guresdosyasi.com

 

  

 

 

 

 


GÜREŞ ANTRENÖR EĞİTİM YÖNETMELİĞİ

 

  

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Madde 1- Amaç

Bu Yönetmeliğin amacı; sporcuların yetiştirilmelerinde spor dalları itibariyle görev alacak antrenörlerin eğitimleri ve sınıflandırılmaları ile ilgili esas ve usulleri belirlemektir.

 

Madde 2- Kapsam

18/9/2004 tarih ve 25587 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmeliğin 1. Maddesiyle değişen şekli - Bu Yönetmelik; sualtı sporları, dağcılık, otomobil sporları ve izcilik dışındaki spor dallarında; Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü antrenör eğitimi programları ile bu programların uygulama, esas ve usullerini kapsar. 

 

Madde 3- Dayanak

Bu Yönetmelik, 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 2 ve 10 uncu  maddesine dayanılarak hazırlanmıştır

 

Madde 4- Tanımlar

Bu Yönetmelikte geçen;

Genel Müdürlük      : Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünü,   

Genel Müdür            : Gençlik ve Spor Genel Müdürünü,

Daire Başkanlığı     : Spor Eğitimi Dairesi Başkanlığını,

Daire Başkanı         : Spor Eğitim Dairesi Başkanını,

Federasyon              : 18/9/2004 tarih ve 25587 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmeliğin 2. Maddesiyle değişen şekli - Genel Müdürlük bünyesinde kurulmuş özerk olmayan spor spor federasyonlarını,

Antrenör                   : İlgili spor dalında eğitim gördüğü kademedeki programları başarı ile tamamlayarak bulunduğu kademe için Genel Müdürlükten belge alan, sporcuları veya spor takımlarını ulusal ve uluslararası kural ve tekniklere uygun olarak yetiştirmek, yarışmalara hazırlanmalarını ve yarışmalarını, gelişmelerini takip etmek görev ve yetkisini haiz olan kişiyi,                                           

Eğitim Programı  : Her kademedeki antrenör yetiştirme kursları ve seminerleri ile bu programdaki dersleri, ifade eder. 

Bilimsel Spor Aktivitesi: 26/4/2006 tarih ve 26150 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmeliğin 1. Maddesiyle değişen şekli - Kongre, seminer, kurs, sempozyum ve benzerlerini 

ifade eder.

 

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

Esas Hükümler

 

 

Madde 5- Kurs Düzenleme

Antrenör eğitim kursları, federasyonların, gençlik ve spor il müdürlükleri ile sporla ilgili kurum ve kuruluşların ihtiyaçları esas alınarak ilgili spor dalı federasyonunun işbirliği ve teknik desteği ile Daire Başkanlığınca düzenlenir.

 

Antrenör Eğitim Kursuna Katılacaklarda Aranılacak Şartlar

Madde 6-Kademeler itibariyle Antrenör eğitim kurslarına katılacaklarda aşağıdaki şartlar aranır:

         a)En az lise veya dengi okul mezunu olmak, (Bütün kademeler için geçerli olup, Milli sporcularda tahsil şartı aranmaz.)

b) 25/10/2003 tarih ve 25270 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmeliğin 1. Maddesiyle değişen şekli - Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile malül, engelli spor branşlarında ise yalnızca görme ve zihinsel engelli olmamak,

c) 31/5/2008 tarih ve 26892 sayılı resmi gazetede yayınlanan yönetmeliğin 1. Maddesiyle değişen şekli - Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, 6 aydan  fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık, gibi yüz kızartıcı veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, fuhuş, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, kullanımı, kullanımını kolaylaştırma, kullanmak için satın alma, kabul etmek veya bulundurmak veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı ve haksız mal edinme suçlarından hükümlü bulunmamak;

d)En az 18 yaşını doldurmuş olmak kaydıyla, spor dallarının özelliğine göre ilgili federasyonca belirlenen yaş sınırlamasına uygun olmak,

e) 31/5/2008 tarih ve 26892 sayılı resmi gazetede yayınlanan yönetmeliğin 1. Maddesiyle değişen şekli - 7/1/1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliği ile özerk spor federasyonlarının disiplin veya ceza talimatlarına göre son üç yıl içinde olmak kaydıyla; bir defada 6 aydan daha fazla veya bu süre içerisinde toplamda 1 yıldan fazla ceza almamış olmak.

 

Ancak, başvurunun fazla olması halinde yukarıdaki şartların yanında sırasıyla; ilgili branşta milli sporcu olmak, üniversitelerin beden eğitimi ve spor eğitimi veren yüksek öğrenim kurumları ile diğer üniversite ve yüksekokullardan mezun olmak, yabancı dil bildiğini belgelemek ve en az 5 yıl lisanslı sporcu olmak  tercih sebebidir.

 

Madde 7- Antrenör Sınıflandırılması

Antrenörler her spor dalında (V) kademe olmak üzere aşağıdaki şekilde sınıflandırılır;

a)  I. Kademe ,  (Yardımcı Antrenör)

b) II. Kademe,  (Antrenör)

c)III. Kademe,  (Kıdemli Antrenör)

d)IV. Kademe,  (Başantrenör)

e) V. Kademe.  (Teknik Direktör) 

 

 

 

 

 

Madde 8- Görev Alanları

Her kademedeki antrenör lisansına sahip olanlar aşağıdaki alanlarda görev yaparlar;

a)I. Kademe (Yardımcı Antrenör): Üst düzey antrenörün yanında ve spora yeni başlayanlarda,

b)II. Kademe (Antrenör): Minikler ve yıldızlar kategorisinde,

c)III. Kademe (Kıdemli Antrenör): Gençler ve büyükler kategorisinde,

d)IV. Kademe (Başantrenör): Büyükler ve milli takımlarda,

e)V. Kademe (Teknik Direktör): Büyükler ve milli takımlarda.

Üst kademedeki antrenör lisansına sahip olanlar alt kademelerde de görev alabilirler. İlgili spor dalında üst kademe antrenör bulunmaması halinde bir alt kademedeki antrenör görevlendirilebilir.

 

Madde 9- Eğitim Kademeleri

Antrenör eğitim kursları bütün spor dalları için (V) kademede yapılır.

a) I.Kademe (Yardımcı Antrenör): Bu kademe için düzenlenen eğitim programını kapsar.

b) II. Kademe (Antrenör): I. kademe temel çalıştırıcı(monitör) lisansına sahip ve en az 1 yıl üst kademe antrenörün yanında çalışmış olduğunu belgeleyen antrenörlerin katılabildiği eğitim programını kapsar.

c) III. Kademe (Kıdemli Antrenör) : II. kademe antrenör lisansına sahip ve II. kademede en az 2 yıl çalışmış olduğunu belgeleyen ve bu süre içerisinde  sporla ilgili en az 2 seminer görmüş antrenörlerin katılabildiği eğitim programını kapsar.

d) IV. Kademe (Başantrenör): III. kademe antrenör lisansına sahip ve III. kademede en az 3 yıl çalışmış olduğunu belgeleyen ve bu süre içerisinde  sporla ilgili en az 3 seminer görmüş antrenörlerin katılabildiği eğitim programını kapsar.

e) 26/4/2006 tarih ve 26150 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmeliğin 2. Maddesiyle değişen şekli - V. Kademe (Teknik Direktör): IV. kademe antrenör lisansına sahip ve IV. kademede en az iki yıl çalışmış olduğunu belgeleyen ve bu süre içerisinde sporla ilgili en az beş bilimsel spor aktivitesi görmüş antrenörlerin katılabildiği eğitim programını kapsar.

 

Madde 10- Antrenör Eğitim Programı

21/1/2003 tarih ve 25000 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Antrenör Eğitim Yönetmeliği 10. maddesiyle değişen şekli

Kademeler itibariyle temel ve özel eğitim programlarında uygulanacak ders saatleri (EK-1)’de gösterilmiştir. Gerekli hallerde Daire Başkanlığınca Genel Müdürlük Makamından alınacak onay çerçevesinde ders saatleri ve/veya değişik dersler ilave edilerek kurs süresi uzatılabilir, ders isimleri değiştirilebilir veya çıkarılabilir.

 

Madde 11- Öğretim Elemanlarının Görevlendirilmeleri

Antrenör eğitim programında yer alan derslerde öğretim elemanlarının görevlendirilmeleri aşağıdaki şekilde olur;

a)Temel eğitim programında yer alan derslerde görevlendirilecek öğretim elemanları yüksek öğrenim görmüş, tercihen antrenörlük formasyonuna ve konusunda akademik kariyere sahip bilimsel çalışma ve araştırması olanlar arasından tespit edilerek, gerektiğinde kurumlarından izin alınmak kaydı ile Daire Başkanlığının teklifi ve Genel Müdürlük Makamının onayı ile görevlendirilir.

b)Özel eğitim programına ait derslerin öğreticileri  ilgili spor dalında; ihtisas sahibi öğretim elemanı unvanına sahip olanlar ile IV. Kademe (Başantrenör) veya V.Kademe (Teknik Direktör) antrenör belgesine sahip olan kişiler arasından ilgili federasyonca seçilir.

Ancak, ilgili spor dalında IV. Kademe (Başantrenör) ve V. Kademe (Teknik Direktör)  antrenör belgesine sahip ve ihtisas sahibi öğretim elemanı bulunmaması halinde, konusunda federasyonca bilgisi ve tecrübesi onaylanan eğiticilere eğitim programında görev verilebilir.

İlgili federasyonca özel eğitim programına ait dersler için belirlenen öğreticilerin görevlendirilmeleri Daire Başkanlığının teklifi ve Genel Müdürün onayı ile yapılır. 

 

Madde 12- Yabancı Spor Uzmanı ve Antrenörlerden Yararlanma

Antrenör eğitim programlarında yabancı spor uzmanı, antrenör veya ilgili spor dalında öğretim elemanı görevlendirilebilir.

 

Madde 13- Gelişim Semineri

Her kademedeki antrenör eğitim kurslarına ilaveten ilgili federasyon, Daire Başkanlığının koordinesini alarak Genel Müdürlük Makamından alacağı onaydan sonra antrenör gelişim seminerleri düzenler. Ayrıca gerekli hallerde Daire Başkanlığı, ilgili federasyonla koordineli olarak Genel Müdürlük Makamının onayıyla antrenör gelişim semineri düzenler.

 

Madde 14- Belge Verilmesi

Her kademede açılan antrenör eğitim kurslarını başarı ile bitirenlere ilgili federasyon başkanı, Daire Başkanı ve Genel Müdürün imzasını taşıyan Antrenör Belgesi   verilir.

 

Madde 15- Lisans Verilmesi

Antrenör belgesini almış olanlara antrenörlük yaptıklarını belgelemek kaydıyla ilgili federasyonca lisans verilir. Antrenör lisans vize işlemleri ile ilgili esas ve usuller ilgili federasyonlarca belirlenir.           

 

Antrenör Belge ve Lisansının Geçersiz Sayılması

Madde 16-31/5/2008 tarih ve 26892 sayılı resmi gazetede yayınlanan yönetmeliğin 2. Maddesiyle değişen şekli - 7/1/1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliği ile özerk spor federasyonlarının disiplin veya ceza talimatlarına göre son üç yıl içinde olmak kaydıyla; bir defada 6 aydan daha fazla veya bu süre içerisinde toplamda bir yıldan fazla ceza alan antrenörlerin lisansları Genel Müdürlük veya ilgili federasyon onayı ile üç yıla kadar geçersiz sayılır. Bu sürenin sonunda talepte bulunan antrenörlere Genel Müdürlük veya ilgili federasyonca düzenlenecek seminere katılmak kaydıyla yeniden lisans verilebilir.

 

Bu yönetmeliğin 6 ncı maddesinde belirtilen antrenör kurslarına katılacaklarda aranan şartlardan herhangi birini antrenör belgesini aldıktan sonra kaybeden veya bu şartlardan herhangi birini taşımadığı antrenör belgesi verildikten sonra anlaşılan antrenörlerin belge ve lisansları Genel Müdürlük veya ilgili federasyon onayı ile geçersiz sayılır.

 

Federasyonların lisans vize işlemleri, usul ve yöntemlerinde belirleyeceği süreler içersinde (En az 3 yıl olmak kaydıyla) üst üste lisanslarını vize ettirmeyen antrenörlerin lisansları federasyonların teklifi, Genel Müdürlük Makamının onaylaması halinde süresiz olarak geçersiz sayılır. Bu durumda olan antrenörler, ilgili federasyonun düzenleyeceği seminer sonrasında yeniden lisans çıkartabilir.

 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve kanunlarının açıkça suç saydığı Devletin ülkesi ve  milleti ile bölünmez bütünlüğü ve Cumhuriyetin niteliklerinden herhangi  birini değiştirme veya ortadan kaldırma amaçlarına yönelik faaliyetlerinden dolayı hakkında Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılan veya sporcularına doping yaptırdıkları belgelenen antrenörlerin antrenörlük belgeleri ve lisansları geçici olarak Genel Müdürlük Makamınca iptal edilir. Bu suçlarından dolayı mahkumiyetleri durumunda ise süresiz olarak iptal edilir.

 

 

Madde    17- Sınav  ve Değerlendirme

Her kademedeki eğitim kurslarının sonunda kursiyerler, eğitim programında yer alan bütün derslerden sınava tabi tutulurlar. Sınavlar aşağıdaki şekilde yapılır;

a)Sınavlar derslerin özelliklerine göre yazılı, test, sözlü, uygulamalı veya hem yazılı,hem de sözlü yapılır. Derslerin sınavları ilgili dersin öğretim elemanı tarafından değerlendirilir.

b)Eğitim programlarına ait derslerin sınav sonuçları 100 puan üzerinden değerlendirilir. Başarılı olunabilmesi için özel ve temel eğitim programında yer alan derslerin sınavlarından en az 60 puan alınması zorunludur.

c) 16/4/2003 tarih ve 25081 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmeliğin 1. Maddesiyle değişen şekli - Temel ve özel eğitim programında yer alan derslerin sınavlarından en fazla 5 dersten başarısız olanlar daha sonra açılacak olan antrenör kurslarına devam etmeksizin başarısız olduğu derslerden 5 yıl içerisinde aynı dersten 3 kez doğrudan sınavlara katılma hakkına sahip olup, başarısız olanlar kursu tekrarlamak zorundadırlar.

d)  21/1/2003 tarih ve 25000 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Antrenör Eğitim Yönetmeliğinin 17.inci maddesinin (d) bendinde yapılan değişiklik. IV.Kademe (Baş Antrenör) ve V. Kademe (Teknik Direktör) kurslarına katılıp başarılı olan kursiyerler, ilgili spor branşında hazırlayacakları en az 4 bin kelimeden  oluşacak kurs bitirme projelerini  programda görev alan öğretim elemanlarından oluşturulan komisyonun uygun görmesi halinde belgelerini almaya hak kazanırlar.

 

Madde 18- Sınav Sonuçlarına İtiraz Hakkı Antrenör eğitim kurslarının yazılı ve sözlü sınavlarının değerlendirme sonuçlarına kursiyerler kurs bitim tarihinden itibaren 30 gün içinde  itiraz edebilir. Puan toplama hatalarına yapılacak itirazlar 7 gün içerisinde (postada geçen süre hariç) Daire Başkanlığına yapılır. İtirazlar 30 gün içerisinde Daire Başkanlığınca sonuçlandırılır.

 

Madde 19- Devam Zorunluluğu

Kursa en fazla bir tam gün veya 2 yarım gün mazeretsiz katılmayan kursiyerlerin  kursla ilişkileri kesilir.

Kurs süresince 3 günü geçen raporlar devamsızlıktan sayılır ve kursiyerlerin kursla ilişkileri kesilir.

 

Madde 20- Üniversitelerin Beden Eğitimi veya  Spor Eğitimi Veren Yüksek Öğrenim Kurumlarından  Mezun Olanlar

18/9/2004 tarih ve 25587 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmeliğinin 3. maddesiyle yapılan değişikl. Üniversitelerin beden eğitimi veya spor eğitimi veren yüksek öğrenim kurumlarından mezun olanlar kademeler itibariyle sadece bir branşta olmak kaydıyla talep ettikleri antrenör belgesi alabilmesi için;

a)Üniversitelerin beden eğitimi veya spor eğitimi veren yüksek öğrenim kurumlarından mezun olup herhangi bir spor dalında ihtisas eğitimi almayan ancak bir spor dalında seçmeli olarak eğitim alanlara, o dalda I. Kademe (Yardımcı Antrenör) antrenörlük belgesi .

b)Üniversitelerin beden eğitimi veya spor eğitimi veren yüksek öğrenim kurumlarından mezun olanlardan eğitim gördükleri spor dalındaki ihtisasları ile ilgili olarak durumlarını belgelemeleri şartıyla seçmeli (uzmanlık) spor dalında II. Kademe (Antrenör) antrenör belgesi.

c)Üniversitelerin beden eğitimi veya spor eğitimi veren yüksek öğrenim kurumlarının antrenör eğitimi bölümü mezunlarına III. Kademe (Kıdemli Antrenör) antrenör belgesi ,       III. Kademe (Kıdemli Antrenör) antrenör belgesini aldıktan sonra 3 yıl boyunca antrenörlük yaptığını ve ilgili spor dalında en az 2 seminere katıldığını belgeleyenlere, başvurusu halinde doğrudan IV. Kademe (Başantrenör) antrenör belgesi verilir.

Yurt dışındaki üniversitelerin beden eğitimi veya spor eğitimi veren dört yıllık yüksek öğrenim kurumlarından mezun Türk vatandaşları ile Türk vatandaşlığı hakkını elde eden yabancıların öğrenim denkliği yüksek öğretim Kurumu tarafından kabul edilen ve spor dalındaki ihtisaslarını belgeleyen kişilere; Daire Başkanlığınca oluşturulacak Denklik Komisyonu Kararının Genel Müdürlük Makamının onayından sonra (a), (b) ve (c) bentlerinden durumuna uygun olan yalnız bir spor dalında antrenör belgesi verilir.

 

Madde 21- Temel Eğitim Derslerinden Muafiyet

I. Kademe (Yardımcı Antrenör) antrenör kurslarında aşağıda belirtilen durumlarda muafiyet hakkı verilir;

a)Bu Yönetmeliğin 20 nci maddesi kapsamına alınan spor dalı antrenörlüğü haricinde başka bir spor dalında antrenör kursuna başvuran üniversitelerin beden eğitimi veya spor eğitimi veren yüksek öğrenim kurumlarından mezun olanlar temel eğitim programında yer alan derslerden muaf tutulurlar.

b)Kademeler itibariyle antrenör kursuna giren ve başarılı olanlar, girdikleri kurs tarihinden itibaren dört yıl içerisinde açılan aynı kademedeki  başka bir spor dalında antrenör kurslarına başvurduklarında, temel eğitim programında yer alan derslerden muaf tutulurlar.

c)İlgili spor dalında üst kademede antrenör belgesine sahip antrenörlerin başka bir spor dalında beş yıl içinde  daha alt kademedeki antrenör kurslarına katılmaları halinde temel eğitim programlarındaki derslerden muaf tutulurlar.

d)I. Kademe (Yardımcı Antrenör) antrenör kursuna başvuran üniversitelerin beden eğitimi ve spor eğitimi veren yüksek öğrenim kurumlarının dışındaki üniversite mezunları temel eğitim programında yer alan derslerden okuduklarını belgelemeleri halinde, mezuniyetlerinden itibaren, 5 yıl içinde muaf tutulurlar.

 

Madde 22- Özel Eğitim Derslerinden Muafiyet

İlgili spor dalında federasyonlarca açılmış hakemlik kurslarına katılmış ve  hakemliğini belgeleyenler antrenör kurslarında branşıyla ilgili oyun kuralları dersinden muaf tutulurlar.         

 

Madde 23- Yurt Dışından Alınan Antrenörlük  Belgelerinin Denkliği

18/9/2004 tarih ve 25587 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmeliğin 4. Maddesiyle değişen şekli - Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı veya yabancı uyruklu olup ülkemizde antrenörlük görevi yapan kişilerin başvurmaları halinde yurt dışından alınan belgelerin bu Yönetmelikte belirtilen kademelere göre denkliği; ilgili spor dalı federasyonunun görüşü ve Yönetim Kurulu kararı ile birlikte Daire Başkanlığınca oluşturulacak Denklik Komisyonunca alınacak kararın Genel Müdürlük Makamı onayından sonra spor dalına ait, durumuna uygun antrenör belgesi verilir.

 

Madde 24- Uluslararası Antrenör Semineri

Daire Başkanlığı ile ilgili federasyonun koordinasyon ve işbirliği içerisinde uluslararası antrenör seminerleri düzenlenebilir.

 

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

 

 

Madde 25- Hüküm Bulunmayan Haller

Bu Yönetmeliğin uygulanması sırasında ortaya çıkan ve bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; sorunların çözümü Daire Başkanlığının teklifi ve Genel Müdürlük Makamının onayı ile sağlanır.

 

Geçici Madde 1-Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce federasyonlarca ve Genel Müdürlüğün diğer birimlerince verilmiş olan antrenör belge ve lisansların geçerli olup, bu hakları saklı kalır. Bu belge ve lisansları bu yönetmeliğe göre sınıflandırılması, ilgili spor dalı federasyonunun Daire Başkanlığı'nın görüşü ve yine Daire Başkanlığı'nca oluşturulacak denklik komisyonu kararının, Genel Müdürlük makamının onayından sonra, ilgililere durumuna uygun dengi antrenör belge ve lisansı verilir. 

 

Geçici Madde  2-Bu Yönetmeliğin yayınlandığı tarihten önce 14/4/2000 tarihli ve 24020 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Binicilik Federasyonu Binicilik Antrenörü  Eğitimi Yönetmeliği hükümleri gereğince verilmiş olan antrenör belge ve lisansları geçerli olup, bu haklar saklı kalır. Bu belge ve lisansların bu Yönetmeliğe göre sınıflandırılması, ilgili spor dalı federasyonunun Daire Başkanlığına görüşü ve Daire Başkanlığınca oluşturulacak denklik komisyonu kararının Genel Müdürlük Makamının onayından sonra, ilgililere durumuna uygun dengi antrenör belge ve lisansı verilir. 

 

Geçici Madde 3- Spor Akademisinden mezun olanlara uzmanlık (ihtisas) dalında, eğitim enstitülerinin beden eğitimi bölümlerinden mezun olanlara ise ağırlıklı olarak okudukları basketbol, voleybol, hentbol, cimnastik ve atletizm spor dallarından sadece bir spor dalında Genel Müdürlük Daire Başkanlığına başvurmaları halinde II. Kademe (Antrenör) antrenör belgesi verilir.

21 Ocak 2003 tarih ve 25000 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Antrenör Eğitim Yönetmeliğinin Geçici 4.üncü maddesinde yapılan değişiklik.

 

Geçici Madde  4- Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce Genel Müdürlükçe verilen; Temel çalıştırıcı (monitör) belgesine sahip olanlara, I. kademe (Yardımcı Antrenör) belgesi verilir.

I. kademe antrenör belgesine sahip olanlara,  II. Kademe (Antrenör) antrenör belgesi verilir.

II. kademe antrenör belgesine sahip olanlara, III. kademe (Kıdemli Antrenör) antrenör belgesi verilir.

III.kademe antrenör belgesine sahip olanlara, ilgili federasyonun teklifi ve Daire Başkanlığınca oluşturulacak denklik komisyonu kararının Genel Müdürlük Makamının onayından sonra IV. (Başantrenör) veya V. kademe (Teknik Direktör) antrenör denkliği yapılır.

 

Ek Madde 1 — 31/5/2008 tarih ve 26892 sayılı resmi gazetede yayınlanan yönetmeliğin 3. Maddesiyle değişen şekli -  Üniversitelerin Türk Musikisi Devlet Konservatuarı, Devlet Konservatuarı Türk Halk Oyunları bölümü ile Modern Dans ve Bale Bölümünü ön lisans olarak bitirenlere durumlarını belgelemeleri şartıyla, eğitim gördükleri halk oyunları, modern dans ve bale dalında l. Kademe (Yardımcı Antrenör) belgesi, lisans eğitimi olarak bitirenlere ise durumlarını belgelemeleri şartıyla eğitim gördükleri branşlarda 2. Kademe (Antrenör) belgesi verilir."

 

 Ek Madde 2 – 26/4/2006 tarih ve 26150 sayılı resmi gazetede yayınlanan yönetmeliğin 3. Maddesiyle değişen şekli -  Takım ve/veya ferdi spor branşlarında;

a) Olimpiyatlarda birinci olan sporcular en az iki bilimsel spor aktivitesine katılmak şartıyla I., II., III. ve IV. kademe antrenör yetiştirme kursundan muaf tutularak V. kademe teknik direktör yetiştirme kursuna,

b) Olimpiyatlarda ikinci ve üçüncü olan sporcular ile büyükler dünya şampiyonasında ve/veya dünya üniversitelerarası spor oyunlarında en az iki defa ilk üç dereceye giren sporcular en az bir bilimsel spor aktivitesine katılmak şartıyla, ilgili branşında I., II.  ve III. kademe antrenör yetiştirme kursundan muaf tutularak IV. kademe baş antrenör yetiştirme kursuna,

c) Büyükler dünya şampiyonası, ordular arası dünya şampiyonası, büyükler dünya kupası, Akdeniz oyunları, büyükler Avrupa şampiyonası ve dünya üniversitelerarası spor oyunlarında ilk üç dereceye giren sporcular birinci kademe antrenör yetiştirme kursundan muaf tutularak II. kademe antrenör yetiştirme kursuna  katılırlar. 

 

Ayrıca; Olimpiyat şampiyonalarında görev alan, takımı ve/veya ferdi sporcusu ilk üç dereceye giren antrenörler ile büyükler dünya şampiyonası ve/veya dünya üniversitelerarası spor oyunlarında en az iki defa takımı ve/veya sporcusu ilk üç dereceye giren antrenörler III. ve IV. kademe antrenör kurslarından muaf tutularak V. kademe teknik direktör yetiştirme kursuna katılırlar. Bu haktan yararlanan IV. kademe baş antrenör belgesine sahip olan antrenörler, V. kademe teknik direktör yetiştirme kursunun özel eğitim derslerinden muaf tutulurlar.

 

Büyükler dünya şampiyonası ve/veya dünya üniversitelerarası spor oyunlarında takımı ve/veya ferdi sporcusu ilk üç dereceye girenler ile en az iki defa büyükler dünya kupası, Avrupa şampiyonası, Akdeniz oyunları, ordular arası dünya şampiyonasında görev alan antrenörlerin takımı ve/veya sporcusu ilk üç dereceye girmesi halinde III. kademe antrenör kursundan muaf tutularak IV. kademe baş antrenör kursuna katılırlar.

 

Yukarıda belirtilen şartları taşıyan antrenörler için bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesinde yer alan seminer ve çalışma süresi şartı aranmaz

 

Ek Madde  3 — 28/9/2004 tarih ve 25587 sayılı resmi gazetede yayınlanan yönetmeliğin 5. Maddesiyle değişen şekli - Özerk olan federasyonlar talepleri halinde antrenör kurslarının planlanması ve gerçekleştirilmesinde Genel Müdürlük ilgili dairesi tarafından desteklenir.

 

 

Madde 4 – Yürürlük

Bu Yönetmelik yayınlandığı tarih yürürlüğe girer.

 

 

Madde 27- Yürütme

Bu Yönetmelik hükümlerini Gençlik ve Spor Genel Müdürü yürütür.