SPORCU LİSANS, TESCİL, VİZE VE TRANSFER YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar
 

 

Yönetmeliğin Yayım tarihi : 07 Aralık 2001 tarih ve 24606 sayılı Resmi Gazete
Değişiklikler : 17 Ocak 2002 tarih-Sayı 24643 ( Ek-3 liste )
18 Nisan 2002 tarih-Sayı 24730 ( Ek-3 liste )
24 Ekim 2002 tarih-Sayı 24916 ( Bir sezonda oynama )
21 Ocak 2003 tarih-Sayı 25000 ( Öğrenci Sporcular )
22 Ocak 2004 tarih-25354 sayı ( Ek-3 liste )
31 Temmuz 2004 tarih-25539 sayı (Ek-3 liste )

 

 

Amaç
Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, beden eğitimi ve spor çalışmaları yapacak kişiler ile spor yarışmalarına katılacaklarla ilgili usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam
Madde 2- Bu Yönetmelik, Genel Müdürlük bünyesinde bulunan spor federasyonları, tescilli spor kulüpleri, özel beden eğitimi ve spor tesisleri, il spor merkezleri, eğitim öğretim kurumları ile spor yaptıran diğer kurum ve kuruluşlardaki lisans,tescil,vize ve transfer işlemlerine ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak
Madde 3- Bu Yönetmelik, 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 2, 10 ve 22 nci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
Madde 4- Bu Yönetmelikte geçen;
Genel Müdürlük :Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünü,
Genel Müdür :Gençlik ve Spor Genel Müdürünü,
Federasyon :Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü bünyesinde bulunan spor federasyonlarını,
İl Müdürlüğü :Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünü,
İlçe Müdürlüğü :Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünü,
Spor Kulübü :Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü tarafından tescil edilmiş spor kulübünü,
Özel Beden Eğitimi ve
Spor Tesisleri :Gerçek veya tüzel kişiler tarafından beden eğitimi ve spor yapmak amacıyla açılan tesisleri,
Eğitim Öğretim Kurumları :Her seviye ve türdeki eğitim ve öğretim kurumlarını,
Kurum ve Kuruluşlar :Bünyesinde spor faaliyetleri yaptıran kurum ve kuruluşları,
Lisans :Spor yarışmalarına katılacaklara verilen tasdikli belgeyi,
Tescil :Spor yarışmalarına katılacakların ilgili spor federasyonuna yaptıracağı kayıt işlemini,
Vize :Spor yarışmalarına katılabilmek için lisansın her sezon onaylanması işlemini,
Transfer :Bir sporcunun kulüp değiştirmesini,
Spor Kartı :Beden eğitimi ve spor çalışmalarına katılacaklara verilen tasdikli belgeyi,
İlişiksiz Belgesi :Sporcunun transfer olmadan önceki kulübüyle ilişkisinin kesildiğine dair imzalı ve mühürlü belgeyi,
Sağlık İzin Belgesi :Kişinin lisans çıkaracağı spor dalında spor yapmasında sağlık olarak bir sakınca bulunmadığına dair aldığı belgeyi,
ifade eder.
 


İKİNCİ BÖLÜM
Esas Hükümler
 


Spor Müsabakalarında Lisans Uygulaması
Madde 5- Futbol hariç, düzenlenen spor yarışmalarına katılabilmek için, bu Yönetmelik hükümlerine göre lisans alınması ve bu lisansların her sezon il müdürlüklerine veya federasyonlara vize ettirilmesi zorunludur (Ek-1).İl müdürlükleri ve spor federasyonları dışında verilen lisanslar geçersizdir.
Spor kulüpleri adına kayıtlı olmayan sporcular kendi adlarına il müdürlüğünden ferdi sporcu lisansı alabilirler ve her yıl bu lisanslarını il müdürlüklerine vize ettirebilirler.
Aynı spor dalında ilk defa ferdi sporcu lisansı çıkaran sporcular hiç beklemeksizin kulüp adına lisans çıkarabilirler. Kulüp adına lisans çıkaran sporcular kulüpten istifa ederek (EK-8)ferdi sporcu lisansı çıkarmak isterlerse tescil sürelerini beklemeksizin ferdi sporcu lisansı çıkarabilirler. Kulüp adına lisans çıkardıktan sonra ferdi sporculuğa dönen ve tekrar kulüp adına lisans çıkarmak isteyen sporcular (EK-3) listedeki tescil sürelerini doldurmadan kulüp adına lisans çıkaramazlar.
Eğitim ve öğretim kurumları, özel beden eğitimi ve spor tesisleri ile diğer kurum ve kuruluşlar için il müdürlüklerince düzenlenen spor kartları (Ek-9) federasyonların il müdürlüklerinde düzenledikleri spor yarışmaları için çıkarılan lisanslardan ayrı değerlendirilir.
Her spor dalı için ayrı ayrı lisans düzenlenir. Sporcu aynı spor dalında olmamak şartıyla, sporcusu bulunduğu kulüpte yapmak istediği spor dalı yok ise; kulübünün iznini almak kaydıyla birden fazla kulübün sporcusu olabilir. Ancak, mensubu olduğu spor kulübünde sporcunun yapmak istediği branş var ise bir başka kulüp adına lisans çıkaramaz.
Sporcu takım oyununu gerektirmeyen spor dallarında spor kulübünün taahhüt ettiği branşların dışında bir branşta spor yapmak istiyor ise kulüp sporcusu olsa dahi ferdi lisans çıkartabilir.
Ligleri bulunan federasyonlar, bu liglerde yer alan sporcuların lisans, tescil, vize, transfer, geçici transfer ve sözleşmeleri ile ilgili usul ve esasları hazırlayacakları talimat ile belirlerler. Bu esasları içeren talimat federasyon başkanının teklifi Genel Müdürün Onayı ile uygulamaya konulur.

Spor Federasyonlarının Lisans İşlemleri
Madde 6- Spor federasyonları faaliyette bulundukları spor dallarına göre lisans çıkarmak için gerekli asgari yaş ile tescil süreleri (EK-3) listede belirtilmiştir.
Lisans çıkarmak isteyen sporcunun aşağıdaki belgelerle birlikte bağlı bulunduğu il müdürlüğüne müracaat etmesi gerekmektedir.Belgelerin kulüp veya ferdi sporcu tarafından daktilo yada bilgisayar ile doldurulması şarttır.Lisans işlemlerinden ücret alınmaz.
a) Nüfus cüzdanı aslı veya noterden tasdikli örneği.
b) 16/7/1982 tarihli ve 8/5105 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe giren Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelikte belirtilen özelliklere uygun olmak şartıyla kulüp lisansı için 3 adet, ferdi sporcular için 2 adet fotoğraf.
c)18 yaşından küçükler için il veya ilçe müdürlükleri veya köylerde muhtarlıklarca tasdiklenmiş veli izin belgesi (EK-4).Veli izin belgesinin birden fazla verilmesi halinde ilk tarihi taşıyan belge geçerlidir.
d) Sağlık izin belgesi (EK-5).
e)Kulüp adına lisans alacaklar için iki adet,ferdi lisans alacaklar için bir adet tescil fişi (EK-2).
Federasyonlar faaliyette bulundukları spor dalı özelliğine göre lisans başvurularında başka belgeler isteyebilirler.
İl müdürlüğünce yukarıda belirtilen belgelerle birlikte müracaat edenlere, kulüp adına veya ferdi lisans bilgisayarda hazırlanır ve tescil işlemi tamamlanır.
Sporculara lisans numarası, lisans aldığı (il kodu-01) den başlayarak branş itibarıyla ayrı ayrı bilgisayar tarafından verilir,bu numara değişmez.
Sporcu tescil fişlerinin bir adedi kulüp sporcusu ise spor kulübüne verilir, bir adedi de il müdürlüğünde saklanır.
Lisanslarını kaybedenler, herhangi bir il müdürlüğüne müracaat ederek kimlik ibraz etmek şartıyla lisanslarını zayi sebebiyle yenileyebilirler. Yarışma anında lisanslarını kaybedenler ise yarışmanın yapıldığı ilde lisansını zayi sebebiyle yenileyebilirler.

Diğer Lisans İşlemleri
Madde 7- Eğitim ve öğretim kurumları, özel beden eğitimi ve spor tesisleri ile diğer kurum ve kuruluşlarca yapılan yarışmalara katılacakların aşağıdaki belgelerle birlikte bağlı bulundukları il müdürlüğüne müracaat ederek lisans işlemlerini yaptırmaları gerekmektedir.
a)Eğitim ve öğretim kurumlarınca yapılan yarışmalara katılacaklar bağlı bulundukları kurumdan alacakları öğrenci olduklarına dair tasdikli belge,
b) Özel beden eğitimi ve spor tesisleri ile diğer kurum ve kuruluşlarca yapılan yarışmalara katılacaklardan 18 yaşından küçük olanlar için il veya ilçe müdürlüklerince veya köylerde muhtarlıklarca tasdiklenmiş veli izin belgesi,
c) Sağlık izin belgesi,
d)Nüfus cüzdanının aslı veya noterce yada bağlı bulunduğu kurum ve kuruluşça tasdiklenmiş örneği ile 2 adet fotoğraf.
Federasyonlar faaliyette bulundukları spor dalı özelliğine göre lisans başvurularında başka belgeler isteyebilirler.
İl müdürlüğüne yukarıda belirtilen belgelerle birlikte müracaat edenlere lisansları bilgisayarda hazırlanır ve tescil işlemi tamamlanır.
Bu maddeye göre çıkarılan lisanslarda lisans numaraları bağlı oldukları kurum ve kuruluşların kategorileri belirlenerek ayrı ayrı verilir.
Lisansını bir yıldan fazla kullanacaklar her sezon il müdürlüklerine vize yaptırmak zorundadırlar.

Vize İşlemleri ve Sezon Tespiti
Madde 8- Spor yarışmalarına katılacakların lisanslarını her sezon bağlı bulundukları il müdürlüğüne vize ettirmeleri zorunludur. Vize işlemleri (EK-3)listede belirtilen sezon başlangıç ve bitiş tarihleri arasında yapılır.
Vize işlemleri için sağlık izin belgesi ve eski lisansının il müdürlüğüne verilmesi gerekmektedir.

Sporcuların Transfer İşlemleri
Madde 9- Sporcular, lisanslı bulundukları spor kulüplerinden bu Yönetmelikte belirtilen şartlara uymak suretiyle başka bir kulübe bir sezonda bir defa transfer yapabilirler.

Ancak, kulüpleri kapanan veya lisanslı oldukları spor dalında tescilleri iptal edilen ve serbest kalan sporcular sezon içerisinde eski kulüpleri adına yarışmalara katılmış olsalar dahi sezon sonunu beklemeden bir başka kulüp adına lisans çıkartabilirler.
Eski kulüplerinden ilişiksiz belgesi alan sporcular ilk 3 ay içerisinde bu belgeleri bağlı bulundukları il müdürlüklerine tasdik ettirmek zorundadırlar. Aksi durumlarda sporcunun eski kulübü ile ilişiği kesilmiş sayılmaz. Bu durumda olanlar transfer için tekrar ilişiksiz belgesi almak zorundadır.
Sporcuların transferleri;
a) Normal transfer işlemleri,
b) Serbest transfer işlemleri,
c) Fakülte ve yüksek okul kazanmak veya yatay geçiş yapmak suretiyle transfer işlemleri,
d) İlk öğretim ve lise öğrencilerinin transfer işlemleri,
Şeklinde yapılır.
a) Normal transfer işlemleri; Bir spor kulübünden ilişiksiz belgesi ile il müdürlüğünden taahhütname almak şartıyla bir sezonda bir defa transfer yapılabilir.
Bu sporcunun eski kulübü adına lisansının vize edilmiş olması ve yarışma takım listesinde adlarının bulunması transfer yapmalarına engel değildir. Bu şekilde transfer yapacak sporcunun transfer yaptığı sezon içerisinde fiilen yarışmaya katılmamış olması şarttır.
Normal transferde aşağıdaki belgeler istenir;
1) 18 yaşından küçük olanlar için veli izin belgesi (EK-4),
2) Sporcuya kulübünce verilecek ilişiksiz belgesi (EK-6),
3) Transfer yapacağı sezonda milli maçlar hariç resmi yarışmalarda yer almadığına dair il müdürlüğünden alınacak taahhütname (EK-7).
b) Serbest transfer işlemleri; (EK-3) listede belirtilen tescil sürelerini tamamlamış yaş sınırını bitirmiş,4 yıl süre ile vizesi yapılmayan veya ilgili branşta 2 yıl süre ile faaliyetlere katılmayan kulüplerin sporcusu,durumlarını il müdürlüklerinden alacakları bir yazı ile belgelemeleri halinde, lisanslı oldukları kulübün iznine bakılmaksızın, federasyonlarca sezon başlangıcından en az 30 gün önce belirlenen ilişiksiz belgesi bedelini kulübüne yatırmak şartıyla başka bir kulübe transfer olabilir.
(EK-3) listedeki tescil sürelerinin hesabında altı ay ve daha fazla olan süreler bir yıla tamamlanır. Altı aydan az olanlar ise dikkate alınmaz. Yaş sınırında ise bu hüküm uygulanmaz ve nüfus kayıtlarında belirtilen yaş sınırının tamamlanmış olmasına bakılır.
Sporcu bir sezon süresi içinde kulübünün oynayacağı tüm resmi müsabakalardan, minikler veya yıldızlar kategorisinde en az iki resmi müsabakada; gençler veya büyükler kategorisinde en az üç resmi müsabakada takımında oynatılması gerekir. Aksi taktirde sporcu ilişiksiz belgesi bedelini ödemek suretiyle yarışma sezonu bitiminde serbest transfer hakkı elde eder. Takımında mazeretsiz olarak oynamayan bir sporcu, başka bir takıma ancak, kulübünün iznini almak şartıyla transfer yapabilir. Sporcunun kulübünce oynatılmadığı veya mazeretsiz olarak kendisinin oynamadığı hususları noter kaydıyla ve il müdürlüğüne yapılacak müracaat üzerine, il müdürlüğünce tespit edilir.
Serbest transferlerde yukarıda belirtilen şartlara uymak suretiyle aşağıdaki belgeler istenir;
1) Federasyonca sezon başlangıcından en az 30 gün önce belirlenen ilişiksiz belgesi bedelinin kulübe yatırıldığına dair makbuz ve kulübünden alacağı ilişiksiz belgesi,
Bu ilişiksiz belgesi il müdürlüklerince onaylanmadıkça geçerli sayılmaz. Kulüpler, bu şartlara uyan sporcularına tüm işlemleri tamamlanmış olmasına rağmen ilişiksiz belgesi vermezlerse, bu belge il müdürlüklerince düzenlenir ve kulüpler ceza kuruluna sevk edilir.
2) Transfer yapacağı sezonda milli maçlar hariç resmi yarışmalarda yer almadığına dair il müdürlüğünden alınacak taahhütname.
c) Fakülte, yüksekokul kazanmak veya yatay geçiş yapmak suretiyle yapılan transfer işlemleri; tescil edildiği kulübün bulunduğu ilin dışında bir ilde, fakülte, yüksekokulda öğrencilik hakkını kazanan veya yatay geçiş yaparak bu öğretim kurumlarına kesin kayıt yaptıran sporcular ilişiksiz belgesi bedelini ödemek şartı ile o yükseköğretim kurumunun bulunduğu il veya ilçedeki bir kulübe il dışı transfer yapabilirler. Açık Öğretim Fakültesi yukarıda belirtilen yükseköğretim kurumlarının dışındadır.
Fakülte, yüksekokula kayıt yaptırma veya yatay geçiş yapmak suretiyle il dışına transfer yapan sporcularda taahhütname aranmaz. Kesin kayıt yaptıran sporcular kesin kayıt tarihinden itibaren 6 ay içerisinde transfer işlemlerini yapmak zorundadırlar.
Fakülte, yüksekokula kayıt yaptırma veya yatay geçiş yapmak suretiyle il dışı transfer yapan sporcu kulübün izni olsa dahi, öğretim kurumları ile ilişkisinin kesilmesine kadar il dışı transfer yapamaz. Ayrıca kendi isteği ile öğretim kurumundan kaydını sildirerek ilişiğini kesenler bu tarihten itibaren bir yıl geçmeden ve kulübün iznini almadan il dışı transfer yapamazlar.
Fakülte, yüksekokul kazanmak veya yatay geçiş yapmak suretiyle yapılacak transferlerde aşağıdaki belgeler istenir;
1) Fakülte, yüksekokula kesin kayıt veya yatay geçiş yaptırıldığına dair belge,
2) Federasyonlarca sezon başlangıcından en az 30 gün önce belirlenen ilişiksiz belgesi bedelinin kulübüne yatırıldığına dair belge.
d) İlköğretim ve lise öğrencilerinin transfer işlemleri; ilköğretim ve lise öğrencileri velisinin veya vasisinin emekliye sevk edilmesi, naklen atanma veya iş değişikliği nedeniyle bulunduğu ilden başka bir ilde ikamet zorunda kalması ve ikamet edeceği ildeki ilköğretim veya liseye kesin kayıt yapmaları halinde, ilişiksiz belgesi bedelini ödemek şartı ile, o öğretim kurumunun bulunduğu il veya ilçedeki bir kulübe il dışı transfer yapabilirler. Bu şekilde il dışına transfer yapan sporcularda taahhütname aranmaz.
Bu haktan yararlanarak transfer yapan sporcular bir önce ilişiğini kestiği ildeki başka bir spor kulübüne iki yıl içerisinde transferi söz konusu olması halinde eski kulübünden muvafakat almak zorundadır.Yine bu sporcular yapacağı transfer tarihinden itibaren bir yıl geçmeden ve kulübünün iznini almadan başka bir kulübe transfer yapamazlar.
İlköğretim ve lise öğrencilerinin transferlerinde aşağıdaki belgeler istenir;
1 ) Öğretim kurumuna kesin kayıt yaptırdığına dair belge,
2 ) Velisinin veya vasisinin ikametgah durumunu gösterir belge,
3 ) Federasyonlarca sezon başlangıcından en az 30 gün önce belirlenen ilişiksiz belgesi bedelinin kulübüne yatırıldığına dair belge,
4 ) Velinin veya vasinin iş nakillerini gösterir belge.

Yaş Düzeltmeler
Madde 10-Tescil, vize ve transferlerde sporcuların yaş düzeltmeleri kabul edilmez. Sporcuların tescil sürelerinin hesaplanmasında il müdürlüklerinin tasdik tarihi esas alınır.(Yaş düzeltmesi işlemlerinde nüfus müdürlüğünce verilmiş vukuatlı nüfus kayıt örneği istenir.)

İlişiksiz Belgesi Bedel Tespiti
Madde 11- İlişiksiz belgesi bedelleri federasyonlarca sezon başlangıcından en az 30 gün önce belirlenir ve bununla ilgili esaslar il müdürlüklerine duyurulur. İlişiksiz belgesi bedeli sporcunun eski kulübüne yatırılır. Kulüpler verdikleri izin ve ilişiksiz belgelerine serbest bırakma dışında hangi kulüp için verildiği şerhini koyamazlar.
Yabancı Uyruklu Sporcuların Lisans Tescil Vize ve Transfer İşlemleri
Madde 12- Spor federasyonları, faaliyette bulundukları spor dallarında kulüplerin bir sezonda en çok kaç yabancı uyruklu sporcuyla hangi tarihlerde tescil, vize ve transfer yapabileceklerine dair esaslar, hazırlayacakları ve federasyon başkanının teklifi,Genel Müdürün onayı ile yürürlüğe girecek bir talimat ile belirlenir.
Yabancı uyruklu sporcuların tescil, vize ve transfer yapabilmesi için en az bir yıllık oturma izni ile bağlı oldukları ülke federasyonlarından gerekli iznin federasyonca alınması zorunludur.
Türkiye’de ikamet eden yabancı uyruklu sporculara, ikametlerini belgelemeleri ve başka bir ülkede sporcu olmadıklarını taahhüt etmeleri halinde her zaman ferdi lisans verilir.Ancak;ferdi lisanslarını kulüp lisansına dönüştürmek istemeleri halinde yabancı uyruklu sporcular ile ilgili diğer hükümlere tabidirler.

Silah Altına Alınan Sporcular
Madde 13- Muvazzaf subay ve astsubay ile Silahlı Kuvvetlere katılmadan önce sivil kulüplerde tescilli bulunan erbaş ve erler, askeri okul öğrencileri; mensup oldukları askeri okullar; Kuvvet Komutanlıkları veya Jandarma Genel Komutanlığı spor güçlerinde yer alır ve Silahlı Kuvvetler Şampiyonasına katılabilirler. Bunların sivil kulüplerle ilişikleri kesilir. Kulüplerin haricinde, ferdi olarak lisans çıkarmak isteyenler bağlı oldukları komutanlıklardan izin almak zorundadırlar. Ancak, Silahlı Kuvvetlerin çeşitli karargah, kıta ve kurumlarında görev alan sivil personel, askeri güçlerin ve sivil kulüplerin her türlü faaliyetlerine katılabilirler. Silah altına alınan sporcular askeri güçler adına lisans çıkartarak müsabakalara katılabilirler. Silah altına alınmadan önce, sivil kulüplerde tescilli bulunan sporcular, terhis olmak kaydı ile silah altına alınmadan önceki sivil kulüplerine hiçbir belge aranmaksızın ve süre beklenilmeksizin dönebilirler. Ancak başka bir kulübe gitmek istediklerinde haklarında transfer hükümleri uygulanır. Bu durumda olan sporcuların silah altında lisanslı ve lisanssız geçirdikleri süreler, sivil kulüplerindeki tescil sürelerinden sayılmaz. Askeri güçler adına katıldıkları resmi yarışmalarda taahhütname aranmaz.
Terhis mahiyetindeki izinlerde tescil, vize ve transfer işlemleri yapılır. Ancak terhis olmadan oynayamazlar. Askeri güçler arasında yapılacak transfer işlemlerinde taahhütname esastır.

Birleşen ve İsim Değiştiren Spor Kulüpleri
Madde 14- Birleşen ve isim değiştiren kulüplerin sporcuları serbest kalmazlar ve ismini değiştiren yeni kulübün sporcusu olurlar.

Kulübü Kapanan ve Branş Tescili İptal Edilen Kulüplerin Sporcuları
Madde 15- Kulübü kapanan veya branş tescili iptal edilen kulüplerin sporcuları serbest kalırlar. Bu durumda olan sporcular sezon içerisinde eski kulüplerinin yarışmalarına katılmış olsalar dahi sezon sonunu beklemeden başka bir kulübe transfer olabilirler.
Bu durumda transferde ilişiksiz belgesi aranmaz, ancak; sporcuların kulübün kapandığını veya branş tescilinin iptal edildiğini belgelendirmeleri gerekir.

Gerçek Dışı Belge ve Beyanda Bulunanlar
Madde 16- Doldurulacak tescil fişlerinin ve lisansların gerçeğe uygun olmaması, Türk vatandaşı olanların nüfus cüzdanı bilgileri, yabancı uyrukluların ise pasaport bilgileriyle oturma izinlerinin doğru olmaması halinde, buna sebep olan sporcu, veli, kulüp idarecisi ve görevlileri hakkında cezai işlem yapılır ve Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.Lisanslı oldukları halde bu durumunu gizleyerek yeni lisans alan ve mükerrer tescile neden olan sporcuların ilk tarihi taşıyan lisansları geçerli sayılır bu gibi sporcular ceza kuruluna sevk edilirler.

Spor Kartı
Madde 17- Spor federasyonları, spor kulüpleri, özel beden eğitimi ve spor tesisleri, il spor merkezleri, eğitim ve öğretim kurumları ile spor yaptıran diğer kurum ve kuruluşlar, lisanslı sporcular dışında spor yaptırdıkları kişilere spor kartı vermek zorundadırlar. (EK-3) listede de belirtilen asgari spora başlama yaşından itibaren spor kartı verilir.
Spor kartları il müdürlüklerince hazırlanır ve spor yaptıran kurum ve kuruluşlara verilir. Bunlarla ilgili kayıtlar il müdürlüğünce tutulur. Spor kartları verildiği yıl için geçerli olup, her yıl yenilenir. Spor kartı alacakların uyacakları usul ve esaslar spor yaptıran birimler tarafından belirlenir.Spor kartı alanlara ilişkin istatistiki bilgiler 3 er aylık periyodik dönemler halinde il müdürlükleri tarafından Genel Müdürlük Bilgi İşlem Merkezine bildirilir.
 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Son Hükümler
 


Sözleşme
Madde 18- Ligleri bulunan federasyonlarda yer alan kulüpler sporcularıyla, federasyonca hazırlanıp Genel Müdürlükçe onaylanan talimatta belirlenecek esaslar doğrultusunda sözleşme imzalayabilirler.
Federasyonlarca hazırlanacak bu talimatta liglerde yarışan sözleşmeli sporcular ve geçici transferlerle ilgili usul ve esaslar belirlenir.

Yönetmelikte Yer Almayan Hususlarla Yeni Kurulacak Spor Federasyonlarıyla İlgili Esaslar
Madde 19- Bu Yönetmelikte yer almayan hususlar, yeni kurulacak spor federasyonları ile mevcut federasyonların yarışma özelliği taşımayan gençlik ve spor hizmet ve faaliyetlerinin düzenlenmesi lisans, tescil, vize ve transfer işlemleri bu Yönetmelik esas alınarak ilgili federasyonlarca hazırlanarak Genel Müdürün onayı ile yürürlüğe konulacak talimat ile belirlenir.

Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat
Madde 20- 7/8/1998 tarihli ve 23426 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Sporcu Lisans, Tescil, Vize ve Transfer Yönetmeliği” ek ve değişiklikleriyle yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçici Madde 1- Bu Yönetmeliğin yayım tarihinden önce yapılmış olan tescil, vize, transfer ile kulüp ve sporculara ait tüm işlemler Yönetmeliğin yayımını izleyen yeni sezon başlangıcına kadar geçerlidir.

Geçici Madde 2-Bu Yönetmeliğin yayım tarihinden önce sözleşmeli statüde yarışmalara katılan veya liglerde yer alan sporcuların lisans, tescil, vize ve transferleriyle ilgili olarak Federasyonlarca hazırlanan Talimatlar aynen devam eder.
Talimatlarda bu Yönetmeliğe aykırı hükümler Yönetmeliğin yayımını izleyen 6 ay içerisinde düzeltilir.

Geçici Madde 3- Bu Yönetmelik 2002-2003 eğitim ve öğretim yılında ikametgah ve okul değiştirmek zorunda kalan sporcuları da kapsar.

Ek Madde 1 – Sporcu lisans, tescil, vize ve transfer işlemleri ile ilgili itirazlar il müdürlüklerine yapılır. İtiraz dilekçesine itiraz ücretinin yatırıldığını gösteren makbuz ile itirazına konu belgeler eklenir.
İtirazlar; il müdürü, spor şube müdürü, Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu temsilcisi, sicil lisans şefi ve ilgili spor dalı temsilcilerinden oluşturulacak komisyon tarafından incelenir ve itiraz tarihinden itibaren yedi gün içersinde kesin sonuca bağlanır. Komisyon en az dört üyenin katılımıyla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşit olması halinde başkanın oyu doğrultusunda karar alınır.

Yürürlük
Madde 21- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer

Yürütme
Madde 22- Bu Yönetmelik hükümlerini Gençlik ve Spor Genel Müdürü yürütür.