisler ile yarım kalan spor tesislerinin tamamlanması için aynı ve/veya nakdi yardımlarda bulunacak özel ve tüzel kişiler ile bu yardımdan yararlanacak Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün merkez ve taşra teşkilatını kapsar.

Dayanak

Madde 3 - Bu Yönetmelik, 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 4644 sayılı Kanunla değişik Ek-3'üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 - Bu yönetmelikte geçen;
Genel Müdürlük: Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünü,
Genel Müdür: Gençlik ve Spor Genel Müdürünü,
Daire Başkanlığı: Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü bünyesinde bulunan daire başkanlıklarını,
Federasyon Başkanlığı: Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü bünyesinde bulunan spor federasyonu başkanlıklarını,
İl Müdürlüğü: Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri,
İl Müdürü: Gençlik ve Spor İl Müdürünü,
Mevcut Gençlik ve Spor Tesisleri: Onarım, tadilat ve modernizasyona ihtiyaç bulunan mevcut her türlü gençlik ve spor tesislerini,
Yarım Kalan Gençlik ve Spor Tesisleri: Herhangi bir nedenle inşaatı tamamlanamayan her türlü gençlik ve spor tesislerini,
Yeni Gençlik ve Spor Tesisleri: Yeni yapılacak her türlü gençlik ve spor tesislerini,
Sponsor: Uluslararası gençlik ve spor faaliyetlerini, mevcut gençlik ve spor tesislerini onarımını, yarım kalan veya yeni yapılacak gençlik ve spor tesislerini aynı ve/veya nakdi yardımlarla finanse eden özel ve tüzel kişileri,
Organizasyon: Uluslararası her seviye ve branştaki resmi müsabaka, kurs, kamp, seminer, gösteri, toplantı ve benzeri gençlik ve spor faaliyetlerini,
ifade eder.

İkinci Bölüm

Esas Hükümler

Duyuru

Madde 5 - Genel Müdürlük, federasyon başkanlıkları ve il müdürlükleri yıllık faaliyet programlarında yer alan uluslararası resmi gençlik ve spor organizasyonları ile yarım kalan tesislerin tamamlanması, yeni tesis yapımı veya mevcut tesislerin onarımları için ihtiyaç duyulan sponsorluk hizmetleri basın, yayın organları aracılığı ile ve ilan panolarında sponsorlara duyurulur. Sponsorluk hizmetinin hangi esaslara göre yapılacağı duyuruda belirtilir.

Başvuru

Madde 6 - Yapılan duyuru üzerine sponsorluk yapmak isteyen özel ve tüzel kişiler;
a) Yarım kalan, yeni yapılacak gençlik ve spor tesisleri ile mevcut gençlik ve spor tesislerinin onarımı için Genel Müdürlüğe ve/veya il müdürlüklerine,
b) Organizasyonlar için ilgili federasyona, ilgili daire başkanlığına veya il müdürlüğüne,
yapmayı taahhüt ettikleri hizmetleri ayrıntılı olarak belirten yazılı başvurularını yaparlar.

Sözleşme Yapma Yetkisi

Madde 7 - Sponsorlarla sözleşme yapmaya Genel Müdür yetkilidir. Genel Müdür bu yetkisini her yılın Ocak ayında belirlenecek limitlere göre il müdürüne, ilgili federasyon veya daire başkanına devredebilir. Organizasyonlarla ilgili sözleşmelerin asıl veya sureti Genel Müdürlük Spor Kuruluşları Dairesi Başkanlığına, gençlik ve spor tesisleri için Tesisler Dairesi Başkanlığına imza tarihini takip eden 10 iş günü içerisinde gönderilir.

Sözleşmede Yer Alacak Hususlar

Madde 8 - Sponsorlar ile yapılacak sözleşmelerde;
a) Sponsorun adı, soyadı veya kanuni ünvanı ve ikametgah adresi,
b) Sponsorun bağlı bulunduğu vergi dairesi ve vergi kimlik numarası,
c) İşin konusu,
d) İşin tahmini bedeli,
e) İşin süresi, hizmet ve faaliyetin uygulama programı, başlama - bitiş tarihleri ve yeri,
f) İdarenin yükümlülükleri,
g) Sponsorun yükümlülükleri,
h) Sponsorun taahhüt ettiği işle ilgili olarak varsa üçüncü şahıslarla yapacağı anlaşmalara ilişkin bilgiler,
i) Sponsorluk konusu hizmet ve faaliyetlerle ilgili olarak herhangi bir erteleme veya iptal söz konusu olduğunda sponsorluğun başka bir hizmette kullanılıp kullanılmayacağı hususu,
j) Sponsorlara; Genel Müdürlük, federasyon başkanlıkları veya il müdüklüklerince mevcut mevzuata aykırı olmamak kaydıyla sağlanacak hak ve yükümlülükler,
k) Yapılacak onarım ve inşaat işlerinin ilgili mevzuatına göre yürütüleceği, yarım kalan ve herhangi bir yüklenicinin halen taahhüdünde bulunan işlerde ise yüklenicinin muvafakatının alınması gereği,
l) Sözleşmeyi imza eden kişilerin adı, soyadı ve ünvanı,
belirtilir.

Ayrıca sözleşmelere hizmet ve faaliyetin gerçekleşmesiyle ilgili olarak tarafların mutabakatı ile bazı hükümler ilave edilebilir.

Sponsorların Seçimi

Madde 9 - Sponsorluk konusu hizmetlerle ilgili birden fazla sponsorun aynı hizmet için başvurması halinde; sponsorların, vergi borcu, SSK prim borçları olup olmadığına ve Türk sporuna yapmış olduğu hizmetler göz önüne alınarak seçim yapılır.

Spor Organizasyonlarında Sponsorlardan Elde Edilecek Hizmet ve Yardımlar

Madde 10 - Uluslararası resmi spor organizasyonlarında sponsorlardan elde edilecek hizmet ve yardımlar şunlardır;
a) Organizasyonun her türlü giderini karşılamak üzere alınacak hizmetler ile sporcu ve antrenörlere yapılacak ayni ve/veya nakdi yardımlar,
b) Organizasyonun bir kısım giderlerini karşılamak üzere alınacak hizmetler, ayni ve/veya nakdi yardımlar,
c) Organizasyonun başlangıcında programlanmaya ancak, organizasyonun devamında ihtiyaç duyulan ilave hizmetler veya bu hizmetler için yapılacak ayni ve/veya nakdi yardımlar,
d) Organizasyonun yayını, tanıtımı, materyallerin hazırlanması, basımı ve yayımı gibi hizmetler veya bu amaçla yapılacak ayni ve/veya nakdi yardımlar.

Spor Tesislerinin Yapımı ve Onarımında Sponsorlardan Elde Edilecek Hizmet ve Yardımlar

Madde 11 - Yatırım programında yer alan projelere öncelik verilmek kaydıyla; Genel Müdürlük tarafından yapımı ve onarımı uygun görülen tesisler ile yarım kalan spor tesislerinin tamamlanması için sponsorlardan elde edilecek hizmet ve yardımlar şunlardır;
a) Onarımı, yeni inşaat ile yarım kalan ve herhangi bir yüklenicinin taahhüdünde bulunan işler için hazırlanan hakedişlere yapılacak ödemeler,
b) Her türlü gençlik ve spor tesislerinin yapımı, onarımı, tamamlanması, tefrişi, araç - gereç - malzeme ve teçhizat ve dekorasyonu için yapılacak hizmetler, ayni ve/veya nakdi yardımlar.

Sponsorlardan Sağlanacak Yardımların Kullanılması

Madde 12 - Sponsorluğa konu her türlü harcamalar doğrudan sponsorlarca yapılabileceği gibi, Genel Müdürlükçe de yapılabilir.

Genel Müdürlükçe yapılacak harcamalarda Genel Müdürlük mevzuatı ile ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Sponsorlarda yapılacak ayni ve/veya nakdi yardımlar münhasıran sözleşme konusu işlerde kullanılır.

Sponsorlarca Yapılacak Yardımların Kayıt Edilmesi

Madde 13 - Sözleşmeler gereğince sponsorlarca yapılacak nakdi yardımlar Genel Müdürlük veya il müdürlüğünün ilgi hesaplarına yatırılır. Ayni yardımlarda ise; Genel Müdürlük mevzuatına göre işlem yapılır.

Sözleşme Konusu Hizmet ve Gelirlerin Kesin Hesabı

Madde 14 - Sponsorlarca münhasıran Yönetmeliğin 10 ve 11'ince maddesine göre yapılacak hizmet faaliyetleriyle ilgili harcamaların 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununa göre gider sayılabilmesi için 8'inci maddede belirtilen sözleşme ile birlikte "Sponsorluk Belgesi" düzenlenir.

Sponsorluk belgesi ödemelerin bitimini müteakip 10 iş günü içerisinde 1 asıl, 3 suret olarak düzenlenir.

Müteselsil numaralı olarak üç nüsha düzenlenen "Sponsorluk Belgesi"nin bir nüshası Genel Müdürlükçe deftere kayıt edilmek ve muhafaza edilmek üzere alıkonur, diğer bir nüshası mükellefin bağlı olduğu vergi dairesine gönderilir, üçüncü nüsha gider kaydedilmek üzere (mükellefe) sponsora verilir.

Ancak sponsorluk konusu hizmetin sözleşme bedelini geçmemek üzere ve sponsor tarafından doğrudan harcama yapılması halinde harcama belgeleri Genel Müdürlükçe tasdik edilmek kaydıyla gider sayılır. Belgelenmeyen harcamalar gider olarak kabul edilmez. (EK - 1, Ek -2 )

Sponsorlukla İlgili Genel Hükümler

Madde 15 - Sponsorlukla ilgili genel hükümler şunlardır;
a) Organizasyon veya tesisin özelliği nedeniyle birden fazla sponsor ile sözleşme yapılabilir. Bu durumda, sponsorlara konuyla ilgili bilgi verilerek koordinasyon ve uyumun sağlanması hususunda tüm tedbirler alınır.
b) Sponsorlar iş ve işlemlerinde kamu düzenini bozucu, genel ahlak ve adaba aykırı, zararlı ve kötü alışkanlıkları özendirici, kanunlarla yasaklanmış yazı, logo, amblem ve benzeri işaretler kullanamazlar.
c) Ulusal ve uluslararası spor federasyonlarının yürürlükteki genel kuralları ile söz konusu organizasyona ait özel mevzuatlara uyulur.
d) Spor tesislerinin onarımı, tamamlama ve yeni yapımlarında, ilgi birimince hazırlanan keşif dosyası, proje ve hesaplarına, devam edenlerde ise mevcut ve geçerli sözleşmelere uyulur. Hakediş, kesin hesap ve tasfiye işlemleri Genel Müdürlük tarafıdan yapılır.

Üçüncü Bölüm

Son Hükümler

Hüküm Bulunmaması Hali

Madde 16 - Bu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun, 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu, 3/6/1949 tarihli ve 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ve konuyla ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre işlem yapılır.

Yürürlük

Madde 17 - Maliye Bakanlığı ve Sayıştayın görüşü alınarak hazırlanan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 18 - Bu Yönetmelik hükümlerini Gençlik ve Spor Genel Müdürü yürütür.