GSGM ‘NİN Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun (1)

 
Kanun Numarası : 3289

Kabul Tarihi : 21/5/1986

Yayımlandığı R. Gazete :

Tarih : 28/5/1986 Say : 19120

Yayımlandığı Düstur : Tertip 5 Cilt : 25 Sayfa : 224


BİRİNCİ KISIM
Amaç, Görev ve Teşkilat
Amaç :

Madde 1 -(Değişik : 24/1/1989 -KHK -356/7 m,d.; Aynen kabul : 14/3/1991 3703/8 md.)

Bu Kanunun amacı, Başbakanlığa bağlı merkezde katma bütçeli ve tüzel kişiliğe sahip Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ‘nün , taşrada ise özel bütçeli Gençlik ve Spor ve İl ve İlçe Müdürlüklerinin kurulmasına, teşkilat, görev ve yetkilerine ait esas ve usulleri düzenlemektir.

Görev :

Madde 2 -Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün görev1eri şunlardır :

a) (Değişik 24/1/1989-KHK-356/8 md. Değiştirilerek kabul 14/3/1991-3703/9 md.)

Vatandaşın ve okulda gençlerin fizik, moral güç ve yeteneklerini sağlayan beden eğitimi, oyun, cimnastik ve spor faaliyetlerini sevk ve idare etmek; gençliğin boş zamanının değerlendirilmesine ilişkin hizmetleri yürütmek, bilgi ve beceri kursları 'düzenlemek, gençlerin kötü alışkanlıklarından korunması için gerekli tedbirleri almak,

(1)

a) 27 /5/1988 tarih ve 3461 sayılı Türkiye Futbol Federasyonunun Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki Kanunun 28 inci maddesinde; bu Kanunun profesyonel futbo1la ilgili hükümlerinin uygulamayacağı hükme bağlanmıştır .

b) 24/1/1989 tarih ve 356 sayılı KHK 'nin 6 nc maddesi ile Beden Terbiyesi ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun adı (<Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun>> olarak değiştirilmiş ve metne işlemiştir . Aynı madde ile; bu Kanunun 2 nci maddesinin (b ) bendi hariç olmak üzere 3289 ve 7258 sayılı Kanunlarla diğer mevzuattaki gençlik ve spor faaliyetleri ve hizmetlerine ilişkin hükümlerde yer alan (<Beden Terbiyesi ve Spor Genel Müdürlüğü>> ibareleri <<Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü>>, (<Beden Terbiyesi ve spor ve İlçe Müdürlükleri>> ibareleri <<Gençlik ve Spor ve İlçe Müdürlükleri>>, <<Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı>> ibareleri <<Başbakanlık>> ve <<Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakan>> ile (<Bakan>> ibareleri <<Başbakan>> olarak değiştirilmiştir. Daha sonra mezkur ibareler 14.3.l991 tarih ve 3703 sayılı Kanunun 7 nci maddesi ile aynen kabul edilerek kanunlaşmıştır .

c) Milli Eğitim Bakanlığına bağlı bütün öğretim kurumlarının; yurt içi ve yurt dışı spor faaliyetlerini programlamak, beden eğitimi ve spor faaliyetlerinin esaslarını tespit etmek, yürütmek, bu faaliyetlere ait araç, gereç ve benzeri ihtiyaçları sağlamak.

ç) (Değişiklik 24/1/1989-KHK-356/8 md. Değiştirilerek kabul 14/3/1991-3703/9 md.) Okuldışı izcilik ve spor faaliyetleri ile gençlik faaliyetlerini programlamak, düzenlemek, yönetmek ve gelişmesini sağlamak; spor idaresi, antrenör, monitör, spor elemanları ve hakemleri yetiştirmek, eğitmek, sayılarını artırmak, eğitim merkezleri kurmak,

d) (Değişik 24/I/1989-KH:K-356/8 md. Aynen kabul 14/3/1991-3703/9 md.) Sporcu ve spor kulüpleri ile gençlik derneklerinin tescil, vize, aktarma işlemlerini yapmak,

e) Spor federasyonlarının kurulması ve spor dallarını belirlemek için gerekli usul ve esaslar tayin ve tespit etmek,

f) (Değişik : 24/I/1989-KHK-356/8 md.; Aynen kabul: 14/3/1991-3703/9 md.) Beden eğitimi, gençlik ve spor faaliyetleri için gerekli olan gençlik merkezleri, hostelleri, kamplar ile; saha, tesis ve malzemeleri yaptırmak, işletmek ve bu tesisleri vatandaşın istifadesine sunmak,

g) Sporcu, sağlığı ile ilgili tedbirleri almak, sporcu sağlık merkezleri açmak, açtırmak, işletmek, işletilmesine yardımcı olmak, sporcuların sigortalanması işlemlerini yapmak ve yaptırmak,

h) Spor müsabakalarında milletlerarası kuralların ve her türlü talimatın uygulanmasını sağlamak,

i) Futbol müsabakalarında müşterek bahis (Spor-Toto ve Spor-Loto) düzenlemek, yönetmek,

j) Beden eğitimi ve spor alanında teknik bilgi ve spora ilgiyi artıracak yayılar yapmak, faaliyetlerde bulunmak,

k) Gençliği boş zamanlarının değerlendirilmesi hususunda diğer kuruluşlarla işbirliği yapmak,

l) Milletlerarası spor temas ve münasebetlerinde resmi merci görevi yapmak,

m) Bu Kanuna göre tescili yapılmış bulunan spor kulüp ve kuruluşları ile spor amacını taşıyan teşekkül, sporcu ve spor elemanlarını denetlemek.

n) Başarılı sporculara ve çalıştırıcılarına ayni ve nakdi yardım yapmak ve yapılması sağlamak, ödüllendirmek,

0) İlgili mevzuat ve Bakanlıkça verilen benzeri görevleri yapmak.

Teşkilat :

Madde 3 -Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra Teşkilatından meydana gelir .

GSGM ‘NİN Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun (2)

 

KISIM

Genel Müdürlük Merkez Teşkilat

Merkez Teşkilat :

Madde 4 – (Değişik : 14/3/1991 -3703/10 md.) (1)

Genel Müdürlük, Merkez Teşkilat Ana Hizmet Birimleri, Danışma ve Denetim

Birimleri, Yardımcı Birimler ve Bal Birimlerden meydana gelir .

Ana Hizmet Birimleri :

a) Spor Federasyonları Başkanlıkları

b) Tesisler Dairesi Başkanlığı

c) Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı

d) Spor Eğitimi Dairesi Başkanlığı

e) Gençlik Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

f) Spor Kuruluşları Dairesi Başkanlığı

g) Spor Faaliyetleri Dairesi Başkanlığı

Danışma ve Denetim Birimler :

a) Teftiş Kurulu Başkanlığı

b) b) Hukuk Müşavirliği

c) Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığı

d) Spor ,Kontrolörleri Kurul Başkanlığı

Yardımcı Birimler :

a) Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı

b) İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı

c) Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı

d) Savunma Uzmanı

Bağlı Birimler :

Spor-Toto-Loto Teşkilat Müdürlüğü

Genel Müdürlük Teşkilat Ek -1 sayılı cetvelde gösterilmiştir .

------------------------------------------------------------------------------------------

(1) 24/1/1981 tarih ve 356 sayılı KHK'nin 9 uncu maddesi ile bu maddenin Ana Hizmet Birimlerine (f) bendi eklenmiştir .Daha sonra 3703 sayılı Kanunun 10 'uncu maddesi ile bu maddenin tümü değiştirilerek metne işlenmiştir .

------------------------------------------------------------------------------------------

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Müdürlük

Genel Müdür :

Madde 5 -Genel Müdür , kuruluşun en üst amiridir .Genel Müdürlük hizmetlerinin mevzuata milli güvenlik siyasetine, kalkınma planlarına, yıllık programlara uygun olarak yürütülmesin ve Genel Müdürlüğün faaliyet alanına giren konularda diğer kamu kurum ve kuruluşlar ile işbirliği ve koordinasyonu sağlamakla görevlidir .Genel Müdür , Merkez ve taşra teşkilatının faaliyetlerini, işlemlerini ve hesaplarını denetlemekle görevli ve yetkilidir. Ayrıca, bu Kanuna göre tescili yapılmış bulunan spor kulüp ve kuruluşlar ile spor amacı taşıyan teşekkülleri de denetler

Genel Müdüre karşı sorumlu olmak üzere 4 Genel Müdür yardımcısı görevlendirilir.

Genel Müdür yardımcıları, Genel Müdür tarafından kendilerine verilecek iş ve hizmetleri, mevzuat hükümlerine uygun olarak Genel Müdür adına düzenleme ve yürütmekle görevlidir.


İKİNCİ BÖLÜM
Taşra Teşkilat

Taşra Teşkilat :

Madde 6 -İllerde, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, ilçelerde Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü kurulur . İllerde vali, ilçelerde kaymakam Gençlik ve spor başkanıdır .Bu teşkilatın hizmetleri illerde il müdürü, ilçelerde ilçe müdürü tarafından yürütülür. Hizmetlerin yürütülmesinden dolay il müdürü valiye, ilçe müdürü kaymakama karşı birinci derecede sorumludurlar. İl teşkilatının bütçesi özel bütçedir. İl bütçesinden ilçelere il danışma kurulunun teklifi ve valinin onay ile ödenek tahsis edilir .

Spor Dallar Temsilcileri :

Madde 7 -İllerde Gençlik ve Spor işleriyle meşgul olmak üzere valilerin sorumluluğu altında, o ilde uygulanmakta olan spor dallarının ilgili federasyonları ile uyumlu çalışabilme ve bu federasyonların taşra bağlantılarını sağlayabilme amacıyla fahri birer spor dalı temsilcisi bulunur.