"TÜRK GÜREŞ VAKFI' NIN TÜZÜĞÜ"

 

 

 TÜRK

   GÜREŞ VAKFI SENEDİ

                                                                                                                                                          

                                                                                    kasım -1996

 

 

TÜRK GÜREŞ VAKFI SENEDİ

KURUCU ÜYELER

1-Hasan BOZBEY  : Güreş Federasyonu Başkanı

2-Mustafa Dağıstanlı : Samsun milletvekili

3-Necmettin Erkan : O.D.T.Ü Rektör muavini

4-Muharrem Candaş . Muharrem Candaş spor malzemeleri Aş-İZMİR

5-Nejat Cinisli : Narin mensucat Genel koordinatörü.İstanbul

6-Mahmut Atalay : Hükümet Caddesi Targana sok no:1

7-Tevfik Kış : Ulaş işhanı C blok 9

8-Ahmet Ayık : İvedik cad.no 37

9-Fethi Atan : Bostancı camii sok.

10-Sadrettin Özden : Sıhhiye Cihan sk 1/B

11-A.Haydar Özöğretmen : Başak sok 33/7 K.esat Ankara

12-Hüseyin Özalp  : Ulaştırma Bakanı

 

1.BÖLÜM

KURULUŞ

VAKFIN ADI, MERKEZİ, HUKUKİ NİTELİĞİ

Madde 1- Vakfın Adı ; “ Türk Güreş Vakfı” dır.

Merkezi : Ankara’dadır. Adresi : Necatibey Caddesi  20/13 Sıhhiye-ANKARA

Tanım :

Madde 2- “Vakıf Deyimi” Türk Güreş Vakfı Genel Merkezi ile Taşrada oluşan şubeleri ifade eder.

VAKFIN AMACI :

        Madde 3- Türk Güreşinin gelişmesini , güreş adamlarının ( Sporcu, antrenör, hakem, monitor vb ve yöneticiler) eğitim ve yetişmesini sağlamaktır.

        Bu amaç doğrultusunda yetkili organların kararı ile vakfın ve günün şartları dikkate alınarak :

        a-Bilimsel araştırmalar ve gerekli her türlü yayını yapmak , yaptırmak bu faaliyetleri desteklemek ,

        b-Güreş adamları yetiştirmek : Uzmanlaşmaları için yurtiçi ve yurtdışı akademik öğrenimlerini sağlamak, seminerler ve benzeri faaliyetleri düzenlemek , desteklemek,

        c-Olimpiyat, Dünya , Avrupa Şampiyonalarında ilk üç dereceye giren sporcuları ödüllendirmek, Ulusal ve yöresel organizasyonlarda güreşçiyi ve yetiştitiricilerini teşvik edecek, vakfı tanıtacak nitelikte sembolik ödül, şilt, plaket veya katılım –başarı belgesi vermek,

        d-Güreş kulüplerinin gelişmesi, okullarda güreş sporunun yaygınlaşması ve federasyonunun faaliyet programlarını ve çalışmalarını sağlıklı bir şekilde yürütebilmesine katkıda bulunabilmek için gerekli teknik ayni ve nakdi yardımı yapmak,

 

        e-Olimpiyat, Dünya şampiyonları için müze anıt mezar yapmak veya yaptırmak

        f-Kamp ve spor tesisleri yapmak ve yaptırmak.

        Yukarıda belirtilen hususlar , vakfın imkanları ölçüsünde ve çıkarılacak yönetmenlik uyarınca yerine getirilir.

 

VAKFIN AMACI İÇİN YAPABİLECEĞİ TASARRUFLAR :

 

        Madde 4- Kanuni sınırlamalar saklı kalmak kaydıyla vakıf :

a-     Miktar ve değerleri sınırlanmamış olarak ve taşınır ve taşınmaz mallarla her türlü ayni veya şahsi haklara ayrı ayrı veya bunların bir veya birkaçından oluşan malvarlıklarını topluca satın almaya, trampaya, bağış, vasiyet veya sair ölüme  bağlı tasarruflar yoluyla sahip olmaya kullanmaya, tesisler yaptırmaya, işletmeler kurmaya, sahip olduklarını satmaya, devir ve ferağ etmeye, üçüncü şahıslara kiralamaya, bedel gelir ve karlarını tahsil ve sarfetmeye

 

b- Şirketlerin hisse senetlerini , intifa senetlerini, obligasyonlarını veya diğer hisse temsil eden veya mevcut veya vücud bulacak bir hak veya alacak ifade eden evrakıve bilcümle hisse senetlerini, intifa senetlerini ve bütün bunlara ait kuponları almaya,satmaya, gelirlerini tahsil ve sarfa,

 

b-     Yurtiçi ve yurtdışı vakıflardan vesair kurum ve kuruluşlardan yardım almaya, bu yardımı temin için onlarla anlaşmalar yapmaya Vakıf, vakıflar hakkında tüzüğün 37.maddesinde sıralanan yönetim , idari masraflar ile vakfın gelirini arttıracak, yatırımlara ayrılacak miktarlar dışında kalan Vakfın gelirlerinin tümünü Vakfın amaçlarına tahsis ve sarf etmeye,

c-       VAKFIN ORGANLARI

Madde 5-Vakfın Organları ;

a-Genel Kurul

b-Yönetim Kurulu

c-Denetim kurulu

d-Onur kurulu

e-Şubeler

f-Temsilcilerden oluşur.

 

GENEL KURUL :

Madde 6-Genel kurulu ;

a-Kurucu üyeler

b-Vakfa üye olan gerçek kişiler

c-Vakfa üye olan tüzel kişi temsilcileri

d-Vakıf şube temsilcileri

e-Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünü temsil eden üç üye oluşturur.

 

 

KURUCU ÜYELER :

Madde-7- Kurucu üyeler vakıf senedinde belirtilen listede adları yazılı oniki kişiden ibarettir.Kuruculardan birinin çekilmesi , vefatı, işgörmez hale gelmesi veya sürekli hastalğı halinde yerine nasbedeceği kişi bu göreve gelir ve nasbedilen kişinin  adı karar defterine geçirilir.

       

              DİĞER ÜYELER VE ÜYELİKTEN ÇIKMA :

              Madde 8- Vakıf kurucu üyeleri dışında gerçek veya tüzel kişiler aşağıda belirtilen şekil ve şartlarda üye olabilirler.

 

                    a-Vakfa yarar ve hizmet sağlamış gerçek ve tüzel kişilerin üyeliğe alınmalarına genel kurulun  2/3 çoğunluğu ile karar verilir.Bu tür üyelik teklifleri Yönetim Kurulunun kişiler hakkında ayrı ayrı düzenleyeceği gerekçeli raporları ile yapılır.

                    b-Vakfa yönetim kurulunca belirlenecek bir miktar para, buna eşdeğer mal veya bir hakkı bağışlayan gerçek veya tüzel kişiler yönetim kurulunun teklifi ve genel kurulun 2/3 çoğunluğunun onayı ile üyeliğe alınabilirler,

                    Bu tür üyelik teklifleri için yönetim kurulunca kabul edilecek alt sıır 20 CUMHURİYET altınına eşit bir değerden aşağı olamaz.

                    Kamu haklarından mahrum olanlar, affedilmiş olsalar bile yüz kızartıcı şuçlardan 3628 sayılı kanun kapsamındaki suçlardan , Devlet aleyhine işlenen suçlardan mahkum olanlar, Vakıftan ihraç edilenlerle basın yoluyla vakıf aleyhine faaliyet ve beyanda bulunanlar vakfa üye olamazlar.

                    Vakıf üyesi tüzel kişiler vakıfta kendisini temsil edecek kişiyi yetkili organları eliyle seçerek bir yazı ile bildirir.Bu temsilci tüzel kişilikteki görevi devam ettiği sürece vakıf temsilciliğini sürdürür.Bu görevinden ayrılması halinde , yerine aynı usullerle yeni temsilci atanır.

                    Vakıf üyeleri , üyelikten ayrılmak istediklerini bildirir yazılı başvuruyu Vakıf Yönetim kurulu Başkanlığana vererek üyelikten ayrılabilirler.

                    Vakfın üst üste yapılan iki genel kurul toplantısına bizzat katılmadığı gibi vekil vasıtasıyla da temsil edilmeyen üyenin üyeliği askıya alınır ve bu husus kendisine yazılı olarak bildirilerek takip eden Genel Kurula katılmadığı takdirde üyelikten çıkarılacağı hatırlatırılır.Bu yazılı ihtara rağmen takibeden Genel kurulada katılmayan üyenin üyeliği sona erer.Bu şekilde üyeliği sona erenlerin durumu Genel kurulu takibeden yönetim kurulu toplantısında görüşülüp adları karar defterine geçirildikten sonra kendilerine yazılı olarak bildirilir.

                    Üyenin genel  kurul toplantısına katılıp katılmadığının belgelendirilmesi için katılanların imzalarını taşıyan hazirun cetvelinin bir örneği ile birlikte vekaletnameler Genel Kurul Başkanlığı divanınca düzenlenen bir tesbit tutanağı ile birlikte Genel Kurul evrakı arasında saklanır.

 

        ONUR ÜYELİĞİ :

                    Madde 9- Genel  olarak Türk Güreşine ve Vakfa yardım ve katkıları olan, gelecekte de fikir ve mesaisinden vakıf amaçları için  fayda beklenen gerçek ve tüzel kişiler Yönetim Kurulu tarafından onur üyesi olarak seçilir ve özel kütüğüne kaydedilir.

                    Onur üyelerinin vakıf genel kurulunda oy hakları yoktur.

 

       

GENEL KURULUN TOPLANMA ŞEKLİ :

                    Madde 10- Genel kurul, Yönetim kurulunun çağrısı üzerine olağan olarak toplanır.Çağrı yazısı toplantı tarihinden en az onbeş gün öncesinden üyelere gönderilir.Bu yazıda toplantı yeri, tarihi, saati, gündemi, ekinde çalışma raporu, blanço, gelir-gider tablosu, bütçe  tasarısı ve Denetim kurulu  raporu yer alır.

                    Yine bu yazıda ilk toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde yapılacak ikinci toplantının yeri, saati, tarihi belirtilir.

                    Olağan genel kurul  iki yılda bir, şubat ayı sonunda yapılır.

                    Olağanüstü Genel kurul ise ; Yönetim kurulunun veya Denetim kurulunun gerekli gördükleri durumlarda cağrıları üzerine veya Genel Kurul üyelerinin 2/5 inin yazılı gündem istemine göre toplanır.

                    Genel kurulun olağanüstü toplanması isteminde bulunan 2/5 üyenin yazılı olarak toplantı gündeminide belirtmeleri şarttır.

                    Olağanüstü Genel kurul’da önceden belirlenmiş gündem haricinde görüşme yapılamaz.Ancak genel kurul gündeminde , toplantıya katılan üyelerin 1/3 ünün istemi üzerine yapılacak oylamada teklifin kabulü ile madde  ilavesi ,çıkarılması veya gündem madde sırasının değişimi yapılabilir.

 

GENEL KURUL BAŞKANLIK DİVANI :

                    Madde 11- Genel kurulun tabi başkanı, Yönetim kurulu başkanı, yokluğu halinde yönetim kurulunun kendi içinden seçeceği kişidir.Başkanlık divanı oluşuncaya kadar genel kurulu yönetir.

                    Genel kurulca seçilecek bir Başkan, Bir başkan yardımcısı ile iki katip üye Başkanlık divanı görevini yapar.Toplantıyı bu divan yönetir.Katip üyeler görüşülen konuları kayda geçirirler.

 

ÇOĞUNLUK VE KARARLAR :

                    Madde-12- Genel kurul , üyelerden en az yarıdan bir fazlasının katılmasıyla toplanır.Birinci toplantıda yarıdan bir fazla üyenin bulunmasın sağlanamamış ise, bir hafta sonra yapılacak ikinci toplantıda bu nisap aranmaz.

                    Kararlar , toplantıya katılanların salt çoğunluğu ili alınır.Alınacak kararlarla ilgili olarak; Vakıf Senedinde ayrıca oranlar belirlenmiş ise, kararlarda bu oranlar dikkate alınır.Vakıf senedinin değiştirilmesine ilişkin kararlar 2/3 çoğunlukla alınır.

                    Genel Kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır.Toplantıya katılamayacak durumda  olan üye Genel Kurul üyelerinden birisine vekalet verebilir.Aynı kişi birden fazla üyeye vekalet edemez.Yönetim kurulu  Üyeleri (kendi kurul üyelerininki) hariç bu şekilde vekalet alamazlar.

                    Alınan kararlar , Genel kurul karar defterine geçirilerek, toplantı sonunda Başkanlık divanınca imza edilir.

                    Genel Kurulda alınan kararlar da üyelere yazılı olarak bildirilir.

 

GENEL KURULUN GÖREVLERİ :

                    Madde 13- Genel Kurul  Vakfın en yüksek karar organıdır.Görevleri ise şunlardır :

                    1-Yönetim kurulu asil ve yedek üyelerini seçmek

                    2-Denetim kurulu asil ve yedek üyelerini seçmek

                    3-Onur kurulu asil ve yedek üyelerini seçmek

                    4-Yönetim kurulunca düzenlenen faaliyet raporu ile blanço ve gelir-gider çizelgelerini incelemek,

                    5-Denetim kurulu raporunu incelemek

                    6-Yönetim kurulu üyeleriyle denetçileri ibra etmek veya üyelerin ibra edilmemeleri halinde haklarında gereken işlemlerin yapılmasına karar almak.

                    7-Vakıf amacına uygun düşecek şekilde tekliflerde bulunmak

                    8-Yönetim kurulunca hazırlanmış olan faaliyet programı ile bütçesini inceleyip karara bağlamak,

                    9-Vakıf senedinde değişiklik yapmak ve bu senetle kendisine verilen diğer görevlerle ilgili kararlar almak.

YÖNETİM KURULU :

        Madde 14- Türk Güreş Vakfının Yönetim kurulu dokuz asil üyeden oluşur.

                    Bu dokuz üyeden üçü vakfın kurucu üyeleri arasından seçilir.Üç üye Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünce belirlenir.Üç üyede genel kurul üyeleri arasından seçilir.

                    Boşalacak  yönetim kurulu üyelerinin yerlerine  davet edilmek üzere üçü kuruculardan olmak üzere aldı yedek üye seçilir.

        Boşalacak Yönetim kurulu üyeliklerinin boşalması halinde, boşalan üyelik yukarıdaki dağılım dikkate alınarak Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünce  yapılacak atama, kurucu veya diğer yedek üyelerden sıra ile davet yoluyla doldurulur.

 

YÖNETİM KURULU GÖREV BÖLÜMÜ :

        Madde-15- Yönetim kurulu görev bölümünü kendi arasından aşağıdaki şekilde yapar.

        a-Genel Başkan

        b-Genel Başkan Yardımcısı

        c-Genel Sekreter

        d-Genel Muhasip

Genel Başkan kurucu üyeler arasından seçilir.

 

GÖREV SÜRESİ VE ÜYELİĞİN YİTİRİLMESİ :

        Madde 16-Yönetim kurulu üyelerinin görev süresi iki yıldır.Süresi dolan üye yeniden seçilebilir.Toplantıya mazeretsiz olarak üç defa gelmeyen yönetim kurulu üyesi, üyeliğini yitirir.Üyeliğini yitirenlerin yerine yenisi getirilir.

 

YÖNETİM KURULUNUN TOPLANMA VE KARAR ALMA ŞEKLİ :

        Madde 17-Yönetim kurulu ayda bir defa toplanır.Ayrıca başkan ihtiyaç duyduğu zamanda veya Yönetim kurulu üyelerinin talepleri üzerine yönetim kurulunu toplayabilir.Yönetim kurulu  en az beş üyenin iştiraki ile toplanır.Kararlar toplantıya katılanların çoğunluğu ile alınır.Eşitlik halinde Başkanın bulunduğu tarafın görüşü yönetim kurulunun görüşü olarak kabul edilir.Kararlar noterce tasdikli yönetim kurulu karar defterine geçirilerek imza edilir.Toplantıya katılmayan üyelerin gündemdeki konular hakkında yazılı oy göndermesi mümkündür ve bu oy nazara alınır.

 

YÖNETİM  KURULUNUN GÖREVLERİ :

        Madde 18-Yönetim kurulu yürürlükteki mevzuat, vakıf senedi ve Genel Kurul kararları çerçevesinde  vakıfla ilgili bütün işleri karara bağlamak ve yürütmekle görevlidir.Bun cümleden olmak üzeree;

        a-Vakfın yıllık bütçesini hazırlar, gerektiğinde bütçe fasılları arasında aktarma ve sair değişiklikler yapar, bütçeyi uygular.

        b-Vakfı resmi ve özel mercilerde temsil ve imzalama yetkileri olacakları, vakıf namına imza yetkili bulunanları ve yetki derecelerini tayin eder.(Sarf evraklarında, cek ve nakit ödemelerde bağış makbuzlarında Başkan veya yardımcısıile bir yönetim kurulu üyesi  birlikte olmak üzere çift imza aranır).

        Günün şartlarına ve ihtiyaç durumuna göre Vakıf bürosu yöneticilerine sınır belirtmek suretiyle satınalma ve sarf vesair bir kısım yetkiler devredilebilir.İhtiyaca göre, vakfı temsil etmek üzere tayin edilebilir.

        c-Vakıf personel kadrolarını, personelin statü ve ücretlerini belirler.Personelin atamasını yapar,

        d-Vakıf Genel kurulun olağan veya olağanüstü toplantıya çağırır

        e-İhtiyaca göre vakıf işlem işletmeleri ile ilgili düzenlemeleri (Yönetmelik ve Genelge vb) yapar

        f-Vakfın gelirlerini arttırıcı tedbirler alır

        g-Gerektiğinde şubeler açar ve şube kurucu üyelerini atar.

 

DENETİM KURULU :

        Madde 19- Denetim kurulu , Genel kurul adına vakfın faaliyet ve hesaplarını denetlemek için kurulmuş bir organdır.

        Denetim kurulu Genel kurulun kendi içinden seçeceği (Tercihen ilgili bilgi ve tecrübesi olan) üç asil üyeden oluşur.Kendi içinden birisini başkan olarak seçer

        Gerektiğinde göreve çağrılmak üzere, ayrıca üç yedek üye seçilir.

        Denetim kurulu üyeleri ayrı ayrı veya birlikte istedikleri zaman vakfın tüm hesap ev belgelerini tamamen veya kısmetn denetleyebilirler.Senede en az iki defa olmak üzere hesap denetimi yapmak ve ehr hesap dönemi sonunda kurul halinde bir denetim raporunu yönetim kurulu Başkanlğına vermek zorundadır.

        Denetim kurulu yönetim kuruluna bilgi vererek şubeleri de denetleyebilirler.

        Denetim kurulu denetimlerinde işin gereğine göre yardımcı uzman çalıştırabilir bu uzman kişiler denetim kurulu üyelerinin nezareti altında çalışır.

 

YÜKSEK HAYSİYET DİVANI

        Madde 20- Yüksek haysiyet divanı vakıf üyeleri arasından Genel kurulca (Birisi kurucu üye olmak üzere) seçilen en az üç asil üyeden oluşur.Genel kurulca boşalan üyelikler için üç de yedek üye seçilir.

        Yüksek haysiyet Divanı kendi icinden seçeceği bir başkanın yönetiminde çalışır.Üyelerden birisi sekreterlik görevini yapar.Toplantılar tam mevcutla yapılır.Kararlar çoğunlukla alınır.

        Yüksek haysiyet divanı vakfın malvarlığını veya gelirlerin azaltacak , vakfa zarar verecek,surette yada Vakıf tüzel kişiliği aleyhine kamuoyunda yıpratıcı, küçük düşürücü veyahutda vakıf çalışmalarını aksatıcı engelleyici güçleştirici fiil ve eylemlerde bulunan üyeler ve onur üyelere hakkında Yönetim kurulunun talebi üzerine Soruşturmak yapmak  ve kendisine Yönetim ve denetim kurullarınca sorulan sorulan vakıfla ilgili mütaala bildirmekle  görevlidir.

        Yüksek haysiyet divanı hakkında soruşturma yaptığı üyelerle igili olarak :

        -Uyarma

        -Kınama

        -Üyeliğin üç yıla kadar askıya alınması,

        -Üyelikten çıkarma

        Cezalarından birinin verilmesiri kararlaştırabilir.Uygulamanın nasıl yapılacağı çıkarılacak bir yönetmelikle belirlenir.

        Kararların yönetim kurula yazılı olarak bildirir. Yönetim kurulu kararları ilgiliye yazılı olarak tebliğ  eder.Kararlara tebliği tarihinden itibaren bir ay içinde itiraz edilebilir.Yapılan itiraz bir ay içinde incelenerek sonucu karara bağlanır.İtiraz üzerine verilen kararlar kesindir.

       

        HUZUR HAKKI , ÜCRET VE YOLLUKLAR :

        Madde 21- Yönetim ve denetim kurullarına seçlenlerin hizmetleri fahridir.Bu hizmet dolayısı ile yapılan mesai harcanan emek ve zaman ile ilişkilendirmeden sadece yapılan ve belgelendirilmeyen masrafları karşıllayacak düzeyde bir huzur hakkı ödenebilir.Ödenecek  huzur hakkının miktarı  yönetim kurulunca belirlenir.Belirlenecek bu miktarın aylık tutarı hiçbir zaman asgari ücretten fazla olamaz.

a-      Vakıf hizmet ve faaliyetleri için vakıf yönetim kurulu üyeleri ile büro personelinin Ankara Belediye hudutları dışına gitmeleri halinde yönetim kurulunun alacağı kararla yolluk ve masrafları ödenir.

b-      Yapılacak bilimsel araştırmalara , düzenlenecek seminerlere , sempozyum ve kurslara katılanlara,yönetim kurulu kararı ile yollukları ve seminer veya dest ücretleri belirlenir ve ödenir.

VAKFIN SERMAYESİ :

        Madde 22-Ekli listede adları ve adresleri belirtilen kişiler tarafından 100.000. TL nin tahsisi suretiyle Türk güreş vakfı kurulmuştur.

 

 

VAKFIN GELİRLERİ :

            Madde 23-Vakfın gelirleri şunlardır :

            a-Türk spor Teşkilatı tarafından Vakf adına temin edilecek teberruların tümü

            b-Resmi ve özel teşekkül , müessese daire ve kurumlar tarafından verilecek teberrular.

            c-Genel,katma ve özel bütçeli kuruluşlar ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının yapacakları menkul, gayrimenkul ve nakit bağışlar

            d-Gercek ve özel hukuk tüzel kişiler tarafından yapılacak menkul, gayrikenkul ve nakit bağışlar

            e-Düzenlenecek spor organizasyonlarından elde edilecek gelirler

            f-Spor tesis ve faaliliyetlerinde kullanılan reklamlardan elde edilecek gelirler

            g-Diğer toplantı ve gösterilerden elde edilecek gelirler

            h-Vakfın mal varlığına dahil olan işletme ve müesseseler ile vakfın iştiraklerinden alacağı gelir payları

            i-Kanunu sınırlar içinde olmak kaydıyla her türlü bağış, yardımlar ile vakıf malvarlığının işletilmesinden doğan gelirler

            j-Diğer gelirler

 

VAKIF ŞÜBELERİ :

            Madde 24- Vakıf merkezinin bulunduğu il sınırları dışında vakfın amaçları doğrultusunda yapılacak hizmetleri gerçekleştirmede etkinliği  arttırmak için şubeler açılabilir.

 

VAKIF ŞUBELERİNİN KURULUŞU :

            Madde 25- Şubeler, vakıf yönetim kurulu tarafından atanan kurucu üyeler eliyle kurulur.Kurucu heyet atanmalarını takip eden en geç üç ay içinde ilk genel kurul toplantısı yaparak şube organlarını teşekkül ettirir.

            Vakıf şubesinin organları, şube genel kurulu, Yönetim kurulu ve denetim kurulundan ibarettir.

 

ŞUBE GENEL KURULU

            Madde 26- Şube genel kurulu . Merkez yönetim kurulunca atanacak kurucu üyeler ile şube yönetim kurulunca kaydedilecek üyelerden oluşur.Şubelerde üye kaydı için merkezde vakıf üyeliği için aranan şartlar aranır.Aynı usullerle yapılır

            Şubenin kurulduğu ildeki Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü şube genel kurulunda Müdür veya şube müdürü düzeyinde iki temsilci ile temsil edilir.Temsilciler İl müdürü tarafından atanır.

 

 

 

ŞUBE YÖNETİM KURULU :

            Madde 27- Şube yönetim kurulları şube Genel kurulunca seçilen beş asil üyeden oluşur.Yönetim kurulu ilk toplantısında kendi arasında  görev bölümü yapar.

        Boşalacak üyelikler için beş yede üye ayrıca genel kurulda seçilir.

 

ŞUBE DENETİM KURULU 

            Madde 28- Şube denetim kurulu şube genel kurulunca seçilen üç asil üyeden oluşur.Boşalacak üyelikler için şube genel kurulunca ayrıca üç yedek üye seçilir.

 

ŞUBELERİN VAKIF GENEL KURULUNDA TEMSİLİ :

            Şubeler vakıf genel kurulunda şube yönetim kurulu başkanlarınca , mazeretleri halinde yönetim kurulunun kendi arasında seçeceği bir temsilci ile temsil edilir.

 

ŞUBE ORGANLARININ ÇALIŞMASI :

            Madde 29- Şube organları çalışmalarında öncelikle bu vakıf senedinde ve vakıf merkez yönetim kurulunca yayımlanan yönetmenlik , genelge vb gibi belgelerdeki kendileri ile ilgili özel hükümleri gözününde bulundurur.Şubeler için özel hüküm bulunmayan hallerde merkez organları için yapılan düzenlemeleri yetkileri şubu ile sınırlı olmak kaydı ile sınırlı olmak üzere kıyasen uygularlar ve kullanır.

 

VAKIF TEMSİLCİLİĞİ :

            Madde 30- Vakfın yurtdışındaki çalışma ve faaliyetlerinin gerektirdiği haller ve yerlerde temsilcilik açabilir. Temsilcilik açılması yönetim kurulunun kararıyla olur.

            Vakıf yönetim kurulunca atanacak üç kişi den oluşan vakıf temsilciliğinin görev  yetki ve sorumlulukları yönetim kurulunca belirlenir.Temsilci heyetine atama vakıf üyeleri veya üye olabilme şartlarını taşıyan kişiler arasından yapılır

 

ŞUBE VE TEMSİLCİLİKLERİNİN YÜKÜMLÜLÜĞÜ :

            Madde 31- Vakıf şube ve temsilcilikleri vakıf yönetim ve denetim kurulunun denetimine tabidir.Bu denetim Merkez denetim kurulu veya yönetim kurulu üyelerinden vakıf yönetim kurulu başkanlığınca görevlendirilecek kişiler eliyle yerinde yapılabileceği gibi , şube ve temsilcilik belgelerinin merkeze getirilmesi suretiyle de olur.Şube ve temsilcilikler kendilerinden istenilen bilgi ve belgeleri denetimi yapacak kişilere vermek veya merkeze göndermek , faaliyet ve hesapları hakkında vakıf yönetim kurulunca belirlenecek zamanlarda bilgi. Rapor ve hesap özetlerini göndermek zorundadır.

            Bu zorunlulukları yerine getirmekle ihmali görülen yada başarılı , uyumlu çalışmadığı kanaatine varılan temsilci heyetinin görevine son verilir.Bu gereklere uymayan şube yönetim kurulları da Vakıf yönetim kurulunca azledilir.Azledilen şube yönetim kurulunun yerine yenilerinin seçimi için bir ay içinde şube Genel kurulu toplantıya cağrılabileceği gibı vakıf yönetim kurulunca resen atama da yapılabilir.

 

 

KAYNAK : Türk güreş vakfının kasım 1986 tarihli  Türk güreş vakfı senedi adlı kitapçığından alınmıştır.Kitapçık 25 sayfadan oluşmaktadır.

 

 

 

TÜRK GÜREŞ VAKFININ YÖNETİM KURULLARI

YÖNETİM KURULU ASİL ÜYELERİ

1-Ahmet Ayık

2-Tevfik Kış

3-Mahmut Atalay

4-Cihat Soysal

5-Yener Özgün

5-Yücel Özlem

6-Nurettin Doğan

7-Alaattin Çılgın

8-Muammer Demircan

 

 

 

DENETİM KURULU ASİL  ÜYELERİ

1-İlyas Narlı

2-Şakir Deniz

3-Kemal Şit

 

DENETİM KURULU YEDEK ÜYELERİ

1-Alpaslan Şahinkaya

2-Timur Kış

3-Mehmet Ayık

 

 

 

 

 

YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYELERİ

ONUR KURULU ASİL ÜYELER

1-Sadrettin Özden

2-Hadi Özöğretmen

3-Nejat Cinisli

4-Hayrullah Şahinkaya

5-Bayram Şit

6-Fethi Onur

1-Adli Onmuş

2-İsmet Atlı

3-Erbay Güven

 

YEDEK ÜYELER

1-Ertan Çiçek

2-Mehmet Polat

3-Ömer Suzan

 

 

 

TÜRK GÜREŞ VAKFI GENEL KURUL DELEGELERİNİN OYLARI İLE ÜYELİĞE

KABUL EDİLENLER

1-Gülser Teğmen 38-Ali Erdoğan
2-Güray Soysal 39-Hasan Yılmaz
3-Suphi Soğancı 40-Necati Sarıhan
4-Tevfik Sarpkaya 41-Bakri Mektan
5-Kemal Mutlu 42-Doğan Yıldırım
6-Emin Karaman 43-Ramazan Savranbaşı
7-Ferhat Uslay 44-Necip Çakmak
8-Baki Tuğ 45-Cihangir Yıldırım
9-Sedat Burnaz 46-Necdet Karagöz
10-Ali Candar 47-Salih bora
11-Hüseyin Yıldırım 48-Nesrin Yıldırım
12-Fırat Ayık 49-Sadettin Yücel
13-Yılmaz Özcanalp 50-Reyhan Eken
14-Haluk Koç 51-Doğan Bulgun
15-Kadir Gökdemir 52-Metin Gören
16-Ahmet Barut 53-Mehmet Zengin
17-Halit Tuğ 54-Mehmet Kolbaşı
18-Selahattin Yiğit 55-Fezair Tatlıdil
19-Ercan Yıldız 56-Ceyhun Ceylan
20-Nurettin Aydın 57-Cevat Öneş
21-Asım Pehlivan 58-Akın Öncül
22-M.Ahmet Ayık 59-Oktay Aktaş
23-Abdullah Alemdar 60-Fikri Şahin
24-Ekrem Erdoğan 61-Hüseyin Tek
25-Murat Demirören 62-Kenan Eratalay
26-Nuri Ayık 63-Sayım Altunbay
27-Vahap Pehlivan 64-Uğur Erdener
28-Ahmet Çakar 65-Cahit Erüs
29-Korcan Ön 66-Muhammed Sonsözlü
30-Hüseyin Tosunoğlu 67-Arıhan Erdoğan
31-Kemal Sütlü 68-Şehabettin Akyol
32-Faruk Horasanlı 69-Yener Doğru
33-Tuncer Akdoğan 70-Burçak Polat
34-Yaşar Hopur 71-Hakan Akıncıbay
35-Yücel Yener 72-Mustafa Tataroğlu
36-Mehmet Ceylan 73-Abdullah Benli
37-Teoman Ayık  

 

 

TÜRK GÜREŞ VAKFININ TESİSLERİ

 

 

 

Türk Güreş Vakfınının Ankara (İncek)te yapılan modern tesislerinden bir görünüş

 

 

        Temeli 9.cu Cumhurbaşkanımız Sn Süleyman Demirel Tarafından atılan ve çok amaçlı her türlü sporun yapılabileceği bu modern tesislere Türk güreş vakfı sahip oldu.Türk spor tarihi boyunca en büyük başarıların baş mimarı olan Ata sporumuz güreşin çok iyi mekanlarda kamp yerlerinde modern tesislerde çalışması mutlaka gereklidir.Bu tesislerin milletimize ve güreşimize hayırlı olmasını diliyoruz.

 

 

ÇAM OTEL

 

 

                                Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde bulunan çam oteli Yıllardır bir çok spor ekibinin kamp yaptığı güzel bir mekandır. Tabiki manzarası kaplıca suları ve ilçede bulunan spor salonu ile bilhassa salon sporları için son derece elverişli bir kamp yeridir.Türk güreş vakfı Bu tesislerin işletme hakkına sahip bulunmaktadır.

 

          

           

Not : Resim ve Bilgiler Türk Güreş Vakfının güreş isimli dergisinden alıntı yapılarak alınmıştır

   

        Yukarıda kuruluş amacı ve faaliyetleri yönetmelikle belirtilen Türk Güreş Vakfının Ata sporumuz güreşin her zaman iyi ve başarılı bir konumda kalması için gerekli desteği sağlaması lazımdır.Son yıllarda Türk milli takımlarının bel kemiğini teşkil eden kulüplerdeki sıkıntılar hakeza Eğitim merkezlerimizdeki yetersiz mali kaynaklar sebebi ile güreşimiz son 5-6 yılda  irtifa kaybetmeye başlamış ve bu mevcut ekonomik şartlardada güreşte bir iyilenme olması pek iyimser bir tahmindir.O nedenle Türk güreş vakfının mutlaka Eğitim merkezlerini finanse etmesi milli takımlara destek olması gerekmektedir.18 kasım Federasyon Başkanlığı seçimlerinden sonra meydana gelen olumsuz tabloda Vakfın güreşe bir yardımı olduğunu söylemek mümkün değildir.Türk güreşinin her zaman başarılı bir kulvarda seyrini devamını sağlamak için Tüm güreşe müdahil yöneticiler , vakıflar Federasyon ve Spor Teşkilatımız mutlaka güreşe layıkı destek için el birliği içinde olması mutlaka güreşimizin uluslararası alandaki pozisyonu açısından önemlidir.Temennimiz kırgınlık dargınlık olmadan HERŞEY TÜRK GÜREŞİ için parolası ile güreşimizi çok iyi yerlere götürebilme gayreti için yapılacak çalışmaların her zaman olmasıdır.kim Türk güreşi için zerre kadar bir katkıda bulunursa bu aziz Türk milleti ilelebet onu  unutmayacaktır.