GÜREŞ HAKEM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ KISIM

Genel Hükümler

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç :

Madde l - Bu Yönetmelik Güreş Müsabakalarım yönetecek hakemlerle ilgili işlemlerde uygulanacak usul ve esasları düzenler.

Kapsam :

Madde 2 - Bu Yönetmelik resmi ve özel yarışmalarda doğacak teknik anlaşmazlıkların çözümü. Merkez Hakem Kurulu ve İl Hakem Kurullarının kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukların]. hakemlerin derecelerim, terli
ve cezalandırılmalarına dair hükümleri kapsar.

Dayanak :

Madde 3 - Bu Yönetmelik 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanunun 10’uncu maddesine dayanarak hazırlanmıştır.

Tanımlar :

Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen;

Genel Müdür : Gençlik ve Spor Genel Müdürünü,

Genel Müdürlük : Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünü.

Federasyon : Türkiye Güreş Federasyonunu,

İl Müdürü : Gençlik ve Spor İl Müdürünü,

İl Müdürlüğü : Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünü,

FILA : Uluslararası Güreş Federasyonunu ifade eder.


İKİNCİ KISIM

Esas Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM

Merkez Hakem Komitesi :

Hakem Komitelerinin Çeşitleri :

Madde 5 - Hakem Kurulları merkezde Merkez Hakem Kurulu, illerde İl Hakem Kurulu, ilçelerde ilçe Hakem Kurulundan oluşur.

Merkez Hakem Kurulunun Kuruluşu :

Madde 6 - Merkez Hakem Kurulu. Federasyon Başkanının belirleyeceği 5 üyeden oluşur.

Merkez Hakem Kurulunun Görev Süresi :

Madde 7 - Merkez Hakem Kurulu Federasyonun çalışma süresince kuruluşu ile ilgili tüm faaliyetleri yerine getirir. Federasyon Başkanının görevden ayrılması ile görev süresi kendiliğinden sona erer. Yeni kurul seçilinceye kadar eskileri göreve devam eder. Merkez Hakem Kurulu Üyelerinin Görev Süresi
a) Üyenin İstifa etmesi,
b) Federasyon Başkanının isteği,
c) Özürsüz üst üste üç toplantıya gelmeme durumunda sona erer.

Merkez Hakem Kurulu Üyelerinde Aranacak Şartlar :

Madde 8 - Merkez Hakem Kurulu üye adaylarında şu özellikler aranır

a) Uluslararası faal güreş hakemi olmak,
b) Ceza Yönetmeliği hükümlerine göre almamış olmak
c) Faal güreşçi, antrenör veya kulüp idarecisi olmamak.

Merkez Hakem Kurulu As Başkanı, yapılan ilk kurul toplantısında oy çokluğu ile seçilir. As başkanın başkanlıktan istifası durumunda yeniden seçim yapılır. Kurul üyeleri kendi aralarında bir üyeyi de sekreter olarak seçerler. Karar defterini tutmak toplantı gündemlerim belirlemek, hakem sicillerim tutmak ve yazımıyla ilgili diğer görevleri yürütmekle yükümlüdür, bunların yanında Federasyon Başkanının vereceği diğer görevleri de yapar, boşalan üye yerine Federasyon Başkanı tarafından yeni bir üye atanır.

Merkez Hakem Kurulunun Toplantıları ve Kararların Alınışı :

Madde 9 - Federasyon Başkanı ve Kurul As Başkanı Merkez Hakem Kurulunu her zaman toplantıya çağırabilir.

a) Merkez Hakem Kurulu ihtiyaç duyulması halinde toplanır.

b) Merkez hakem Kurul toplantısına Federasyon Başkanı başkanlık eder. Başkanın bulunmadığı zamanlarda, toplantıyı As Başkan yönetir.
c) Merkez hakem Kurulu. üyelerinin çoğunluğu ile toplanır.
d) Kararlar toplantıya katılanların çoğunluğu ile alınır, oyların eşit olması halinde başkanın oyunun bulunduğu tarafın kararı kabul edilir.
e) Kararlar karar defterine yazılır ve üyelerce imzalanır.

Merkez Hakem Kurulunun Görev ve Yetkileri :

Madde 10- Merkez Hakem Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır;

a) FİLA'nın hakemlik kuralları ile ilgili her türlü değişiklik ve yorumlarını konu ile ilgili yayınların en kısa zamanda hakemlere duyurulmasını sağlamak.
b) İllerden gelerek kurs tekliflerim incelemek ve uygun bulunacak yerlerde kurs açmak, bu konuda gerektiğinde Spor
eğitim Daire Başkanlığı ile işbirliği yapmak.
c) FİLA'nın düzenleyeceği seminerlere katılacak olan ha- kemleri belirlemek ve Genel Müdürlüğün onayına sunmak.
d) Hakemlik kursunu müteakip sınavını kazanarak aday hakem olmaya hak kazananları belirleyerek, lisanslarının verilmesi ile ilgili işlemleri yapmak.
e) Hakemlerin terfi sınavlarını yapmak kazananların federasyon Başkanının onayını müteakip terfi işlemlerini yapmak.
f) Milli Hakemlerde başarılı görülenlerin federasyon aracılığı ile FİLA'ya Uluslararası hakemlik için teklif ederek terfi sınavına göndermek.
g) Hakemlerin dilekçelerini incelemek ve cevaplandırmak.
h) Müsabakalarda görevlendirilen hakemleri baş hakemler aracılığıyla denetlemek ve verilen raporlara göre değerlendirmek.
ı) Hakemlerin yönettikleri müsabakalarda görülen aksaklıklarla ilgili olarak telkin ve tavsiyelerde bulunmak.
i) Hakemlerin FİLA tarafından belirlenen kıyafetlerle müsabaka yönetmelerini sağlamak.
j) Gerek federasyonun Yurtiçinde tertiplediği gerekse Yurtiçi ve Yurtdışı Uluslararası Turnuva ve Şampiyonaların hakemlerini tayin etmek.
k) Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Ceza Yönelmeliğine göre suç sayılan davranışlarda bulunan hakemler hakkında gerekli .soruşturmayı yapmak, idari tedbirleri almak ve gerektiğinde ceza kuruluna sevk edilmek üzere federasyona öneride bulunmak.
l) Hakemlerin dosyalarını bilgi fişlerim ve sicillerim tutmak bu maksatla hakem bilgi formunu hazırlamak.
(Ek-1)
m) Gelişim seminerleri düzenlemek ve Federasyon ile Genel Müdürlüğün onayım alarak uygulamak.
n) Her yılın sonunda uluslararası hakem listesini FİLA'ya bildirmek.

Merkez Hakem Kurulunun İl ve İlçe Hakem Kurulları Üzerindeki Yetkisi :

Madde 11 - Merkez Hakem Kurulunun 11 ve İlçe Hakem Kurulunun üzerindeki yetkileri aşağıda gösterilmiştir.

a) İl ve İlçe Hakem Kurullarının kararlarına karşı yapılacak itirazları incelemek ve sonuca bağlamak.
b) İl ve İlçe Hakem Kurullarım denetlemek, gerekli tedbirleri almak.
c) İl ve İlçe Hakem Kurullarının görevlerinin sona ermesi için Federasyona teklifte bulunmak.Hakem Lisansı İptali


Madde 12 - Hakem lisanslarının aşağıdaki hallerde Merkez Hakem Kurulunca iptali sağlanır.

a) Hakemin İstifa etmesi.
b) Hakem olabilme şartlarından birini kaybetme.
c) Bir takvim yılı içinde üç defa özürsüz olarak hakemlik görevine gelmemek.
d) Haysiyet kırıcı hareketlerde bulunmak.
e) Kasıtlı olarak tarafsızlığa aykırı harekette bulunduğu tespit edilmek.
f) Hakikate uymayan rapor tanzim ettiği veya gizlediği yada taraflardan maddi veya manevi menfaat temin ettiği anlaşılmak.
g) teşkilat mensupları aleyhine basın ve yayın yoluyla suçlamalarda bulunmak.
h) Genel Müdürlük Ceza Kurulunca haklarında altı ay ve daha fazla müsabakalardan men veya hak mahrumiyeti cezası almak Merkez. Hakem Kurulu tarafından Ceza Kurullarına sevk edilen ve cezaları kesinleşen hakemlerin ceza süresince lisansları askıya alınır. Bu süre boyunca cezalı hakemler müsabaka yönetemez ve görev yapamaz. Yukarıda sayılan maddelerden birinin hakemlerce yapılması halinde Merkez Hakem Kurulunca hakemlik yapma hakkı sona erer. lisanslarının iptali için gerekli işlemler yapılarak onaya sunulur.

İKİNCİ BÖLÜM

İI ve İlçe Hakem Kurulları :

İl ve İlçe Hakem Kurullarının Kuruluşu :

Madde 13 - Lisanslı faal hakem sayısı en az 10 olan (aday hakemler dahil) illerde ve ilçelerde Hakem Kurulları kurulması zorunludur, Hakem Kurulu olmayan yerlerde bu hizmetler İl Müdürlüğünce yürütülür.

İI ve ilçe Hakem Kurullarının Seçimi :

Madde 14 - İl ve ilçe Hakem Kurulu, il ve ilçede mevcut lisanslı faal hakemlerin (aday hakemler dahil) oy çokluğu ile seçilir. Birinci toplantıda çoğunluk sağlanamaz ise iki hatta sonra yapılacak seçime katılacakların oylarıyla seçim yapılır ve neticeler bir hafta içinde Merkez Hakem Kuruluna bildirilir. "Kurul, beş üyeden oluşur. Bu üyelerin en az ikisi uluslar arası hakem il veya ilçede uluslararası hakem yoksa, milli hakem yoksa il hakeminden oluşur. En kıdemli üye kurul başkanı olur. Kurul üyeleri kendi aralarından bir sekreter seçerler.

İl ve ilçe Hakem Kurullarının Çalışma Usulleri :

Madde 15 - İl Güreş Temsilcisi veya Kurul As Başkanı İl ve İlçe Hakem Kurulunu her zaman toplantıya çağırabilir.

a) Başkanın olmadığı zamanlarda toplantıyı As Başkan yönetir.
b) II ve ilçe Hakem Kurulu çoğunlukla toplanır.
c) Kararlar toplantıya katılanların çoğunluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Başkanın oyunun bulunduğu tarafın kararı kabul edilir.
d) Kararlar karar defterine yazılı ve üyelerce imzalanır.

İl ve İlçe Hakem Kurulu Üyelerinde Aranacak Nitelikler :

Madde 16 - İl ve İlçe Hakem Kurulu üyelerinde bu Yönetmeliğin 27 inci maddesinde ("c" bendi hariç) yaralan hakem olacaklarda aranacak niteliklerden başka,

a) İl Hakem kategorisinde en az iki yıl hakemlik yapmış olmak, (varsa)
b) Yukarıdaki şartı haiz yeterli sayıda faal hakem yoksa en az Milli Hakem kategorisinde görev yaptıktan sonra hakemliği bırakmış olup sıhhi ve fiziki bakımdan bu görevi yapmada engel hali bulunmamak şartları aranır.

İl ve İlçe Hakem Kurullarının Görev Süresi :

Madde 17 – “İl ve İlçe Hakem Kurullarının görev süresi iki yıldır. İl veya ilçe gençlik ve spor müdürlükleri, gerek gördükleri zaman kurul üyelerinin tamamını veya bir kısmını değiştirmeyi teklif edebilirler. Bu gibi durumlarda il veya ilçenin teklifi Federasyonca incelenerek karara bağlanır. Değişiklik uygun görülürse, yeni üyeler seçimle belirlenir."

İl ve ilçe Hakem Kurullarının Görev ve Yetkileri :

Madde 18- İI ve ilçe hakem Kurulunun görev ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir.

a) Federasyona. hakem kursu açılması için teklifte bulunmak.
b) Merkez Hakem Kurulunca verilecek hakem ve ilgili tüm görevleri yapmak.
c) Mevcut hakemlerin sicillerim tutmak, terfıi edecek niteliklere haiz hakemlerin terfileri için Merkez Hakem Kuruluna teklifte bulunmak.
d) Gelişim seminerleri tertip etmek, hakemleri müsabakalara hazırlamak üzere nazari ve uygulamalı çalışmalar düzenlemek".
e) İhtilaflı müsabakaların sonuçları hakkında birinci derecede karar vermek ve itiraz halinde bunları kesin karar bağlamak üzere Merkez. Hakem Kuruluna göndermek.
f) Yönetmelik hükümlerine aykırı hareket eden hakemleri müsabaka yönelmekten Yasaklamak ve gerektiğinde lisanslarının iptali için nedenleri ile birlikte durumu Merkez Hakem Kuruluna bildirmek.
g) Aşağıda yazılı müsabakaların hakemlerim tayin etmek:

1 - II ve ilçede tertip edilen özel ve resmi bütün müsabakalar.
2 - İl ve ilçede başka illerin kulüpleri ile yapılacak özel müsabakalar.
3 - Federasyon tarafından yetki verilen müsabakalar.

İl ve İlçe Hakem Kurul Üyeliğinin Son Bulması :

Madde 19 - İl ve İlçe Hakem Kurulu üyeleri aşağıda belirtilen durumlarda görevlerinden ayrılmış olurlar.

a) Üyenin istifası
b) Kurulun görev süresinin birincisi.
c) Özürsüz üst üste üç defa toplantıya gelmemesi.
d) Üyelik niteliklerinden birinin kaybedilmesi.
e) İl Spor Müdürlüğünün teklifi ve Federasyonun onayı.

Hakemlerin Ceza Kuruluna Sevkinde Uygulanacak Kurallar:

Madde 20 - Bu Yönetmelik çerçevesinde ve ( FILA kurullarına göre verilen görevlerim tam olarak yapmayan eksik yapan onur kırıcı suçları işleyen Baş Hakem kararlarına karşı gelen Merkez Hakem Kurulu tarafından verilen görevleri gerekçe göstermeden kabul etmeyen. yada yapmayan müsabakaların akışını bozan ve müsabakaları aşağılayan, rahatsız eden hakemler Baş Hakemin veya il ve ilçe Hakem Kurulunun durumu. Merkez

Hakem Kuruluna bildirilmesi yada Merkez Hakem Kurulunun gelen şikayetler üzerine gereken incelemeyi yaparak Federasyon Başkanının teklifiyle cezalandırmak üzere Merkez Ceza Kuruluna sevk edilirler. Bu durumların dışında
3) Aday hakem oluş tarihinden en .geç 4 yıl sonra (Ay Gün hesaplanmaz) il hakemliğine terfi etmeyenlerin lisansları iptal edilir. (Örnek: 1989 yılı içinde kursa katılarak aday hakem lisans alan bir hakem 1993 yılı sonuna kadar il hakemliğine terfi edemez ise l Ocak 1994 tarihinden itibaren lisansı geçersizdir ve iptal edilir.)

b-) İl hakemi;

1) En az iki yıl aday hakemlik yapmak.
2) İl ve ilçe hakem kurulu tarafından başarılı bulunarak terli için teklif edilmek.
3) ilgili il ve ilçede tertiplenecek bir müsabakada Merkez hakem Kurulunun görevlendireceği baş hakem tarafından uygulamalı sınava tabi tutularak bu sınavdan 100 üzerinden en az 70 almak.
4) 40 yasından büyük olmamak (40 yaşını geçip milli hakemliğe terfi edememiş il hakemlerinin hakemlikleri sona erer.
5) İl hakemliğine terfi için teklif edildiği tarihte 34 yasından büyük olmamak.

c) Milli hakem;

1) En az iki yıl il hakemliği yapmak. (Bu kural. 2002 yılı ve sonrasında il hakemi olanlar için geçerlidir. 2001 yılı ve öncesinde il hakemi olanlar için il hakemliğinde ve milli hakemlikte bekleme süresi üçer yıldır.)
2) İl ve İlçe hakem Kurulu taralından başarılı bulunarak terfi için teklif edilmek.
3) Terfi için teklif edildiği tarihte 36 yasından büyük olmamak, (200 l yılı ve öncesinde il hakemi olanlar için 37 yaş geçerlidir.)
4) Yaş sınırım geçmemek. (Milli hakemler için yaş sınırı 50 dir.50 yaşını geçip uluslararası hakemliğe terli edememiş milli hakemlerin hakemlikleri sona erer. 50 yaşın hesaplanmasında ay-gün aranmaz. Hakemliğim en az sekiz cetvel hakemi olarak sürdüren milli hakemlerin hakemlikleri 50 yaşından sonra ihtiyaç duyulduğu taktirde Merkez Hakem Kurulunun teklifi ve federasyon Yönetim Kurulunun kararıyla her seferinde bir yıl olmak üzere beş kez uzatılabilir.)
5) Milli hakemler, her \ılın sorumda federasyonun belirleyeceği bir merkezde seminer ve sınava tabı tutulurlar. Sınavda 100 puan üzerinden en az 70 alanlar başarılı say ılırlar. Cetvel hakemliği yapacak olanlar cetvelden sına\a tabi tutulurlar. Herhangi bir sebepten dolayı sınava giremeyenlere Haziran ayında bir sınav hakkı verilir ve bu sınavda başarılı olanlara diğer hakemlerle birlikte yılın kalan altı ayında görev verilir.(Sınava girmeyenler girip başarısız olmuş addedilir, l Sınavda başarılı olamayanlar ve sınava girmeyenlere. müteakip yıl içinde Federasyonun tertip edeceği müsabakalarda görev verilmez. sadece kendi il ve ilçelerinde müsabaka yönetebilirler Sınav soruları Merkez hakem Kurulu tarafından tespit edilir.Uç yıl üst üsle başarısız olanlar il hakemliğine düşürülürler. Yaşları müsait olduğu takdirde tekrar milli hakemliğe terfi hakları saklı tutulur.

d) Uluslararası hakem;

1) En az dört yıl milli hakemlik yapmak, (Bu kural. 2002 yılı ve sonrasında il hakemi olanlar için geçerlidir. 2001 yılı ve öncesinde il hakemi olanlar için il hakemliğinde ve milli hakemlikte bekleme süresi (üçer yıldır).
2) Yüksekokul mezunu olmak. (Olimpiyat Akdeniz Dünya Avrupa ve Balkan şampiyonalarında Türk Milli Takımında güreşenler için yüksekokul mezunu olma şartı aranmaz Lise mezunu olmak yeterlidir.)
3) FILA tarafından geçerli sayılan Fransızca ve İngilizce'den birini en az konuşabilir düzeyde bilmek. (Gerekli şartları haiz olan ve Merkez. Hakem Kurulu tarafından bir önceki yıl için- deki performansına göre yazılı ve tatbiki uygulamada başarılı olduğu kabul edilen adayın uluslararası hakemliğe teklif edilebilmesi için Kamu Personeli Dil Sınavından (KPDS) veya Üniversite Dil Sınavından (ÜDS) en az 30 puan aldığını gösteren belgeyi Merkez HakemKuruluna ibraz etmesi zorunludur iki belgelerin resmi geçerlilik süreleri geçmemiş olmalıdır. Bu maddenin (d) bendinin l2) no’lu alt bendinde belirtilen milli takımda güreşmiş olmasından dolayı yüksekokul mezunu olma şartı aranmadan uluslararası hakem sınavına girmeye hak kazanan milli hakemlerden devlet memuru olmayanları ve iki yıllık yüksekokul mezunu olup devlet memuru olmayanlar mevzuat gereği KPDS ve ÜDS sınavına giremeyeceklerinden bu hakemlerin dil sınavı Federasyonun belirleyeceği dil eğitimi veren üniversite, lisan okulu ve benzeri resmi kurum tarafından (özel dershaneler hariç) KPDS ve ÜDS seviyesinde yapılır.)
4) Terfi teklif tarihinde FILA yaş standardı içinde bulunmak, (1993 yılı itibariyle Uluslararası hakem olabilme yaş standardı maksimum 40"tır. 40 yaşından büyük olanlar Uluslararası Hakemlik için teklif edilemez 40 yaşın hesaplanmasında ay gün aranmaz. FILA yaş standardı değiştiği taktirde bu maddelerin yaş standardı da otomatik olarak değişir.)
5) Milli Hakemlikle başarılı olduğu. Merkez Hakem Kurulunca belirlenerek, yapılacak yazılı ön sınavda 100 puan üzerinden en az 80 puan almak.

6) Hakemlik süresi içinde FILA yaş standartları içinde bulunmak, (1993 yılı itibariyle FILA yaş sınırı 60’dır. 60 yaşın üstünde olanların hakemlikleri sona erer. 60 yaşın hesaplanmasında ay-gün dikkate alınmaz.FILA yaş standardı değiştiği takdirde bu maddedeki yaş standardı da otomatik olarak değişir.) 52 yaşından sonra uluslararası cetvel hakemi olarak hakemliklerine devam edenlerin hakemlikleri 60 yaşından sonra ihtiyaç duyulduğu takdirde Merkez Hakem Kurulunun teklifi Federasyon Yönetim Kurulunun onayı ile iler seferinde bir yıl olmak üzere beş kez uzatılabilir.
7) Milli hakemler uluslararası hakemlik için en çok iki kez teklif edilirler.

Uluslararası E kategorisi ( superior ) hakem;

1) Hakemlik süresi içinde FILA yaş standardı içinde bulunmak.
2) FILA tarafından hakem hocası (instructor) veya yardımcı hakem hocası (assısstant instructor) statüsüne atanan E ve H (hors class üst kategori) kategorisi hakemler ülkesinde de faal olmaları kaydıyla yaş sınırlamasına tabi değildir.

Uluslararası hakemlerin terfi sınavları;

1) Uluslararası hakem 3 üncü kategoriden 2 nci kategoriye, 2 nci kategoriden l inci kategoriye terfi için en çok üç kez teklif edilirler. Bu süreler içinde başarılı olamayan bir daha teklif edilemez.
2) Uluslararası hakemlerden kategorisi FILA taralından bir derece aşağı düşürülenler bulunduğu kategoride en çok iki kez terfi sınavına teklif edilirler, E kategorisi için terli sınavına teklif edilen adaylar tekrar dil sınavına girip başarılı olmak zorundadırlar.
3) Mevcut 1.inci kategori uluslararası hakemlerden en az lise mezunu olanlar. Merkez Hakem Kurulu tarafından başarılı görülen adaylar,E kategorisine terfi sınavına teklif edilebilmeleri için Kamu Personeli Dil Sınavından (KPDS) veya Üniversite Dil Sınavından (ÜDS) en az 35 puan aldığım gösteren belgeyi Merkez Hakem Kuruluna ibraz, etmek zorundadırlar. iki belgelerin resmi geçerlilik süreleri geçmemiş olmalıdır. Bu kişiler terli sınavına en çok üç kez teklif edilirler ve üç kez teklif edilip başarılı olamayanlar bir dalla teklif edilemezler.
Adaylar her teklif edildiklerinde dil sınavından 35 puan alma şartına tabidirler. (Bu maddenin (d) bendinin (2) nolu alt bendinde belirtilen milli takımda güreşmiş olmasından dolayı yüksekokul mezunu olma şartı aranmadan uluslararası hakem olan ve E kategorisine terfi sınavına girmeye hak kazanan uluslararası hakemlerden devlet memuru olmayanlar ve iki yıllık yüksekokul mezunu olup devlet memuru olmayanlar mevzuat gereği KPDS ve ÜDS sınavına giremeyeceklerinden bu hakemlerin dil sınavı Federasyonun belirleneceği dil eğilimi veren üniversite, lisan okulu ve benzeri resmi kurum tarafından (özel dershaneler hariç) KPDS ve ÜDS seviyesinde yapılır.)Hakemleri Sigortalanması :

Madde 29 - Hakemlerin sigortalanması (Genel Müdürlüğün tespit edeceği esaslara göre yürütülür.
Yurtdışında Görev Yapan Hakemlerin (görevlendirilmesi ile İlgili Esaslar)

Madde 30 - Yabancı ülke feederasyonlarından hakemlik lisansı olanların Türkiye'de hakemlik yapmak istediklerinde bu istekleri Federasyonca uygun görülenler, aşağıdaki şartlar ve kategoriler içinde hakemlik yapabilirler.
a) Uluslararası Hakemler FILA tarafından belirlenen kategoride.
b) Uluslararası Hakem olmayanlar merkez. Hakem Kurulunun belirleyeceği kategoride.

Hakem Lisanslarının Verilmesi :

Madde 31 - Hakemlik kurslarını başarı ile bitirmiş olan hakemlere Merkez Hakem Kurulunun kararı ile hakemlik lisansı verilir. Kursa giren bütün adaylara kurs öğretmeni tarafından.Ek-l form doldurularak Federasyona teslim edilir.
Hakemlerin Ataması ve Görev Yerleri:

Madde 32 - Tüm müsabakalar lisanslı güreş hakemleri tarafından yönetilir.

a) Federasyon tarafından Türkiye'nin her il ve ilçesinde düzenlenecek müsabakaların baş hakemleri İle müsabakaları yönetecek diğer hakemler Merkez Hakem Kurulunca belirlenir.
b) il ve ilçelerin düzenleyecekleri özel ve resmi müsabakaları baş hakemleri ile müsabakaları yönetecek diğer hakemler il ve ilce Hakem Kurullarınca belirlenir.
c) Hakem tazminatları özel ve resmi müsabakalar için Genel Müdürlükçe belirlenen esaslar paralelinde ödenir,
d) Müsabaka baş hakeminin gerek gördüğü durumlarda görevli hakemlerden yetersiz görülenler görevden alınabilir. Görevden alınan hakemlerin tazminatları müsabaka yönettikleri seans miktarı dikkate alınarak baş hakem tarafından belirlenir.
e) Müsabaka baş hakemi gerekli gördüğü durumlarda müsabakanın yapıldığı İl ve ilçenin lisanslı hakemlerinden takviye alabilir (d hakemi geçmemek şartıyla)
f) Müsabakalarda görev yapacak hakem sayışma müsabakanın türü önemi ve katılan güreşçi sayışı dikkate alınarak Hakem Kurulları tarafından karar verilir.

Yurtdışındaki Hakemlerin Bulundukları Ülkede Görev Kabul Edebilmesi :

Madde 33 - Yurtdışındaki hakemler federasyonlardan izin almak kaydıyla bulundukları ülkede görev yapabilirler.

Raporlara Dayanılarak Hakemler Hakkında Alınacak kararlar :

Madde 34 - Raporlara dayanılarak hakemler hakkında gerekli kararları almaya Merkez İl ve İlçe Hakem Kurulları yetkilidir. Ayrıca 12 inci madde hükümleri uygulanır.Hakem Lisanslarının iptali.

Madde 35 - Aşağıdaki hallerde hakem lisansları iptal edilir.

a) istifa etmek.
b) Hakem olabilme şartlarından birini kaybetmek.
c) Federasyon veya il ve ilçe müsabakalarında görevlendirildiği halde geçerli mazeret bildirmeden bir yıl görev yapmamak.
d) Haysiyet ve onur kırıcı davranışlarda bulunmak.
e) Kasıtlı olarak tarafsızlığa aykırı hareket etmek.
l) Kasıtlı olarak gerçeğe aykırı raporlar düzenlemek, müsabakalarda olan olayları bir tarafın lehine örtbas etmek. Bir güreşçinin veya takımın lehine kurallara aykırı olarak çıkar sağlamak.
g) taraflardan birinden veya kişiden maddi ve manevi çıkar saklamak.
h) güreş camiası aleyhinde gazete dergi, radyo veya benzer araçlarla yayın yapmak.
ı) Hakemlik yaş ve yıl sınırlarını aşmak.

İptal Edilen Lisanslara İtiraz Süresi :

Madde 36 - Herhangi bir nedenle iptal edilen lisanslara itiraz süresi kararın kendilerine tebliğinden itibaren yazılı olmak şartıyla otuz gündür sözlü olarak yapılan itirazlar kabul edilmez"

Hakemlik Görevine Ara Verilmesi:

Madde 37 - Herhangi bir nedenle hakemlik görevine ara vermek isteyen hakemler İl ve İlçe Hakem Kurullarına yazılı olarak başvururlar. Özürleri sağlık nedeni ise doktor raporunu başvurularına eklerler. İl ve İlçe Hakem Kurulu ilgili hakem için görüşünü Merkez Hakem Kuruluna iletir. Merkez Hakem Kurulu özürleri kabul edilenlerin dışında hakemliğe bir seneden fazla ara verenlerin lisanslarını iptal eder. Özürsüz ara verenler tekrar göreve dönmek isterlerse şartları tuttuğu takdirde aday hakem kursuna katılmaları ve başarılı olmaları ile yaş standardı içinde olmaları şartı aranır. Hakemliğe ara verme kuralı aday hakemlerle uluslararası hakemler için geçerli değildir. Uluslararası hakemler için FILA kuralları uygulanır."

Hakemlikten İstifa:

Madde 38 - Hakemlikten istifa edenler bir daha geri dönemez,

Baş Hakemin Görev ve Yetkileri :

Madde 39 - Baş hakemlerin görev ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir.

a) Hakem komitesince bir müsabakada görevlendirilen hakemlerden kategorisi itibariyle en üst seviyede olanlardan biri baş hakem olarak görevlendirilir. {Örnek; Sadece uluslararası hakemlerin görevlendirdiği müsabakalarda her kategoriden uluslararası hakem görevliyse E kategorisi hakemlerden birisi baş hakem olarak tayin edilir.
b) Baş hakem müsabakaların teknik toplamışı ve tartısından başlamak üzere nihayetine kadar FILA kuralları ve Federasyonun koyduğu kurallar içinde geçmesinden Federasyona karşı birinci derecede sorumludur.


c) Müsabakada görevli hakemlerin kategorilerine ve illerine dikkat ederek.
d) Müsabakalar esnasında hakemler arasında meydana gelen uyuşmazlığı ilgili hakemlerle konsültasyon yaparak nihai karara bağlanmasını sağlar.
e) Müsabakalar esnasında yapılacak olan hakem kliniklerim anlar ve uygular.
f) Müsabakalarda form düşüklüğü gösteren ve uyum sağlayamayan hakemleri görevden alır. Önemli durumlarda durumu Federasyona bildirir.
g) Müsabakalarda görevli tüm hakemler hakkında yazılı kanaat bildirirler. Bu kanaatleri gizli olarak en geç beş gün içinde Merkez Hakem Kuruluna ulaştırırlar. Raporunu zamanında ve objektif olarak vermeyen hakemlere bir daha Baş hakemlik görevi verilmez.
h) Müsabakalar için gerektiğinde 32’ nci madde paralelinde hakem takviyesi alabilir.
ı) Müsabakaları yöneten hakemlerin devam durumlarım takip eder. tartı ve seans durumlarım gösterir listeyi mutemede verir
i) Katılım listelerim nüfus cüzdanları ve lisansların tartı cetvellerinin uygunluğunu kontrol ettirir.
j) Müsabakalar esnasında FİLA'nın belirttiği kıyafetle görev yapar.

Hakemlerin Denetimi :

Madde 40 - Merkez, İl ve İlçe Hakem Kurulları Hakemleri denetlemekle görevlidir. Merkez Hakem Kurulu üyeleri ile Uluslararası hakemler kendi kategorisinin altındaki bütün Hakemlerin denetimciliğini yapabilirler. Milli Hakemler ise İl ve Aday hakemlerin denetimlerini yapabilirler.

Yürürlükten Kaldırma:

Madde 41 - Bu Yönetmelik hükümleri Yürürlüğe girdiği tarihle, 9 Haziran 1972 tarih ve 14210 sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan Güreş Federasyonu Hakem Yönetmeliği yürürlükten kalkar.


ÜÇÜNCÜ KISIM

Yürürlük :

Madde 42 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme :

Madde 43 - Bu Yönetmelik hükümlerini Gençlik ve Spor Genel Müdürü yürütür.