FEDERASYONLAR YÖNETMELİĞİ

 

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Spor Federasyonların Teşkilat Çalışma, Görev
Yetki ve Sorumluluk Yönetmeliği

BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler

Amaç
Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Genel Müdürlük spor federasyonlarının faaliyetlerinin ana esaslarını, kurullarının teşkilini ve çalışmalarını, görev , yetki ve sorumluluklarını belirlemektir.

Kapsam
Madde 2- Bu Yönetmelik, Genel Müdürlük spor federasyonlarını kapsar.

Dayanak
Madde 3- Bu Yönetmelik, 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 19 uncu maddesi uyarınca hazırlanmıştır .

Tanımlar
Madde 4- Bu Yönetmelikte geçen ;
Bakanlık : Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün bağlı bulunduğu Bakanlığı,
Bakan : Gençlik ve Spordan Sorumlu Bakan,
Genel Müdürlük : Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünü,
Genel Müdür : Gençlik ve Spor Genel Müdürünü,
Federasyon : Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Spor Federasyonlarını,
Başkan : Spor Federasyonu Başkanını,
Spor Dalı : Federasyonun bağlı olan spor türünü,
İl Spor Temsilcisi: İldeki spor dallarının ilgili federasyonlarla bağlantısını sağlayan fahri görevlileri.
Spor Kulübü : Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne tescillerini yaptırmış spor kulüplerini,
Sporcu : İlgili Yönetmelikler uyarınca lisanslı olarak spor faaliyetlerine katılanların,
Spor Yöneticisi : Spor faaliyetleri ile ilgili kurum ve kuruluşlar yöneten kişiyi, ifade eder .

İKİNCİ BÖLÜM
Esas Hükümler

Federasyonların Belirlenmesi
Madde 5- Federasyonlar Merkez Danışma Kurulu kararı ile belirlenir. Bir veya daha fazla spor dalı, teknik ve idari bakımdan bir federasyona bağlanabilir .

Federasyonların Teşkilatlanması
Madde 6- (5 /2/ 1994 tarihli ve 21840 sayılı Resmi Gazete ile değişiklik) Federasyonlarda kararı organ Yönetim Kurulu'dur . Yönetim Kurulu başkan, as başkan veya as başkanlar, genel sekreter ve üyelerden oluşur.

Başkan : Federasyon başkan, Yönetim Kurulu'nun başkanıdır. Başkanın bulunmadığı toplantılarda as başkan vekalet eder. Birden fazla as başkan varsa, başkan, hangi as başkanın vekalet edeceğini belirler .
As Başkan : Federasyon bünyesindeki her spor dalı için bir As Başkan atanabilir .
Genel Sekreter : Genel sekreter 657 sayılı Kanun uyarıca atanır. Ancak; atanacak kişide ilgili branşta çalışma yapmış veya eğitim görmüş olması şart aranır .
Yönetim Kurulu Üyeleri : ( 20 1211997 tarihli ve 22911 sayılı Resmi Gazete ile değişiklik) Yönetim Kurulu'na başkan, as başkanlar ve genel sekreter hariç bünyesinde bir spor dal olan federasyonlarca en çok 15 , daha fazla spor dalı olanlarda en çok 19 üye federasyon başkanın teklifi, Genel Müdürün uygun görüşü üzerine Bakan tarafından atanabilir .
Yürütme Organı : Bir genel sekreter, yeter kadar uzman, şef, memur ve diğer görevlilerden oluşur .

Danışma Organları
a) Federasyon Danışma Kurulu,
b) Teknik Kurul,
c) Eğitim Kurulu,
d) Sağlık Kurulu,
e) Hukuk Kurulu,
f) Merkez Hakem Kurulu,
g) Diğer Kurulları'dır .

Danışma organ olan bu kurullardan Merkez Hakem Kurulu üye sayısı Yönetmelikle, diğerlerinin üye sayısı ise federasyon başkan tarafından belirlenir .

Yönetim Kurulu Üyesi Olacaklarda Aranılacak Şartlar

Madde 7- Yönetim Kurulu Üyelerinde aşağıdaki şartlar aranır;

a) T.C. vatandaşı olmak.
b) (201211997 tarihli ve 22911 sayılı Resmi Gazete ile yürürlükten kaldırıldı.)
c) Otuz yaşını bitirmiş olmak,
d) Kamu haklarından mahrum bulunmamak veya affedilmiş olsalar dahi yüz kızartıcı bir suçtan mahkum olmamak,
e) Genel Müdürlük Ceza Kurulu'nca alt aydan fazla ceza ile fazla cezalandırılmış olmak.

Olimpiyat Şampiyonu, Dünya Şampiyonu, Avrupa Şampiyonu ve 2 defa Akdeniz oyunları Şampiyonu ve 5 defa Balkan Şampiyonu olan sporcularla güreş atletizm yüzme ve su topu, hentbol, voleybol, basketbol branşlarında toplam 40 defa milli olanlar ile diğer branşlarda 25 defa milli olmuş sporcularda tahsil şartı aranmaz


Yönetim Kurulu ve Diğer Kurulları Görev Süresi

Madde 8- Yönetim Kurulu ve diğer kurulların görev süresi başkanın görevde bulunduğu süresi Başkanın görevden alınması veya herhangi bir nedenle ayrılması durumunda yönetim kurulu ve diğer kurullarının görevi sona erer .

Federasyonların Görevleri

Madde 9- Federasyonlarının görevleri şunlardır.

1) Sporun yurt sathına dengeli bir şekilde yayılıp gelişmesini sağlamak,
2) Yurt dışındaki ve yurt içindeki sportif gelişmeleri izlemek, karşılıklı ilişki, yarışma, çalışma ve diğer faaliyetleri programlayıp bunların uygulamalarını kontrol etmek,
3) Spor Eğitimi Dairesi ile işbirliği yaparak antrenörlerin, monitörlerin kurslarla yetiştirilmesini ve seminerle eğitilmesini sağlamak, başarılı olanların belgelerini düzenleyip tescillerini yapmak, bunların çalışmalarını sürekli izlemek,
4) Ülke içinde müsabakalar düzenlemek, ülke içinde düzenlenen tüm müsabakaların devamlılığını sağlamak, hakem, temsilci ve gözlemci atamasını yapmak,
5) Yabancı ülkelerdeki sportif gelişmeleri ve yenilikleri izleyerek bu bilgilerden ülke içinde daha çok kişinin yararlanmasını sağlamak,
6) Spor malzemelerinin standartlarını tespit ederek. bunların yurt içinde veya yurt dışında yaptırılmasına veya temin edilmesine çalışmak,
7) Kulüpler veya iller arasında doğabilecek teknik uyuşmazlıklar çözümlemek,
8) Uluslararası federasyonun izni ile uluslararası kurs, seminer ve spor organizasyonları düzenlemek,
9) Uluslararası yarışmalara iştirak edecek olan takımlar seçmek seçilen takımları yarışmalara hazırlanarak,
10) Spor dallarının gelişimi için gerekli planlaması yaparak alınacak tedbirleri Genel Müdüre sunmak,
11) Yarışmalarını düzenlenmesi için gerekli olan hakem, antrenör, müsabaka yönetmelik taslaklarını hazırlanarak ve Merkez Danışma Kurulu'na sunmak,
12) Seçkin ve gelecek vaat eden başarılı sporcuların takip kartlarını tutarak bu sporcuların yetişmesi için gerekli tedbirleri almak,
13) Her kademedeki sporcular için eğitim ve hazırlık kampları açmak,
14) Spor dalları ile ilgili arşiv ve istatistiki çalışmalar yapmak, eğitici film, slayt ve broşür hazırlanarak, bu konuda Spor Eğitimi Dairesi, basın ve televizyon kuruluşlarıyla işbirliği yapmak,
15) Sporda belirli bir sistemin uygulanması için yapılacak işlemleri belirlemek ve uygulamasını sağlamak,
16) Federasyona verilen bütçenin en iyi şekilde harcanmasını sağlamak,
17) Spor disiplinine aykırı davranışlarda bulunan sporcu, hakem, antrenör ve yöneticileri ile spor kuruluşlarını ceza kurullarına sevk etmek,
18) Milli takım sporcu ve yöneticilerinin sigorta işlemlerinin yapılmasını sağlamak,
19 ) İl spor temsilcilerinin kendi aralarında ve federasyonla koordineli bir şekilde çalışmalarını sağlamaktır.


Federasyon Başkanının Görev, Yetki ve Sorumluluğu

Madde 10- Federasyon başkanının görev, yetki ve sorumluluğu şunlardır;

a) Yurt içinde ve dışında kendi spor dalını temsil etmek, gerektiğinde bu yetkisini as başkan veya genel sekretere devretmek,
b) Başkan olarak kurulların düzenli ve koordineli çalışmasını sağlamak,
c) İdari ve mali konular 'da tahakkuk memurluğu yetki ve sorumluluğunu taşımak, gerektiğinde bu yetki ve sorumluluğunu sadece genel sekretere devretmek,
d) Uygulamada karşılaşılan sorunların çözümünü sağlamak.

As Başkanın Görev, Yetki ve Sorumluluğu

Madde 11- As başkan, başkanın kendilerine vereceği görevleri yapmakla yetkili ve sorumludur .

Genel Sekreterin Görev Yetki ve Sorumluluğu

Madde 12- Genel sekreterin görev , yetki ve sorumluluğu şunlardır

a) Kanun, müzik, yönetmelik hükümlerini uygulanarak, Federasyon Yönetim Kurulunun kararlarının yürütülmesini sağlamak,
b) Yetki verilmesi halinde başkan adına federasyonu temsil etmek,
c) Federasyon Yönetim Kurulu gündemini hazırlamak,
d) Federasyonca belirlenen müsabaka, fikstür ve statülerini mevzuat uyarca hazırlamak ve ilgililere duyurulmasını sağlamak,
e) Uluslararası resmi, temsili veya özel yarışmaların tertiplenmesi ile ilgili işlemleri yapmak,
f) Ulusal ve uluslararası müsabakalarda her türlü güvenlik ve sağlık tedbirlerini almak, organizasyonun uluslararası koşullar içerisinde yapılmasını sağlamak,
g) Federasyonda görevli personelin özlük haklarına ilişkin işlemleri ilgili mevzuat uyarınca yürütmek,
h) Yıllık faaliyet programlarında yer alan organizasyonların, ödenekleri çerçevesinde yapılacak harcamaların takip ve kontrol etmek,
ı) Başkanınca yetki verilmesi halinde; tahakkuk memuru sıfatıyla tediye, sarf evrakın ve yazılarını imzalamak,
i) Federasyonla ilgili iç ve dış yayınları takip ederek bu bilgileri spor kulüplerine, hakemlere, antrenörlere ve ilgili kişi ve kuruluşlara aktarmak,
j) Yönetim Kurulu toplantılarına katılmak, oy kullanmak,
k) Sporcu, kulüp, antrenör, hakem sayıları ve harcamalarla ilgili olarak kendi spor dallarına ait istatistikleri derlemek,
I) Federasyon başkanının vereceği diğer görevleri yapmak.
 

Federasyon Kurullarının Görevleri

Madde 13- Federasyon kurullarının görevleri şunlardır:

A) Yönetim Kurulunun görevleri;

1- Federasyonun master ve 4 yıllık plan ile yıllık faaliyet program ve bütçe taslağı hazırlamak,
2- Spor dallan ile ilgili olarak yurt içi ve yurt dışındaki gelişmeleri izlemek ve bunların uygulanmasını sağlamak,
3- Spor müsabakaların uluslararası kurallara uygun olarak düzenlenmesini sağlamak,
4- Kulüplerarası müsabakalarla ilgili doğan teknik uyuşmazlıklar çözümlemek,
5- Ülkemizi dışarıda temsil edecek sporcu, teknik eleman ve idarecileri seçmek,
6- Uluslararası spor federasyonlarının toplantı seminer ve kongrelerinde ülkemizi temsil edecek kişileri belirlemek,
7- Spor dallarının gelişmesi için gerekli planlamayı yapmak, bu konuda alınacak tedbirleri tespit ederek Makam 'a sunmak,
8- Yarışmaların düzenlenmesi için gerekli olan hakem, antrenör ve müsabaka yönetmelikleri ile ilgili önerilerde bulunmak,
9- Başarılı sporcular tespit ederek bu sporcuların yetiştirilmesi için gerekli tedbirleri almak,
10- Federasyona alınacak sözleşmeli spor uzman ve antrenörleri tespit ve teklif etmek,
11- Federasyona verilen bütçenin en iyi şekilde harcanmasını sağlamak,
12- Milli Olimpiyat Komitesi'ne Konsey Üyesi olarak Yönetim Kurulu içinden bir üyeyi seçmek ve Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'ne bildirmek,
13- Teknik Kurulun kararlar doğrultusunda milli takım antrenörlerini tespit etmek,
14- Kurulların görevlerini yerine getirip getirmediklerini izlemek, meydana gelen aksaklıklar gidermek
15- Her faaliyet sonrası verilen raporu incelemek ve önerileri ile birlikte Makam 'a sunmak,
16- Diğer kurullardan istenen görüşleri değerlendirmek,
17- Kanun, tüzük, yönetmelik ve genelgelerle federasyona verilen diğer görevleri yapmak.
 

B) Yan Kurulların Görevleri:

a) Teknik kurulların görevleri;
1 ) Spor dalı ile ilgili teknik konularda istişarelerde bulunmak,
2) Milli takıma çağrılabilecek sporcuları belirleyecek bu konuda federasyon Yönetim Kuruluna görüş bildirmek,
3) Milli takıma antrenör yapabilecekler hakkında Yönetim Kuruluna teknik öneride bulunmak,
4) Teknik konulardaki ihtilafları ilgili görüş belirtmek,
5) Malzeme araç ve gereçlerle ilgili yenilikleri takip ederek bu araç gereçlerin temini için Yönetim Kuruluna teklifte bulunmak,
6) Başkanın vereceği diğer görevleri yapmak,

b) Eğitim Kurulunun görevleri;

1) Spor dalı ile ilgili her türlü eğitim ihtiyaçlarını tespit etmek,
2) Sporcu, monitör , antrenör , yönetici ve diğer elemanların yetiştirilmesi ve geliştirilmesi amacı ile spor eğitim plan ve programların hazırlanarak, ilgili kurullara göndermek ve uygulanmasını sağlamak,
3) Kurs ve seminerlerde eğiticilik görevi yapacaklar hakkında Yönetim Kurulu'na görüş bildirmek,
4) Spor dalı ile ilgili standart antrenman programı yapmak,
5) Antrenör ve il spor dalı temsilcilerinin çalışmalarını takip ederek Yönetim Kuruluna görüş bildirmek,
6) Spor dalı ile ilgili olarak açılan sporcu eğitim merkezlerinin çalışmaların Spor Eğitim Dairesi Başkanlığı ile koordineli olarak izlemek ve Yönetim Kuruluna bilgi vermek,
7) Spor dalları ile ilgili eğitsel yayın ve filmlerin hazırlanması ve temin edilmesi için Spor Eğitim Dairesi Başkanlığına teklifte bulunmak,
8) Çalışmalarında Spor Eğitim Dairesi Başkanlığı ile işbirliği yapmak,
9) Başkanın vereceği diğer görevleri yapmak.

c) Sağlık Kurulunun görevleri;

1) Sporcu, hakem ve antrenörlerinin sağlık kartların düzenlemek ve bunu sisteme bağlamak,
2) Sporcuların periyodik sağlık kontrollerinin yaptırılmasını sağlamak,
3) Müsabakalarda bulundurulacak sağlık araç ve gereçleri hakkında öneride bulunmak,
4) Sporcu eğitim sağlık ve araştırma merkezleri ile işbirliği yaparak sporcuların dengeli beslenmelerine ilişkin programları hazırlamak,
5) İl yardım kurs ve seminerleri ile ilgili müfredat program geliştirmek ve eğitim programları düzenlemek.
6) Başkanın vereceği diğer görevleri yapmak.
 

d)Hukuk Kurulunun görevleri;

Federasyon başkan ve Yönetim Kurulu tarafından verilecek hukuki konular hakkında görüş bildirmek.

e) Merkez Hakem Kurulunun görevleri;

1) Hakemlerin yetiştirilmesi ve mevcut hakemlerin eğitimlerinin geliştirilmesi için plan ve programlar hazırlamak, kurs ve seminerler düzenlemek,
2) Her kademedeki hakemlerin terfi tekliflerini yapmak,
3) Uluslararası listeye alınması uygun görülen hakemleri tespit ve teklif etmek,
4) Uluslararası hakem kuruluşlar ile işbirliği yaparak, değişik ve yenilikleri hakemlere duyurmak ve eğitimlerini sağlamak,
5) Ulusal ve uluslararası kurs ve seminerlere katılacak hakemleri tespit ve teklif etmek,
6) Hakemlerin müsabaka yönetmeliklerindeki noksanlıkları ve başarı derecelerini tespit etmek ve sonuçların kendilerine duyurmak,
7) Hakemlerin standart kıyafetlerini tespit etmek,
8) Yönetim Kurulunca verilen yetkiye dayanarak müsabakaların gözlemci ve hakemlerini tespit ve tayin etmek,
9) Hakemlerle ilgili her türlü istatistiki bilgileri derlemek ve bilgileri yıl sonlarında ilgili birimlere bildirmek,
10) Hakem yönetmeliklerinde belirtilen diğer görevleri yapmak,
11) Federasyon başkanın vereceği diğer görevleri yapmak.

Federasyonların Çalışma Esaslar

Madde 14- Federasyon Yönetim Kurulu ayda en az bir defa başkanın duyurusu üzerine toplanır, toplantı gündemi yazılı olarak 3' gün önceden genel sekreter tarafından üyelere duyulur.
Toplantıya başlanılması için üyelerin yarısından bir fazlasının bulunması şarttır. Kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde başkanın oyu 2 oy sayılır .
Görüşülen konular ve alınan kararlar karar defterine yazılarak imzalanır .
(101312000 tarihli ve 23989 sayılı Resmi Gazete ile değişiklik) Bir yıl içinde 3 defa mazeretsiz olarak toplantıya katılamayanların üyeliğin kendiliğinden düşer. Bunun dışında toplantılara katılmış olsalar dahi federasyon Yönetim Kurulu üyeleri atandıkları usullerle görevden alınabilirler .
Alınan kararların uygulanmasını genel sekreter yürütür .

Federasyonların Tutmakla Yükümlü 0Idukları Defterler:

Madde 15- Federasyonlar her sayfası mühürlü ve noterden tasdikli aşağıda belirtilen defterleri tutmakla yükümlüdürler.

1- Bütçe Gideri Defteri,
2- Karar Defteri,
3- Malzeme ve Demirbaş Kayıt Defteri,
4- Kulüp, Sporcu Kayıt ve Takip Defteri,
5- Antrenör Kayıt Defteri,
6- Hakem Kayıt Defteri,
7-Organizasyon Defteri

Federasyon Başkanları ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile İlgili Yasaklamalar

Madde 16- Federasyon başkanları ve Yönetim Kurulu Üyeleri kendi spor dallarındaki müsabakalarda ha-kemlik ve antrenörlük yapamazlar.


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler


Yönetmelikte Yer Almayan Hususlar

Madde 17- Bu Yönetmelikte yer almayan hususlarda karar verme yetkisi Genel Müdüre aittir.

Yürürlükten Kaldırma
Madde 18-
Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesi ile birlikte 13/1 0/1980 tarihli ve 17134 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanan ''Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü Federasyonlarının Kuruluşu, Görev, Yetki ve Sorumluluk Yönetmeliği Yürürlükten kalkar .

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Son Hükümler

Yürürlük


Madde 19-
Bu Yönetmelik yayın tarihinde yürürlüğe girer .

Yürütme

Madde 20- Bu Yönetmelik hükümlerini Gençlik ve Spor Genel Müdürü yürütür .