GÜREŞ FEDERASYONU KARAKUCAK GÜREŞ YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç:

Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, minder güreşine kaynak teşkil eden ve senelerce mahalli usullerle yapılan Karakucak güreşini tarihi çizgisi içerisinde, Ülke düzeyinde disiplin altına alarak bu sporun kurallarıyla yapılmasını sağlamaktır.

Kapsam
Madde 2- Bu Yönetmelik , Ülke düzeyinde düzenlenecek tüm Karakucak güreş organizasyonlarına ait usul ve esasları kapsar.

Dayanak
Madde 3- Bu Yönetmelik, 3289 Sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun’un 10 uncu maddesine dayanılarak Merkez Danışma Kurulu’nca hazırlanmıştır.

Tanımlar
Madde 4- Bu Yönetmelikte geçen;

Genel Müdürlük :Gençlik ve Spor Genel Müdürünü,
Genel Müdür :Gençlik ve Spor Genel Müdürünü,
Federasyon :Güreş Federasyonu,
Kurul :Güreş Federasyonu Karakucak Güreş Kurulunu,
Hakem Kurulu :Güreş Federasyonuna bağlı ve Güreş Hakem Yönetmeliği gereğince
kurulan Merkez Hakem Kurulunu,
Organizasyon Kurulu :Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden Yetki Belgesi alarak 5 tüzel
kişiden oluşan Karakucak Güreş Organizasyon Kurulu,
Ceza Kurulu :Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Ceza Kurulunu,
Geleneksel Organizasyon Kurulu :Her yıl düzenlenen Karakucak Organizasyonları Organizasyonlar Kurulu
Kanun :Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunu,
Gençlik ve Spor İl Başkanı :Valiyi,
Gençlik ve Spor İlçe Başkanı :Kaymakamı,
İl Müdürlüğü :Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünü,
İlçe Müdürlüğü :Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünü,
Ağa :Düzenlenen Karakucak güreşinin giderlerini karşılayacak kişiyi,İfade eder.İKİNCİ BÖLÜM
Esas Hükümler

Karakucak Güreş Düzenleme Yetki Belgesi Bildirim ve Taahhütname
Madde 5-Her Karakucak güreş organizasyonu için, Güreş Federasyonu Başkanlığından yetki belgesi almak şartı ile, kamu kuruluşu ve belediyeler, siyasi amaç taşımayan gerçek ve kamu tüzel kişileri,spor kulüpleri, sosyal amaçlı dernekler ve sendikalar bu Yönetmelik çerçevesinde Karakucak güreş müsabakaları düzenleyebilirler. Siyası amaçlı tüzel kişiler bu tür organizasyonları düzenleyemezler. Yetki belgesi, hava muhalefeti nedeniyle ertelenen güreşler hariç ait olduğu Karakucak güreş organizasyonu ile belirlenen tarih için geçenlidir. Aynı Karakucak güreş organizasyonuna birden fazla tüzel kişinin talip olması halinde, bunlardan birini tercih ve tespite Güreş Federasyonu yetkilidir.

Organizasyon kurulu, 20 gün evvel bağlı bulunduğu gençlik ve spor il müdürlüğüne müracaatını yapmak , İl müdürlükleri ise üç gün içerisinde organizasyon kurulunun bu isteklerini Güreş Federasyonuna göndermek zorundadırlar.

Yetki belgesi talebinde bulunanlar aşağıdaki belgeleri vermek zorundadır.
a. İl Müsaadesi (1 adet)
b. Taahhütname (3 adet)
c. Ödül Çizelgesi (3 adet)
e. Afiş (l adet )
Federasyon Temsilcisinin Görev ve Yetkileri
Madde 6- Federasyon temsilcisi, Güreş Federasyonu Başkanlığı tarafından görevlendirilir. Harcırah ve yolluğu organizasyon kurulu tarafından karşılanır.
Temsilcinin görev ve yetkileri şunlardır.
a. Organizasyonun amacına uygun bir şekilde yürütülmesi sağlamak.
b. Müsabakaların Yönetmeliğe uygun olarak yürütülmesini sağlamak ve organizasyona yardımcı olmak.
c. Müsabakaların devamı süresince gördüğü noksanlık ve aksaklığı bir raporla Federasyon Karakucak Güreş Kuruluna sunmak.
d. Organizasyon kurulu ve müsabakalarda görevlendirilmiş bulunan hakem ve diğer görevliler ile gerekli toplantıları yapmak, müsabakaların en iyi şekilde yürütülmesi husussunda önlemler alınmasını sağlamak.
e. Hakemlerin müsabaka yönetimleri hakkında rapor vermek.
f. Müsabaka sonunda söz konusu tutanak ve raporların bir dosya halinde Federasyona iletmek.
g. Dağıtılan ödül ile Türk Güreş Vakfı hissesini kontrol etmek ve varsa aradaki farkın Türk Güreş Vakfının ilgili hesabına yatırılmasını sağlamak.
Karakucak Güreş Kurulunun Kuruluşu
Madde 7- Karakucak güreşlerinde bilgili ve konuda ihtisas ve tecrübesi bulunan kişiler arasından Federasyon Başkanı tarafından Yönetim Kuruluna seçilen bir Üye, aynı zamanda Kurul Başkanı adın yürütür. Karakucak Güreş Kurulu ise Federasyon Başkanın teklifi, Genel Müdürün onayı ile kurulur ve Karakucak güreşinin yapıldığı, illerden seçilen 7 Üyeden teşekkül eder.
Karakucak Güreş Kurulunun Görev ve Yetkileri
Madde 8- Kurulun yetki ve görevleri aşağıda belirtilmiştir.
a. Türkiye genelinde Karakucak güreşlerinin bu Yönetmelik esaslarına göre yürütülmesi sağlamak,
b. Karakucak Organizasyonlarında Yönetmelik hükümlerinin uygulanıp uygulanmadığını takip etmek, Organizasyon kuruluna yardımcı olmak.
c. Ceza Kuruluna sevk edilen güreşçi ve hakemlerin ceza işlemlerini takip etmek,
d. Karakucak Güreş Organizasyonları kurallarında yapılacak değişiklik tekliflerini değerlendirmek ve sonuçlandırmak.

Karakucak Güreş Kurulunun Toplantısı ve Karar Alması

Madde 9- Karakucak Güreş Kurulu aşağıdaki şekilde toplanır ve karar alır.

a. Kurul, Başkanını çağrısı üzerine toplanır, Toplantılar arasındaki süre üç ayı aşamaz. Başkanın çağrısı dışında toplantılar, yılda 6’dan aşağı olamaz. Kararlar mevcut üyelerin yarıdan bir fazlasıyla alınır ve alınan kararlar Federasyon Başkanının onayına sunulur,
b. Karakucak Hakemlerine ait iş ve işlemler Merkez Hakem Kurulunca yürütülür.
Karakucak Güreş Organizasyonu Ağası
Madde 10- Ağalık geleneği bulunan yörelerdeki organizasyonların manevi hamiliğini üstlenmek üzere ağa seçimi geleneği sürdürülür. İl Müdürlüklerince seçim sonucu Federasyona hemen bildirilir. Ertesi yıl yapılacak organizasyonun ağalık seçimi ağır sıklet güreşlerinin finallerinden önce yapılır. Seçilen Ağa ertesi yıl yapılacak harcamaları üstlenmiş olur. Ağa Organizasyon kurulunun tabii üyesidir.
Karakucak Organizasyon Kurulunun Teşkili
Madde 11- Organizasyon Kurulu, Köy düğünleri dışında Karakucak Güreş Organizasyonları düzenlemek üzere kurulur. Bu kurul İl Müdürlüklerinden yetki belgesi almak üzere mahalli mülki amirine bildirimde bulunan tüzel kişiler arasından seçilen en az 5 kişiden oluşur. Bu kurulda Gençlik ve Spor Müdürlüğü Güreş İl Temsilcisi ve Federasyon Temsilcisi bulunur. Temsilciler, müsabakaya katılırlar. Federasyon Karakucak Güreş Temsilcisi Gençlik ve Spor İl Temsilcisi, Organizasyon Kurulunun çalışmalarına ve toplantılarına katıldıkları günden müsabakaların sonuna kadar üstlendikleri göreve devam ederler.
Karakucak Güreş Organizasyon Kurulunun Görevleri
Madde 12- Organizasyon Kurulunun görevleri şunlardır;
a. İlk toplantısında kendisini oluşturan tüzel kişilerin İl Müdürlüğünden almış olduğu yetki belgesini ve Karakucak güreşleri düzenleme bildirim belgesini görmek ve bunları ilk toplantı tutanağında belirtmek,
b. Karakucak güreş müsabakası düzenlemesine dair hizmet ve faaliyetleri yürütmek üzere toplantılar yapmak, karar almak ve karar defteri tutmak,
c. Karakucak güreşlerinin bu Yönetmelikle belirtilen esas ve usuller gereğince düzenli yürütülmesini sağlamak üzere gerekli tedbirleri almak,
d. Lisansız ve cezalı sporcuların güreşmesini engellemek,
e. Müsabakalara katılan sporcuların lisanslarını toplamak, müsabaka sonunda dağıtmak, cezalandırılması istenen güreşçilerin lisansını alıkoymak ve hakem raporu ile birlikte Ceza Kuruluna sevk edilmek üzere İl Temsilcisine vermek,
f. Sahada tartının yapılabilmesi için, yeterli sayıda kantar bulundurmak ve tartılmamış sporcuyu güreştirmemek,
g. Güreş meydanında güreşlerin yapılabilmesi için gerekli her türlü araç ve gereci bulundurmak.
Karakucak Müsabakalarına Çağrı ve Duyuru
Madde 13 – Karakucak güreş müsabakası düzenleme yetki belgesi alındıktan sonra müsabakaların ilanı; basın, televizyon, el ilanı, afiş ve yazılı davetiye ile yapılır. İlanda aşağıda belirtilen hususların belirtilmesi mecburidir.
a. Müsabakaların yeri, tarihi, saati ve süresi,
b. Sıkletlerin 1 nci, 2 nci, 3 üncü’lerine verilecek ödüller,
c. Davetsiz olarak müsabakalara katılacak olan sporculara yolluk verilip verilmeyeceği, verilecekse şartı ve miktarı,
d. Yazılı olarak geleceğini bildiren güreşçilerin isimleri,
e. İaşe ve ibate imkanlarının sağlanıp, sağlanamaması.
Güreş Meydanı ve Düzenlenmesi
Madde 14- Güreş meydanının; mahalli il başkanlığının himayesinde ve denetiminde, organizasyon kurul tarafından aşağıda belirtilen kurul ve şartlara uyularak hazırlanması zorunludur.
a. Güreş meydanı; Zemini çayır, çim, seyir yerleri dışında en az 30x30 m. Ölçüsünde olur. Meydanın etrafı dikensiz tel ve iple çevrilir.
b. Güreş sahasında, sağlık ekibi ile ambulans veya bu görevi yapabilecek araç bulundurulur.
c. Sporcular için güvenliği sağlanmış etrafı kapalı soyunma odaları hazırlanır.
d. Güreş alanı yanında veya yakınında yıkanma yerleri hazırlanır.
e. Meydanın içinde bir saha komiseri veya seyircilerin düzenini sağlamak üzere yeteri kadar görevli bulundurulur. Güvenlik kuvvetleri ile saha komiseri işbirliği yaparlar.
f. Karakucak güreş müsabakalarının kayıt ve takip formları ile müsabaka cetvelleri il müdürlüklerinden temin edilir.
g. Federasyonun veya il müdürlüğünün tertip ve tanzim ettiği karşılamalarda, hava muhalefeti veya zaruri nedenlere karşılaşmalar varsa uygun bir salonda yapılabilir.
Saha komiseri
Madde 15-Saha komiseri il başkanlığı tarafından görevlendirilir.Saha komiseri seyircilerin kendilerine ayrılan yerlerde oturmalarını ,sahaya girmelerini ,organizasyonun disiplin ve düzeninin , ödül töreninin yürütülmesini ,organizasyon ve güvenlik görevlileri ile işbirliği yaparak sağlar.
Karakucak Güreşlerinde Lisans Zorunluluğu
Madde 16-Karakucak güreş müsabakalarına katılacak sporcuların Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Sporcu Tescil , Vize ve Transfer Yönetmeliği gereği,yıllık vizesi yapılmış lisanslarını bulundurmaları zorunludur.14 yaşından gün almamış güreşçiler ile köy düğün güreşlerine katılacak güreşçilerde lisans aranmaz,sağlık sağlık belgesi yeterli sayılır.Ancak nüfus cüzdanlarını göstermelerini zorunludur.Lisansı olupda tedbiri olarak ceza kuruluna sevk edilenler ,cezalı olduğundan dolayı lisansı alıkonulanlar ,ceza süreleri sonuna kadar hiçbir yerde güreşemezler.
Yaş Grupları,Sıkletler ve Müsabaka Süresi
Madde 17-Karakucak güreşleri aşağıdaki yaş grupları ,sıkletler ve müsabaka süresine göre yapılır.
a- 12-14 Yaş (Minikler)
Sıkletler:(27-30),35,40,45,50,55,60,65 ve (65-70) kg
Süre: 6 Dakika
b- 15-16 Yaş (Yıldızlar)
Sıkletler:( 32-35),40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,(85-90) kg
Süresi: 8 Dakika
c- 17-20 Yaş: (Gençler)
Sıkletler:( 42-45)50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,(95-115) kg
Süresi: 12 Dakika
d- 20-30 Yaş(Büyükler)
Sıkletler(45-50),55,60,65,70,75,80,85,90,95,(95-130)kg
Süresi:15 Dakika
17-20 Yaş Gençler ve 20-30 Yaş Büyükler kategorisindeki güreşçiler bir üst sıklette güreşebilirler.115 ve 130 kg. da güreşecek güreşçilerin 95 kilodan fazla gelmesi gerekmektedir.
Güreşlerin Kıyafetleri
Madde 18-Güreşçiler pırpıt veya şalvar giyinmiş ayakları yalın olacaktır.El ve ayak parmaklarında ,bileklerinde ve ellerinde yüzük ,bilezik ,kemer gibi aksesuar bulunduramazlar.Sağ ve sol ayak bileklerine kur’a numaralarına göre mavi veya kırmızı paça bağı bağlarlar Güreşçilerin vücudu yağlı olamaz.Yağlı olduğu tespit edildikleri taktirde müsabakalardan diskalifiye edilirler. Yağlı pırpıt ve şalvar giymek yasaktır.Paçalarda kasnak bulundurulamaz ve karakucak güreşlerinde kispet giyilmez.
Hakemlik Kıyafetleri
Madde 19- Karakucak güreş hakemleri mevcut minder güreş hakemleridir.Hakemler ile ilgili her husus FİLA kurallarına uygun olarak yapılır,geçerli olan Güreş Hakem Yönetmeliğidir.
Tartı ve Tolerans
Madde 20- Tartı müsabaka günü 08:00 ila 10:00 saatleri arasında yapılır.Tartı saatine yetişemeyen güreşçiler müsabakaya alınmalar..Güreşçiler tartıya şortla çıkar, tartılan her sporcu ismini yazdırarak kur’asını çeker.Tartılan güreşçinin koluna kilosu yazılır ve mühürlenir.Yazı ve mühürler müsabaka anında hakemlerce kontrol edilir ve kilo değişikliği yapanlar müsabakalara alınmaz .Müsabakalardaki kilo toleransı Federasyon ve organizasyon kurulunca belirlenir.Bu durum afiş ve ilanlarda duyurulur.
Eşleştirme
Madde 21- Müsabakalarda sporcular aşağıdaki şekilde eşleşeceklerdir.Güreşçiler kur’a numaralarına göre birbirlerine en yakın kur’a numaralı güreşçilerle müsabaka yapar.Tek kalan güreşçi tur atlayıp başa alınır.Eleme turları bu şekilde devam eder .Bir defa yenilen sporcu elenir.En son turda 3 kişi kalmış ise ,ilk yenilen üçüncü olur,Şayet en son turda 4 kişi kalmış ise yenenler birincilik-ikincilik,yenilenler üçünçülük –dördüncülük müsabakası yaparlar.

Tuşla Yenilme ve Kabiliyet
Madde 22- Tuşla yenilme aşağıdaki hallerde olur.
a. Tam köprü durumunda.
b. İki omuzun aynı anda yere değmesi durumunda .
c. Kündeden rakibi çevirirken başın yere değmesi durumunda.
Tüm yaş gruplarında ,müsabaka süresi içerisinde tuş olmadığı takdirde ,güreşçilerin müsabakanın başından sonuna kadar aldığı puanlarla galip ve mağlupları belli olacaktır.Şayet müsabaka sonunda puanlar eşit olursa ,uzatmada ilk puanı alan galip ilan edilecektir .Üç dakika içinde puan alınamazsa galip ilan edilecektir .Üç dakika içinde puan alınamazsa galip hakem heyetinin kanaati ile belirlenir.
Yasak Oyunlar ve Hareketler
Madde 23-Yasak oyun ve hareketler şunlardır;
a. Rakibine çift sarma vurarak hakemin hakemin ihtarına rağmen ısrarla devam etmek.,
b. Yer kündesinde bel kemiği üzerine basınç yapmak ve dirsek ile bel kısmına devamlı baskı yapmak,
c. 13-14 ve 15-16 yaş gruplarında çift kle takmak
d. El ve ayak parmaklarını bükmek,
e. Kol ve bacak mafsallarını tersine bükmek,
f. Havaya kaldırdığı rakibini baş üstü yere vurmak,
g. Rakibin gözüne ,kulağına ,burnuna ,ağzına kasten parmak sokmak,
h. Rakibini ısırmak ve tırmalamak,
i. Rakibine kafa vurmak, açık el ense çekmek,tokat ve yumruk vurmak,tekme atmak,
j. Tek kafa tutmak,
k. Rakibin şalvar veya pırpıtını el veya ayakla çıkarmaya çalışmak,
l. Hakemin dur ihtarına rağmen ısrarla dinlememek ve hakemle münakaşa etmek m. Rakibini küçük düşürecek hareketlerde bulunmak,
n. Sportmenliğe yakışmayan hareketlerde bulunmak,
o. Müsabakalarda para toplamak veya toplatmak.
Pasitive
Madde 24- Müsabaka esnasında, iki güreşçiden herhangi biri, aşağıda belirtilen hareketlerden birini hakemin ikazına rağmen devam ettirirse pasivite verilir.
a.Devamlı kafasını dayayarak rakibinin güreş yapmasını engelliyorsa,
b.Bir veya iki eli ile rakibinin kemerini tutarak rakibini kendisine yaklaştırmıyor ve kendiside oyun uygulamayıp devamlı bekletiyorsa,
c.Devamlı bilek tutarak rakibinin oyun yapmasını engelliyorsa, güreşi çirkinleştirecek şekilde pasiviteye devam ediyorsa.
Bu durumlarda hakem müsabakayı durdurarak pasif olan güreşçiyi uyarır. Aynı müsabakada iki defa pasivite alan güreşçiye minrder amirinin onayı alınarak ve müsabaka durdurularak bir ihtar, rakibine de bir puan verilir.
Puanlar
Madde 25- Karakucak teknik oyunlarının puanlar, aşağıda belirtilmiştir.
a. 1 Puanlık Oyunlar :
1. Rakibinin altından üstüne çıkıp hakim olmak,
2. Rakibini yere düşürüp hakim olma,
3. Rakibine ihtar verdirmek, ihtar verildiği takdirde Müsabakayı ayakta devam ettirmek.
b. 2 Puanlık Oyunlar :
1. Rakibini açık düşürmek,
2. Rakibini yerde tehlikeli duruma getirmek.
Faullü Güreş, Diskalifiye ve Tedavi Süresi
Madde 26- Faullü ve pasif oyalama güreşi yapanlara ihtar verilir. 3 ihtar alan güreşçi yenik sayılır. Anlaşmalı güreş yaptıkları hakemler tarafından tespit edilenler ile spor terbiyesine aykırı hareket eden güreşçiler mağlup sayılır, dereceye giremez ve ödül alamazlar. Minder güreşinde yasak oyunlar ve fauller Karakucak güreşinde de geçerli olacaktır. Sebepsiz olarak müsabakayı yarıda bırakan sporcu diskalifiye edileceği gibi hiç bir hak da iddia edemez. Müsabaka esnasında sakatlanan güreşçi için iki dakika tedavi süresi verilir. Bu süre iki dakikayı geçerse güreşçi yenik sayılır.

Karakucak Güreşlerinde Yolluklar ve Ödüller
Madde 27- Karakucak güreş organizasyonunu üstlenen gerçek şahıs ve kuruluşlar, güreşleri izleyen seyircilerden, ücret alsın veya almasın, organizasyona katılan güreşçi ve yöneticilere aşağıdaki şartlarda yollukları ödemek zorundadır.
Organizasyon kurulunun görevlendirdiği saha komiseri ve diğer görevlilerle, Güreş Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından görevlendirilerek isimleri organizasyon komitesine bildirilen hakemler ve Federasyon temsilcisine yolluk ve günlük masrafları ödenir.
Bu kişilere bir günlük masraf için ödenecek miktar birinci derecede Devlet memuruna ödenen günlük harcırah yevmiyesinin 8 katından az olamaz.
Gerek ödüllerin ve gerekse yollukların kesintisiz verilmesi il müdürlüğünün denetiminde yapılır. Ödemelerde, harcırah yevmiyelerine yol ücreti dahil değildir. Yol ücreti ayrıca ödenir.


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Son Hükümler
Özel Müsabakalar
Madde 28- Güney Anadolu bölgesinde düzenlenen köprülü Karakucak güreşleri, Yönetmelik esaslarına bağlı kalmak kaydıyla kendi özel yöre geleneklerine uygun olarak yapılır.
Cezalar
Madde 29- Güreşçiler, hakemler ve yöneticiler Yönetmeliğe aykırı hareket ettikleri takdirde Gençlik öve Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliği esasları doğrultusunda cezalandırılırlar.
Yarışma Düzeni
Madde 30- Aynı tüzel kişiye yetki belgesi verilmemesini veya geri alınmasını gerektiren durumlar ile organizasyon yapan kuruluş yöneticilerine ait hükümler aşağıda belirtilmiştir.
a. Asılsız ilan vermek ve afiş yapmak,
b. Müsabakanın yapıldığı meydanda gerekli emniyeti sağlamamak,
c. İlan edilen ödül ve yollukları ödememek, eksik veya taksitle ödemek,
d. Güreşçilerin yazılı izni olmadan ilan ve afişlerde isim ve resimlerini kullanmak,
e. Lisanssız ve cezalı sporcuyu müsabakaya almak,
f. Organizasyonun bu Yönetmelikte belirtilen zorunlu giderlerini karşılamamak.
Yukarıda belirtilen tedbirlere aykırı davrananların yetki belgesi iptal edilir ve bir daha kendilerine yetki belgesi verilmez.
Hakemler Hakkında Cezayı Gerektirecek Haller

Madde 31- Uluslar arası Güreş Hakem Yönetmeliğinde belirtilen hakemlerle ilgili cezai hükümler, Karakucak Güreş Hakemliği yapanlar için de geçerlidir.
Yürülükten Kaldırılan Mevzuat
Madde 32- 1/7/1990 tarihli ve 20571 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Karakucak ve Mahalli Güreş Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
Madde 33- Bu Yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 34- Bu Yönetmelik hükümlerini, Gençlik ve Spor Genel Müdürü yürütür.